Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inovativní systém ochrany vedení kritické infrastruktury (ISOV)

mpo-logo

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj inovativního systému ochrany vedení kritické infrastruktury (výstupem bude poloprovoz - komplexní systém hardwaru a softwaru založeného na AI). Ochranou je zde míněna zejména ochrana proti krádeži prvků vedení kritické infrastruktury. Žadatelem o podporu je společnost Solidus Tech s.r.o. v konsorciu se společností Elektro MAR a.s. a výzkumnou organizací VŠB-TUO. Projekt je rozdělen do 4 etap. Naplánován je v datech od 1.2.2023 do 31.12.2025.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP TAK.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: 
Příjemce: SolidusTech, s.r.o., Elektro MAR a.s.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Továrek Jaromír, Ph.D.
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2025

EU MPO Barevné RGB


Řešení univerzální šachty k prostupům inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou

tacr

Cílem předkládaného projektu je navrhnout univerzální výrobek, který by řešil problematiku prostupu inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou. Předpokládáme, že se bude jednat o modulové řešení, kdy bude možné dle výšky provětrávané dutiny dosáhnout variabilního rozměru výrobku. Oblast výzkumu se zaměřuje na výstavbu především dřevostaveb, které v jejich moderním pojetí bývají založeny na patkách nebo zemních vrutech s dutinou pod nosnou konstrukcí – crawl space. Cílem je navrhnout univerzální šachtu s ověřenými vlastnostmi, která by umožňovala řešit prostup sítí v každém crawl space staveb a vyplnila tak „mezeru na trhu“. Výstupem projektu bude užitný vzor navržení šachty, který bude zajišťovat ochranu duševního vlastnictví před uvedením výrobku na trh. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: TQ03000390
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TQ03000390 


Smart inovace monitoringu napětí v progresivních geotechnických aplikacích fotonickými systémy

tacr

Projekt se zaměřuje jak na aplikovaný výzkum, tak na experimentální vývoj nových technik a technologií měření rozložení mechanického napětí a teploty, založených na fotonických systémech využívajících vláknově optické senzory, a to v oblasti geotechnických aplikací a stavebních konstrukcí. Využití komplexního měřicího systému nalezne uplatnění zejména v oblasti progresivních energetických geotechnických konstrukcí, jako jsou energopiloty, energetické opěrné zdi apod. Mezi další aplikace patří oblast vysokorychlostních tratí, tunelových staveb a zemních konstrukcí (násypy dopravních staveb, sypané hráze přehrad).

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: FW10010028
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.(FEI), Ing. Stolárik Martin, Ph.D. (FAST)
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2026

Informace k projektu: https://www.isvavai.cz/cep?ss=detail&h=FW10010028 


Inovace monitoringu deformací ve vrtu v horninovém masivu pomocí optovláknové technologie

mpo-logo

Podstatou projektu „Inovace monitoringu deformací ve vrtu v horninovém masivu pomocí optovláknové technologie“ je na základě plánovaných výzkumných a vývojových aktivit aplikovat technologii monitoringu s využitím optických vláken do oblasti sledování deformací horninového masivu kolmo k ose vrtu. 

Cílem projektu je vyvinout takovou technologii, včetně postupů a vybavení a softwaru pro komplexní zpracování a vizualizaci dat, která bude mít potenciál nahradit v současnosti používané inklinometrické měření, a to i v podmínkách, kde kontinuální data poskytnou významný benefit.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP TAK.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000448
Příjemce: PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.
Řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Rok zahájení: 2024
Rok ukončení: 2026

EU MPO Barevné RGB


Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel

tacr

Projekt se zaměřuje na výzkum v rámci diagnostiky profilů kol drážních vozidel. Základním cílem je vývoj ručního zařízení pro diagnostiku, využitelného pro servisní účely, diagnostiku kvality a degradace materiálu styčné plochy kol. Po doplnění o statickou platformu bude využitelné také jako výstupní kontrola z výroby. Zařízení se bude skládat ze skenovacího modulu, zobrazovací a vyhodnocovací části. Bude mechanicky odolné, robustní a bude disponovat komunikační a lokační jednotkou. V případě využití lokační platformy bude využitelné v rámci Průmyslu 4.0 jako výstupní kontrola kvality.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo:
FW06010157
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: 
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Rok zahájení:
2023
Rok ukončení:
2025

Informace k projektu:


Stavebnicový systém nové generace pro efektivní výstavbu dřevostaveb

mpo-logo

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nového stavebnicového systému určeného pro energeticky, časově a finančně efektivní výstavbu dřevostaveb s téměř nulovou spotřebou energie, který bude postaven na principech přírodního stavitelství, ekologie, udržitelnosti a využívání regionálních přírodních zdrojů. Stavebnicový systém na bázi maloformátových dílců (panelů) včetně nového izolačního materiálu bude navržen z recyklovaných a přírodních materiálů pocházejících z regionálních zdrojů tak, aby dřevostavba byla 100 % přírodní a využívala i odpadové přírodní materiály v rámci cirkulární ekonomiky. Navržený stavebnicový systém bude připraven na plně automatizovanou výrobu a následně výstavbu dřevostaveb.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP TAK.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000545
Příjemce: PRO-DO projektová a dotační kancelář, s.r.o.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Jiří Teslík, Ph.D. (FAST), doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D. (FEI)
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2025

Povinná publicita

EU MPO Barevné RGB


Muzeum v XR s využitím 5G

tacr

Hlavním cílem projektu „XR MUZEUM: MUZEUM v XR s využitím 5G (XR MUZEUM)“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti zapojených podniků působících v oblasti aplikace nových technologií a posilování digitální tranzice kulturních institucí s ambicí získání nových trhů v ČR i zahraniční. Předmětem předkládaného projektu je výzkum, vývoj a vytvoření ověřené technologie - technologického postupu, který umožní atraktivní prezentaci mobilně získaných dat z muzejních sbírek, specializovaných zdrojů a okolního světa za pomoci rozšířené reality a technologií 5G. Právě síť a technologie na bázi 5G zde hraje klíčovou roli v potřebě vysokorychlostních přenosů obrazu a prvků rozšířené reality např. pomocí chytrých brýlí. Projekt usiluje o uvedení nabídky inovativního produktu (založeného na výstupech projektu), které bude rozvíjet míru automatizace a robotizace v oblasti zejména muzeí a galerií, a bude tak rozvíjet nové služby v tomto segmentu na základě využití 5G technologie.  

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: FW08010042
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=680601705 


Quantum Cybersecurity in 5G Networks

quantum5_primarni_white_bg

QUANTUM5 will practically demonstrate the application of Quantum Key Distribution (QKD) in 5G networking, providing sophisticated simulation tools and practical guidelines for further quantum technology convergence. Within the 5G network testbed installed on the campus of the VSB Technical University in Ostrava (Czech Republic), QUANTUM5 will integrate QKD technology to demonstrate secure 5G networking concepts such as network function virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN) management. The goal is to examine the adaptive ways of network organization and management of the network through the assurance of the 5G high-speed networking and continuous provision of information-theoretical levels of security.

Project ID : NATO SPS G5894
Project Budget: 257.000 EUR
Duration: 1st February 2021 – 1st February 2024
webhttps://www.quantum5.eu/

NATO-science-1


Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence

mv

Projekt se zaměřuje na VaV a realizaci systému monitorování pohybu příslušníků složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při jejich nasazení při likvidaci mimořádných událostí. Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, koordinaci nasazených záchranných týmů a zvýšit úroveň bezpečnosti zasahujících záchranářů. Výstupy z projektu budou využitelné i při likvidaci mimořádných událostí v neznámých objektech s rozsáhlou a komplikovanou dispozicí, ve zřícených objektech, nebo i podzemních prostorách (jeskynní systémy, kolektory apod.). Pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a dostupnosti bude systém využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou dále rozšířeny o algoritmy umělé inteligence (AI). 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Hlavní řešitel: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.isvavai.cz/cep?ss=detail&h=VJ02010037 

Tento projekt Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence č. VJ02010037 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).


Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

mv

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře. 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47508


Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě

tacr

S rozšiřováním systémů závislých na globálním navigačním satelitním systému (GNSS) je nutná i detekce jejich případného rušení. To může ovlivňovat funkčnost okolních systémů, a tak je nutné jej nejen detekovat, ale i lokalizovat. Projekt se proto zaměřuje do oblasti automatizace bezpečnostních prvků v silniční dopravě a dopravní infrastruktuře pracující s GNSS, a to v podobě VaV systému detektoru rušení GNSS signálů. Mýtný systém je založen na správné funkci GNSS přijímače umístěného ve vozidle. Při záměrném rušení GNSS signálu systém přestává řádně fungovat a vede k nesprávnému výběru mýta či ztrátě informace o pohybu vozidla. Projekt si klade za cíl jednoznačně tyto případy detekovat/identifikovat a poskytnout relevantní data výkonným složkám. Výsledek bude ověřen v provozu. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: CK02000127
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2024

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47509