Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel

tacr

Projekt se zaměřuje na výzkum v rámci diagnostiky profilů kol drážních vozidel. Základním cílem je vývoj ručního zařízení pro diagnostiku, využitelného pro servisní účely, diagnostiku kvality a degradace materiálu styčné plochy kol. Po doplnění o statickou platformu bude využitelné také jako výstupní kontrola z výroby. Zařízení se bude skládat ze skenovacího modulu, zobrazovací a vyhodnocovací části. Bude mechanicky odolné, robustní a bude disponovat komunikační a lokační jednotkou. V případě využití lokační platformy bude využitelné v rámci Průmyslu 4.0 jako výstupní kontrola kvality.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo:
FW06010157
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: 
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Rok zahájení:
2023
Rok ukončení:
2025

Informace k projektu:


Quantum Cybersecurity in 5G Networks

quantum5_primarni_white_bg

QUANTUM5 will practically demonstrate the application of Quantum Key Distribution (QKD) in 5G networking, providing sophisticated simulation tools and practical guidelines for further quantum technology convergence. Within the 5G network testbed installed on the campus of the VSB Technical University in Ostrava (Czech Republic), QUANTUM5 will integrate QKD technology to demonstrate secure 5G networking concepts such as network function virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN) management. The goal is to examine the adaptive ways of network organization and management of the network through the assurance of the 5G high-speed networking and continuous provision of information-theoretical levels of security.

Project ID : NATO SPS G5894
Project Budget: 257.000 EUR
Duration: 1st February 2021 – 1st February 2024
webhttps://www.quantum5.eu/

NATO-science-1


Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence

mv

Projekt se zaměřuje na VaV a realizaci systému monitorování pohybu příslušníků složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při jejich nasazení při likvidaci mimořádných událostí. Účelem systému je zprostředkovat a zlepšit vzájemnou proinformovanost v týmu zasahujících osob, koordinaci nasazených záchranných týmů a zvýšit úroveň bezpečnosti zasahujících záchranářů. Výstupy z projektu budou využitelné i při likvidaci mimořádných událostí v neznámých objektech s rozsáhlou a komplikovanou dispozicí, ve zřícených objektech, nebo i podzemních prostorách (jeskynní systémy, kolektory apod.). Pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a dostupnosti bude systém využívat moderních metod fúze inerciálních dat a dat z rádiových měření, které budou dále rozšířeny o algoritmy umělé inteligence (AI). 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Hlavní řešitel: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.isvavai.cz/cep?ss=detail&h=VJ02010037 

Tento projekt Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence č. VJ02010037 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).


Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

mv

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře. 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2025

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47508


Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií

mpo-logo

Hlavní část projektu se bude zabývat vývojem prototypu nositelného zařízení (wearables) a jeho systému. Zařízení bude umožňovat mj. měření vzdálenosti mezi jednotlivými zařízení za účelem detekce blízkosti jiné osoby (z důvodu povoleného nebo doporučeného rozestupu, družnosti a vysledování kontaktu jednotlivých osob) či monitoring fyziol-gických parametrů osoby (teplota, detekce kašle, detekce neobvyklého chování – pád, rychlost chůze, počet kroků, do budoucna potom – není součástí tohoto projektu – potenciálně tlak a tep). Součástí projektu je informační systém pro uchování a analýzu sesbíraných dat, na jehož základě budou moci být automaticky vyhodnoceny některé osoby jako rizikové, a tak jim bude nasazena osobní karanténa.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP PIK.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024386
Příjemce: SolidusTech, s. r. o.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47761

Povinná publicita


Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů

mpo-logo

Firma APRI s.r.o. je v Evropě poslední firmou, která vyrábí parkovací asistenty určené pro volný trh v EU. Jedná se o výrobu parkovacích asistentů zejména jako doplňkového příslušenství osobních automobilů, ale firma proniká i do segmentu autobusů a nákladních vozidel. Tento projekt integruje nové požadavky zákazníků, výsledkem bude pět vývojových linií, zakončených prototypy nových výrobků. Základním cílem VaV je soustředění na nové, často jedinečné funkcionality, bezpečnost a spolehlivost použití, a současně nízké výrobní náklady. Vývojem vybraných nových vlastností a funkčností parkovací asistent české výroby dostává šanci udržet se a dále se ucházet o světové trhy. Projekt je zacílen na tyto výsledky: 1. Vývoj nových řídicích jednotek • aplikovat nový 32-bit. procesor • snížení ceny materiálu na výrobu jednotky 2. Vývoj jednotky pro parking spot detection • citlivý systém s detekcí překážek ultrazvukovými čidly do vzdálenosti 3,5m pro indikaci dostatečného prostoru pro zaparkování vozidla 3. Vývoj nového čidla s čipem Elmos • zvýšit odolnost čidla proti elektromagnetickému rušení • snížení výrobních nákladů a implementace nových technologií řízení ultra-zvukového měniče 4. Vývoj jednotky s GPS modulem • GPS modul se používá k výpočtu rychlosti jedoucího vozidla • při vyšších rychlostech se tímto rychlostním signálem deaktivují čidla parko-vacího asistenta na přídi vozidla 5. Vývoj USB nabíječky pro rychlonabíjení • produkt podporující více technologií intenzivního nabíjení (Qualcom, Huawei, Apple)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP PIK.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024421
Příjemce: APRI s. r. o.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47669

Povinná publicita


Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence

mpo-logo

Výstupem projektu je dopplerovský laserový vibrometr na bázi komerčního infračerveného laseru pro optické komunikační sítě. Důvodem výzkumu je identifikovaná díra na trhu, kterou žadatel identifikoval na základě spolupráce se společnostmi působících v oblasti automobilového průmyslu, zejména testování technologií v elektromobilech a hybridních automobilech. Tišší chod, který je výsledkem konstrukce elektromobilů způsobuje problémy v procesu výroby (a testování) jednotlivých částí, protože ostatní prostředí průmyslové výroby je hlučné. Jedním z řešení je stavba odhlučněných boxů, které odstíní vnější hluk, což je dražší a prostorově náročné řešení. Kromě toho současné fyzikální metody nejsou dostatečně účinné pro měření vibrací v technologicky kvalitativně náročných průmyslových odvětví a nemají takovou účinnost, jakou odvětví vyžaduje. Poslední identifikovaný problém je neexistence jednoho koherentního a pro průmyslové podniky všeobecně použitelného řešení/produktu. Většina je sestavena z více části a vstupů, zatím co naše řešení díky novému fyzikálnímu přístupu k měření vibrací může být zapojeno jako samostatná „krabice“ na výrobní lince anebo v její blízkosti a bez nutnosti přidání odhlučněních boxu a propojení s neuronovými sítěmi bude schopno generovat a vyhodnotit rychlost vibrací a díky tomu identifikovat nekvalitní výrobky. Celé SW řešení bude zároveň samoučící, ukládáním dat do knihovny je schopno doučit se z vad jednoho výrobku po změně měřícího místa nebo rozmístění snímačů a sdílením dat z kmenové knihovny dále nabízet neustále zlepšování funkčnosti. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP PIK. 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024545
Příjemce: ELCOM, a. s.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47648&

Povinná publicita


Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G

mpo-logo

Cílem a klíčovým prvkem plánované inovace je navržení a vývoj vlastní platformy pro řízení autonomních robotů a dalších pokročilých technologií, která bude univerzální a umožní napojení libovolných robotů různých výrobců a technologických řešení. Dále bude cílem inovačního výzkumu a vývoje, experimentování s povýšením řízení robotů a to s vazbou na využití nové a moderní technologie 5G. Připravený projekt si klade za cíl řešit výše popsané problémy s využitím implementace privátní (kampusové) 5G sítě zahrnující softwarové i hardwarové prvky komunikačního systému jako náhrada stávajícího protokolu WLAN. Část řešení bude spočívat jak v samotné instalaci a konfiguraci 5G technologie do definovaných prostor, tak její optimalizace z pohledu aplikačních požadavků zvoleného use-case (tj. pokrytí, latence, propustnost, spolehlivost a bezpečnost). Pro tyto účely bude v rámci projektu nasazena privátní 5G síť pokrývající cílové prostory vybraného skladu. Kromě samotné implementace 5G sítě bude cílem projektu rovněž otestovat schopnosti technologie 5G při naplňování požadavků specifického typu aplikací a služeb v podobě řízení autonomních robotů, real-time přenos obrazu, detekce objektů z kamer robotů či přenos manipulačních dat s nízkou latencí a vysokou propustností mezi jednotlivými roboty a výpočetním centrem. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP PIK. 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696
Příjemce: KVADOS, a.s.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=58587772

Povinná publicita


Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě

tacr

S rozšiřováním systémů závislých na globálním navigačním satelitním systému (GNSS) je nutná i detekce jejich případného rušení. To může ovlivňovat funkčnost okolních systémů, a tak je nutné jej nejen detekovat, ale i lokalizovat. Projekt se proto zaměřuje do oblasti automatizace bezpečnostních prvků v silniční dopravě a dopravní infrastruktuře pracující s GNSS, a to v podobě VaV systému detektoru rušení GNSS signálů. Mýtný systém je založen na správné funkci GNSS přijímače umístěného ve vozidle. Při záměrném rušení GNSS signálu systém přestává řádně fungovat a vede k nesprávnému výběru mýta či ztrátě informace o pohybu vozidla. Projekt si klade za cíl jednoznačně tyto případy detekovat/identifikovat a poskytnout relevantní data výkonným složkám. Výsledek bude ověřen v provozu. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: CK02000127
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2024

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47509


Monitoring of parameters of rocks disintegration of small and large in scale by fiber-optic sensors

tacr

Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových technik a technologií monitoringu založených na vláknově optických senzorech v průběhu ražeb podzemních staveb, hloubení velkých stavebních jam, při těžebních odstřelech nebo demoličních pracích. Projekt využívá vláknově optických snímačů, technologií spojených s mobilními sítěmi 5G a cloudového systému ukládání a zpracování dat s využitím inovativních principů z oblasti IoT. Základním cílem projektu je výzkum a vývoj optovláknového senzorického systému pro sledování seismických a akustických účinků vlivem odstřelů malého a velkého rozsahu, optoelektronické vyhodnocovací jednotky s podporou mobilních sítí nejnovější generace s inteligentním zpracováním velkého objemu dat s využitím systémů pokročilých algoritmů.

 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: FW03010207
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=47039


Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel

tacr

Projekt se zaměřuje na výzkum nových technik monitoringu v kolejové dopravě s využitím fotonických technologií založených na deformacích optického vlákna v pryžovém pouzdře. Základním cílem projektu je výzkum způsobů implementace optických vláken pro sledování poloh kolejových vozidel (železniční a tramvajové) a pro získání validních informací o počtu náprav, rychlosti a směru pohybu vozidel. Dalšími významnými cíli jsou nové znalosti o chování senzorů v ochranných pouzdrech, udržení technologického kontaktu se světovými výrobci zabezpečovacích technologií a současně položení základu inovativní spolupráce mezi realizátory, kterým přinese klíčové know-how, a akademické pracoviště získá nové inspirativní podněty pro výzkumně vývojové práce jak v laboratorních, tak v reálných podmínkách. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo: CK01000098
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=45871 


Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti

tacr

Cílem projektu je vytvoření SW modulu pro predikci vývoje dynamiky dopravních proudů (DP) založeného na strojovém učení, hluboké neuronové síti. Výsledkem budou nástroje pro predikci chování DP pro různé typy komunikací při různých situacích a časové intervaly založené na všech dostupných vstupech (včetně stanovení váhy konkrétních vstupů), a obsáhlé databázi historických dat. Jedním z klíčových vstupů (nejméně prozkoumaným) je analýza vlivů počasí, kterou se bude projekt zabývat na úrovni analýzy přesnosti meteorologických modelů a jejich využitelnosti pro predikční neuronovou síť. Výsledek projektu bude vycházet z výzkumu opakovaných událostí a učení neuronových sítí a hledání možné komplementarity s využívanými makroskopickými nástroji, které se pro predikci dopravy dnes využívají. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Registrační číslo:CK01000139
Hlavní řešitel za VŠB-TUO: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2023

Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=46667