Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a jejich bezpečnost, modelování, simulace, vytěžování znalostí a komunikační technologie pro chytrá města
Kód
SP2017/174
Předmět výzkumu
Komunikační technologie jsou součástí každodenního života, využití je v řadě odvětví, jejich význam trvale roste, jsou nedílnou součástí technologicky vyspělého hospodářství a míra jejich využívání je i odrazem životní úrovně společnosti. Oblasti, které budou řešeny v předkládaném projektu, korelují s probíhajícími výzkumnými aktivitami pracoviště – Katedry telekomunikační techniky a všechny mají společného jmenovatele – sítě. Jde především o bezdrátové sítě, mobilní sítě, ale rovněž konvenční počítačové, nakonec i nově zavádějící se softvérově definované sítě a Internet věcí, který je rovněž specifickým typem senzorové sítě. Kompetence řešitelského týmu v těchto oblastech jsou potvrzeny probíhajícími třemi projekty Technologické agentury ČR, které jsou zaměřeny na vytěžování znalostí o mobilitě obyvatel v území z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě, bezpečnost mobilních zařízení a nově získaným projektem MV ČR ve výzvě bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu, který je zaměřen na bezpečnost Internetu věcí. Předmětem výzkumu jsou sítě, vytěžování znalostí ze sítí, modelování a simulace, SDN (Software- Defined Networking) a IoT (Internet of Things). Výzkum navazuje již na probíhající modelování kvality služeb v sítích, kde se studentům podařilo vyvinout aplikaci pro operátory k provádění kvalitativních testů v mobilní síti, tento systém bude počátkem roku 2017 testován společností T-Mobile a jednání probíhají i s další významnou společností v ČR. Záměrem je rozšířit námi vyvinuté řešení o další testy dle specifikací z praxe a pilotního provozu u operátora. Rovněž se budeme zabývat bezpečností sítí, vývoji nových přístupů a klasifikátorů útoků. V roce 2016 jsme se podíleli na výstupu, kterému se podařilo získat cenu společnosti ”The Society for Modeling & Simulation International“ na multikonferenci v kanadském Montrealu, a to za příspěvek věnovaný rekonstrukci grafu útoku s využitím značkování paketů, kdy byla pomocí Markovových řetězců modelována pravděpodobnost získání úplného grafu v závislosti na četnosti značkování, a bylo prokázáno, že zvyšující se četnost značkování nevede k rychlejší konvergenci a rekonstrukci cesty útoku v grafu. Důležitým tématem výzkumu je vytěžování znalostí ze sítí, kdy se jedná především o lokalizaci a získání nových znalostí o mobilitě v území. V roce 2016 jsme pro Ministerstvo dopravy připravili metodiku, jak lze z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě stanovit výkony dopravců a podíl jednotlivých spojů na dopravním proudu ve stanoveném území a čase. Výstupy jsou v rámci ČR jedinečné a v roce 2017 bychom se chtěli zaměřit především na publikační výstupy z výzkumu, který již probíhá dva roky, budeme cílit především na kvalitní časopisy s impaktním faktorem v Q1. Oproti minulým letem rozšiřujeme oblast výzkumu o IoT a SDN, ty spolu navzájem souvisí, neboť při vytváření IoT sítí je potřebné logicky oddělit infrastrukturu od konvenční sítě především z důvodu bezpečnosti. Realizovaný testbed IoT sítě v roce 2016 v prostorách fakulty budeme v roce 2017 rozšiřovat s ambicí vytvořit kampusovou IoT síť, a to na vlastních prvcích, tím vytvoříme experimentální prostředí pro vývoj IoT_GW a senzorů, nakonec se budeme zabývat i bezpečností těchto sítí, což je v souladu s výzkumnými aktivitami týmu. V roce 2016 jsme společně se společnostmi SolidusTech a B Plus TV založili IoT klastr, který bude vhodným propojením akademických aktivit s průmyslovými potřebami. Aktivity v oblasti IoT zaměříme na experimentální vývoj a budeme se snažit pomoci městu i kraji naplnit vize nasazení využitelných aplikací v Internetu věcí, které by usnadnily život občanům Ostravy a kraje, jde např. o vlastní implementaci IoT sítě ve městě, vývoji různých typů senzorů např. v oblasti životního prostředí, dopravy, a to dle reálných potřeb, které vzejdou z jednání na kraji a městě počátkem roku 2017. Co se týče SDN, tak tam je pracoviště potažmo fakulta již součástí SDNCZechLabs, viz. https://sdnlabs.fel.cvut.cz společně s dalšími institucemi, a záměrem v roce 2017 propojit pražský SDN lab s ostravským a zaměřit se na využití SDN pro zvýšení bezpečnosti sítí. Za posledních pět let má řešitelský tým 77 výstupů indexovaných na WoS, z toho 20 článků v časopisech s impaktním faktorem, jednu monografii, tři kapitoly v knihách a pět vypracovaných dizertačních prací (dvě odevzdané v roce 2015 a obhájené 2016, další tři odevzdané ke konci roku 2016 a čekající na obhájení počátkem 2017).
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam