Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a komunikační technologie pro chytrá města
Kód
SP2018/59
Předmět výzkumu
Komunikační technologie jsou součástí každodenního života, využití je v řadě odvětví, jejich význam trvale roste, jsou nedílnou součástí technologicky vyspělého hospodářství a míra jejich využívání je i odrazem životní úrovně společnosti. Oblasti, které budou řešeny v předkládaném projektu, korelují s probíhajícími výzkumnými aktivitami pracoviště – Katedry telekomunikační techniky a všechny mají společného jmenovatele – sítě. Jde především o bezdrátové sítě, mobilní sítě, ale rovněž konvenční počítačové, nakonec i nově zavádějící se softvérově definované sítě a Internet věcí, který je rovněž specifickým typem senzorové sítě. Kompetence řešitelského týmu v těchto oblastech byly v minulých letech potvrzeny třemi řešenými projekty Technologické agentury ČR, které byly zaměřeny na vytěžování znalostí o mobilitě obyvatel v území z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě a bezpečnost mobilních zařízení. Nově řešenými projekty v období 2017-2020 je projekt MV ČR ve výzvě bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu, který je zaměřen na bezpečnost Internetu věcí a projekt MPO ČR zaměřeného na rozšíření portfolia produktů pro Internetu věcí s firmou SolidusTech. Předmětem výzkumu jsou sítě, vytěžování znalostí, modelování a simulace, SDN (Software Defined Networking) a IoT (Internet of Things). Důležitým tématem výzkumu je vytěžování znalostí ze sítí, kdy se jedná především o lokalizaci a získání nových znalostí o mobilitě osob v území. V roce 2017 byly naše výsledky v této oblasti medializovány a proběhly dvě televizní reportáže, jedna z nich byla vysílána ve smyčce na ČT24. Výstupy jsou v rámci ČR jedinečné a v roce 2018 bychom se chtěli zaměřit na podání evropského projektu v této oblasti. Dalším důležitým tématem jsou bezdrátové sítě, a to jednak energy harvesting, kde budeme cílit na oblast základního výzkumu a modelování energetických poměrů senzorů v různých režimech a jednak oblast Internetu věcí, kde půjde o aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Zde společně se studenty tvoříme infrastrukturu kampusové sítě Internetu věcí v bezlicenčním pásmu, kterou rozšiřujeme v rámci Ostravy a máme v plánu i další města (aktuálně je spuštěn další přístupový bod v Opavě). Laboratoří se tak pomyslně stává nejen náš kampus, ale v krátkodobém horizontu město Ostrava a v dlouhodobém MSK. Důležité je zmínit, že tato kampusová síť je stavěna jako otevřená a bezplatná, přístup do ní mají studenti, občané i firmy, všichni, kteří si chtějí IoT technologie vyzkoušet. Kampusová IoT je koncipována jako testbed a provozována jako best effort služba, univerzita tím i plní svou roli, kterou v regionu jako organizace pro šíření znalostí a nositel nových technologií má. Jedná se o dlouhodobý záměr, ve kterém vyvíjíme a implementujeme komponenty sítě Internetu věcí, senzory a nakonec aplikace. Co se týče infrastruktury, tak v roce 2018 se zaměříme na vývoj 2. generace přístupového bodu, vývoj API pro aplikační server, API umožní jednoduchým způsobem registrovat senzory a vyčítat data senzorů na mobilní telefony. API bude vhodným doplněním stávajícího GUI. Dále se zaměříme na zvýšení robustnosti sítě a zkoumání vztahu mezi spolehlivostí doručení zpráv a bezpečnostními aspekty v režimech ABP a OTTA. Rovněž se zaměříme na vývoj portfolia senzorů. Veškeré výstupy budou volně dostupné veřejnosti s cílem podpořit rozšiřování IoT aplikací. Za posledních pět let má řešitelský tým na Web of Science indexovaných 114 výstupů (z toho 40 článků v časopisech), ve Scopus evidováno 172 výstupů (z toho 69 v časopisech), dále je to devět aplikovaných výstupů, tři monografie, tři kapitoly v knihách. Nemůžeme opomenout sedm obhájených dizertačních prací studentů, kteří se v posledních pěti letech podíleli na řešených SGS, na které tento projekt navazuje. Rovněž dochází ke změně na pozici nositele SGS projektu s cílem podpořit mladší kolegy, tuto roli přebírá Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam