Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a komunikační technologie pro chytrá města II
Kód
SP2019/41
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu jsou vybrané úlohy z oblasti sítí, které korelují s výzkumnými aktivitami Katedry telekomunikační techniky. Jde především o senzorové sítě (Internet věcí), bezpečnost sítí a zpracování velkých objemů dat získaných v různých typech sítí. Kompetence řešitelského týmu dokládá více než 70 článků publikovaných v časopisech s impaktním faktorem v posledních pěti letech autory týmu a řešené projekty VaV. V posledních pěti letech jsou či byly členy týmu řešeny projekty financované z národních programů jako TAČR (Delta, Beta, Omega), MPO (Trio, Aplikace), MVČR (Bezpečnostní výzkum), MŠMT (OPVVV) a rovněž přímo z Bruselu v rámci Horizon2020 (Innovation Action) a Erasmus (Building Capacities in Higher Education). Předmětem výzkumu jsou především senzorové sítě, vytěžování znalostí z různých typů sítí, modelování a simulace, dále řešení otázek bezpečnosti sítí a kvality služeb. V průběhu řešení bude podán alespoň jeden dlouhodobý projektový záměr do evropského rámcového programu Horizon 2020 a minimálně dva do národních programů VaV. V oblasti senzorových sítí budeme rozvíjet kampusovou síť Internetu věcí viz https://lora.vsb.cz, kterou využíváme rovněž jako platformu pro řešení návazných projektů VaV, např. projekt “Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb“ (2017-2020) financovaný z MPO (8,5 mil. Kč pro FEI). Vytěžování nových znalostí souvisí s aktuálně řešenými úlohami, např. získávání informací o pohybu populace v území z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí viz http://modata.vsb.cz , v roce 2018 jsme získali zakázku smluvního výzkumu z Deutsche Telekom, kde jsme hledali korelace mezi různými událostmi v mobilní síti. Pro tyto úlohy potřebujeme rozvíjet jak potřebnou infrastrukturu pro zpracování velkých dat, tak i know-how týmu a zdokonalovat své dovednosti s cílem publikovat výsledky a získávat projekty VaV zabezpečující další udržitelnost. Modelování a simulace v našem výzkumu úzce souvisí s kvalitou služeb v sítích a senzorovými sítěmi. Rovněž v roce 2019 budeme cílit na modelování provozu v síti a predikci kvality multimediálních služeb. Budeme také pokračovat v modelování a simulaci provozu uzlů v senzorových sítích především v režimech, které nevyžadují napájení a budeme pokračovat v publikování článků v prvosledových časopisech na téma “energy harvesting“. Posledním zmíněným předmětem výzkumu je bezpečnost sítí, zde je dnes našim nejsilnějším tématem QKD (Quantum Key Distribution) a to vzhledem ke skutečnosti, že jsme se podíleli na vývoji prvního simulátoru kvantových sítí viz http://www.qkdnetsim.info/. Budeme téma výzkumu dál rozvíjet z pohledu vyšších vrstev sítě (především směrování, kde je silná analogie se sítěmi MANET) a těžit ze spolupráce s rakouským AIT. Máme v této oblasti čerstvě podaný projekt do výzvy H2020, kde koordinátorem je právě AIT. Očekáváme, že se nám podaří náš simulátor vylepšit a publikovat nové výstupy v prvosledových časopisech. Za posledních pět let má řešitelský tým na Web of Science indexovaných 142 výstupů (z toho 72 článků v časopisech na WoS). Nemůžeme opomenout devět obhájených dizertačních prací studentů, kteří se v posledních pěti letech podíleli na řešených SGS, na které tento projekt navazuje. Nositelem SGS projektu je Filip Řezáč (*1985) a mentorem týmu je Miroslav Vozňák (*1971).
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam