Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie
Kód
NFP304010Y497
Předmět výzkumu
Výskum a vývoj nových senzorických prvkov na báze najnovších platforiem a technológií je v súčasnosti s narastajúcim technologickým pokrokom v širokýchoblastiach IT, komunikačných technológií a smart riešeniach významný z hľadiska vysokej ekonomickej sily plynúcej z tohto pokroku. Na Slovensku a v priľahlýchregiónoch Českej republiky takmer úplne absentuje výskum, vývoj a výroba a mikroelektronických a polovodičových prvkov, systémov a zariadení, ktoré vosúčasnej dobe i historicky prinášajú vysokú ekonomickú hodnotu výnosov. Žiadateľ ako aj partneri projektu disponujú členmi riešiteľského kolektívu, ktorí súnajerudovanejšími odborníkmi v oblasti vláknových a iných fotonických senzorov na báze progresívnych materiálových štruktúr využiteľných v praktickýchsenzorických aplikáciách. Cieľ projektu je zameraný na výskum a vývoj fotonických senzorických prvkov pre priemyselné aplikácie s unikátnymi vlastnosťamia transfer týchto prvkov do praxe prostredníctvom partnerských MSP. Cieľom je nie len výskum a vývoj jednotlivých unikátnych fotonických senzorov, ale taktiežich združovanie do senzorických sietí. Partnerské MSP sa zameriavajú na rozvoj využitia vláknových a iných fotonických senzorických štruktúr pričom prekážkuv súčasnosti tvorí obmedzená ponuka vláknových a iných fotonických senzorických štruktúr a prvkov, pričom ich limitujúcim faktorom sú ich obmedzenévlastnosti pre široký rozsah aplikácií. Cieľom projektu je identifikovať prvky s konkrétnymi vlastnosťami, vytvoriť ich modely a simulačne ich vytvoriť spolus podmienkami pre ich integráciu do senzorických sietí a systémov. Ďalší partner projektu v podobe UNIZA, navrhnuté prvky pripraví na báze nových progresívnychmateriálov umožňujúcich prípravu prvkov s unikátnymi vlastnosťami a partner z Českej republiky (VŠB-TU Ostrava) navrhnuté a pripravené prvky integruje dosenzorických systémov a sietí so širokým praktickým využitím v priemyslovom odvetví, ktoré v budúcnosti zúročia ďalšie partnerské MSP.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam