Skip to main content
Skip header
Title
Biomedical engineering at VSB - TU Ostrava
Code
CZ.1.07/2.2.00/15.0112
Solver
Start year
2010
End year
2013
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Summary
Projekt je zaměřen na rozvoj studijního oboru a studijní specializace zaměřené na problematiku biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství, nejvýrazněji pak na obor Biomedicínský technik. Konkrétně se zaměřuje na zdokonalení obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru v praxi. Počítá s: - vytvořením kvalitních studijních opor v technických a lékařských předmětech a s nezbytnou inovací vybraných rychle se vyvíjejících předmětů, - tvorbou praktických laboratorních úloh s důrazem na jejich využití v biomedicínské praxi, - tvorbou kvalitních multimediálních výukových materiálů, - zvyšováním nejen odborných jazykových dovedností akademických pracovníků a studentů VŠ ve všech stupních vzdělání, - s realizací souvislé odborné praxe předepisované zdravotnickou legislativou a s vyškolením pracovníků odborných lékařských pracovišť, na nichž je praxe realizována.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back