Skip to main content
Skip header
Title
A comprehensive system for the development of non-invasive fetal ECG monitoring
Code
FW03010392
Solver
Start year
2021
End year
2024
Proposer
Technologická agentura
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
TREND (2020-2027)
Summary
Prvnı́m cı́lem projektu je vývoj nové softwarové/hardwarové platformy pro rozvoj v oblasti neinvazivnı́ho monitorovánı́ plodového elektrokardiogramu (NI-fEKG). Navržená platforma modulárnı́ho systému bude kompatibilnı́ s dnešnı́mi technologiemi NI-fEKG použı́vanými v klinické praxi. Vyvinutá technologie bude představovat spojenı́ námi vyvinutého softwarového řešenı́ s unikátnı́m prototypem fantomu sloužı́cı́ k modelovánı́ elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačnı́ho stářı́ plodu, děložnı́ch kontrakcı́, vı́cečetné těhotenstvı́ apod. Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácı́ho monitoru NI-fEKG, který představuje druhý cíl tohoto projektu.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back