Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE zajišťujících nezávislý dlouhodobě udržitelný rozvoj komplexních systémů.
Code
SP2012/182
Solver
Solution period
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Summary
Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji enegie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úspěšně řešené prrojekty v minulém období.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Ing. Jiří Kazárik
Ing. Jiří Kocián
Ing. Kristýna Valová Friedrischková
Ing. Tereza Kocichová
Bc. Radim Melich
Ing. Miroslav Engel
Bc. Michael Mamula
Bc. Miroslav Matýsek
Goal of the project
Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů a akademických pracovníků kateder průřezově všech fakult VŠB-TUO.
Současně bude využito některých komponent infrastruktury laboratoří FEI spravovaných skupinou OAZE katedry 450 (Laboratoř fotvoltaických solárních systémů, Laboratoř palivových článků, malý měřicí polygon, nabíjecí stanice elektromobilu, elektromobily apod.).
Na vytvořené soustavě budou navrženy a laboratorně realizovány vstupně výstupní prvky a navrženy některé základní optimalizační algoritmy, které by mohly v případě jejich dalšího budoucího rozvíjení směřovat k vytvoření pilotního modelu zázemí s autonomními, nezávislými, inteligentními a trvale udržitelnými vlastnostmi.
Bude realizováno programové vybavení směřující k dlouhodobému sledování k měření dat o chování takovýchto soustav nebo jejich dílčích prvků a provedena analýza směřující k návrhu optimalizačních algoritmů řízení.
Pilotní realizace soustavy bude směřována do prostor objektů a ploch přilehlých k Laboratoři palivových článků.

Časový harmonogram:
01-03/2012 Prvky soustavy, jejich popis a možnosti integrace pro laboratorní výzkum
03-06/2012 Příprava experimentů, laboratorní propojení některých prvků, laboratorní realizace soustav.
06-09/2012 Realizace experimentů a pořízení dat
09-11/2012 Analýza dat a úprava parametrů soustav
11-12/2012 Realizace experimentů a pořízení dat
12/2012 Analýza a prezentace výsledků řešení projektu

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce.
Výsledky budou zahrnuty do přípravy diplomových a disertačních prací a publikacích konferencích.
Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí a stáží.
Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích.
Praktické výsledky řešení budou průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 180000,- 150500,-
3. Supplies 35000,- 47586,-
4. Property 20000,- 22690,-
5. Services 15000,- 16928,-
6. Trips 25000,- 37296,-
7. Additional 25000,- 25000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 300000,-
Total approved 300000,-
Total 300000,- 300000,-
Back