Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE 2016
Code
SP2016/183
Solver
Solution period
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Summary
Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky mohou být soustavy V/V prvků soustav řízení budov, ohřevu a přípravy TUV, elektro-energetické soustavy rodinných domů, prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak mohou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, systémy s jinými zdroji energie jako geotermální termoelektrické apod. Studovány pak budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem úřešené projekty v minulém období.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Bc. Radim Kula
Bohumil Horák
Ing. Vít Otevřel
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Bc. Martin Bukovan
Bc. Jan Raszka
Ing. Stanislav Obrusník
Ing. Rostislav Pokorný
Bc. Martin Krejčí
Goal of the project
Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů a akademických pracovníků kateder průřezově všech fakult VŠB-TUO.
Současně bude využito některých komponent infrastruktury laboratoří FEI spravovaných skupinou OAZE katedry 450 (Laboratoř fotvoltaických solárních systémů, Laboratoř palivových článků, malý měřicí polygon, nabíjecí stanice elektromobilu, elektromobily apod.) a technologií instalovaných v SVMC TRIANON v Č.Těšíně.
Na vytvořené soustavě budou navrženy a laboratorně realizovány vstupně výstupní prvky a navrženy některé základní optimalizační algoritmy, které by mohly v případě jejich dalšího budoucího rozvíjení směřovat k vytvoření pilotního modelu zázemí s autonomními, nezávislými, inteligentními a trvale udržitelnými vlastnostmi.
Bude realizováno programové vybavení směřující k dlouhodobému sledování k měření dat o chování takovýchto soustav nebo jejich dílčích prvků a provedena analýza směřující k návrhu optimalizačních algoritmů řízení.

Předběžný časový harmonogram řešení:
01-03/2016 Prvky soustavy, vytipování komponent a témat pro laboratorní výzkum, vytipování budoucích publikačních titulů.
03-06/2016 Příprava experimentů, laboratorní propojení některých prvků, laboratorní realizace soustav.
06-09/2016 Realizace experimentů a pořízení dat
09-11/2016 Analýza dat a úprava parametrů soustav
11-12/2016 Realizace experimentů a pořízení dat
12/2016 Analýza a prezentace výsledků řešení projektu

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce.
Témata řešení budou zahrnuta do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací.
Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí a stáží.
Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích.
Praktické výsledky řešení budou případně průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 80000,- 80000,-
3. Supplies 91000,- 45628,-
4. Property 90000,- 33003,-
5. Services 50000,- 57169,-
6. Trips 40000,- 135200,-
7. Additional 39000,- 39000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 390000,-
Total approved 390000,-
Total 390000,- 390000,-
Back