Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II
Code
SP2016/162
Solver
Solution period
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Summary
Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: - Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech - Výzkum a vývoj vestavěných řídicích systémů zejména v souvislosti s měřením neelektrických veličin - Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů Další informace v přiloženém dokumentu.
Team of the project
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Aleš Kurečka
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Markéta Venclíková
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Josef Kročil
Ing. Radek Hrabuška
Ing. Daniel Lazar
Ing. Jan Kotyza
Ing. Tomáš Ondraczka
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových i vestavěných měřicích a řídicích systémů. Důraz bude kladen na intenzivní zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat se záměrem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace níže uvedených výstupů bude tudíž vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava. Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Priorita bude v projektu kladena na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dalších hodnocených výsledků.
Konkrétní cíle a oblasti řešení projektu jsou popsány také v bodě „Předmět výzkumu v rámci projektu“.
Předpokládaným výsledkem projektu bude:
- 5 publikací v časopisech s impaktním faktorem (ve fázi recenzního řízení nebo již indexované na ISI WOK)
- 10 kvalitních konferencích (zejména Springer a IEEE, které budou indexovány v databázi Thomson ISI Proceedings a SCOPUS).
- Podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev vycházejících z témat řešených v projektu SGS (MPO, TAČR, GAČR, MSK, Horizon2020 apod., smluvní výzkumu formou HS)

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
48240,- 42606,-
1.1. Wages 36000,- 31560,-
1.2. Insurance 12240,- 11046,-
2. Grant 475000,- 475000,-
3. Supplies 60360,- 135977,-
4. Property 190000,- 84668,-
5. Services 250000,- 323914,-
6. Trips 195000,- 156435,-
7. Additional 135400,- 135400,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 1354000,-
Total approved 1354000,-
Total 1354000,- 1354000,-
Back