Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE 2017
Code
SP2017/150
Solver
Solution period
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Summary
Technology development, globalization and other aspects of the development of society are driving the development and use of alternative and renewable energy sources in all areas of human activity. The current REAS deployment is often only partial and does not include fully comprehensive aspects of human life needs. The subject of the research is the design, description, compilation, measurement and management of systems with RAES aiming at the targeted integration of functional properties of individual elements and ensuring independent long-term sustainable development or development. Elements may include I/O systems of building management systems, DHW heating and preparation, electro-energy systems of family houses, elements of passenger transport and material transport or elements of ancillary services. Systems with RAES may include photovoltaic and photothermal systems, systems with other sources of energy such as geothermal thermoelectric, etc. The structures of these systems will be studied to provide a comprehensive background for the independent long-term sustainable life of humans. The project proposal is fully connected to the team solved projects in the past period.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Bohumil Horák
Ing. Klára Bajgarová
Alžběta Straškrábová
Goal of the project
Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů a akademických pracovníků kateder průřezově všech fakult VŠB-TUO.
Současně bude využito některých komponent infrastruktury laboratoří FEI spravovaných skupinou OAZE katedry 450 (Laboratoř fotvoltaických solárních systémů, Laboratoř palivových článků, malý měřicí polygon, nabíjecí stanice elektromobilu, elektromobily apod.) a technologií instalovaných v SVMC TRIANON v Č.Těšíně.
Na vytvořené soustavě budou navrženy a laboratorně realizovány vstupně výstupní prvky a navrženy některé základní optimalizační algoritmy, které by mohly v případě jejich dalšího budoucího rozvíjení směřovat k vytvoření pilotního modelu zázemí s autonomními, nezávislými, inteligentními a trvale udržitelnými vlastnostmi.
Bude realizováno programové vybavení směřující k dlouhodobému sledování k měření dat o chování takovýchto soustav nebo jejich dílčích prvků a provedena analýza směřující k návrhu optimalizačních algoritmů řízení.

Předběžný časový harmonogram řešení:
01-03/2017 Prvky soustavy, vytipování komponent a témat pro laboratorní výzkum, vytipování budoucích publikačních titulů.
03-06/2017 Příprava experimentů, laboratorní propojení některých prvků, laboratorní realizace soustav.
06-09/2017 Realizace experimentů a pořízení dat
09-11/2017 Analýza dat a úprava parametrů soustav
11-12/2017 Realizace experimentů a pořízení dat
12/2017 Analýza a prezentace výsledků řešení projektu

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce.
Témata řešení budou zahrnuta do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací.
Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí a stáží.
Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích.
Praktické výsledky řešení budou případně průmyslově chráněny a nabídnuty ke komerčnímu využití.

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
0,-
1.1. Wages 0,-
1.2. Insurance 0,-
2. Grant 80000,-
3. Supplies 91000,-
4. Property 90000,-
5. Services 50000,-
6. Trips 40000,-
7. Additional 39000,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 390000,-
Total approved 0,-
Total 390000,-
Back