Skip to main content
Skip header
Title
Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III
Code
SP2017/158
Solver
Solution period
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Summary
Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, robotiky, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektu s podobným zaměřením v rámci SP2016/162. Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: 1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech 2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT 3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů Další informace o Předmětu výzkumu jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
Team of the project
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Markéta Venclíková
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jan Dedek
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
Ing. Josef Kročil
Ing. Radek Hrabuška
Ing. Jan Kotyza
Ing. Michal Petřek
Ing. Tomáš Ondraczka
Ing. Lucie Stará
Mgr. Roman Pilný
Goal of the project
Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových i vestavěných měřicích a řídicích systémů. Důraz bude kladen na intenzivní zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat se záměrem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace níže uvedených výstupů bude tudíž vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava. Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Priorita bude v projektu kladena na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dalších hodnocených výsledků.
Konkrétní cíle a oblasti řešení projektu jsou popsány také v bodě „Předmět výzkumu v rámci projektu“ v přiloženém dokumentu.
Předpokládaným výsledkem projektu bude:
- 10 publikací v časopisech s impaktním faktorem nebo nenulovým SJR (ve fázi recenzního řízení nebo již indexované na ISI WOK či Scopusu)
- 10 kvalitních konferencích (zejména Springer a IEEE, které budou indexovány v databázi Thomson ISI Proceedings a SCOPUS).
- Podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev vycházejících z témat řešených v projektu SGS (MPO, TAČR, GAČR, MSK, Horizon2020 apod., smluvní výzkumu formou HS)

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
48240,-
1.1. Wages 36000,-
1.2. Insurance 12240,-
2. Grant 489000,-
3. Supplies 67760,-
4. Property 210000,-
5. Services 250000,-
6. Trips 195000,-
7. Additional 140000,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 1400000,-
Total approved 0,-
Total 1400000,-
Back