Skip to main content
Skip header
Title
Řízení technologických soustav s OAZE 2022
Code
SP2022/19
Solver
Solution period
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Summary
Vývoj technologií, globalizace a další aspekty rozvoje společnosti způsobují rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energií ve všech oblastech lidské činnosti. Současné nasazení OAZE je v současnosti často jen dílčí a nezahrnuje plně komplexní aspekty potřeb života člověka. Předmětem výzkumu je návrh, popis, sestavení, měření a řízení soustav s OAZE směřujících k cílené integraci funkčních vlastností jednotlivých prvků a zajištění nezávislého dlouhodobě udržitelného stavu či rozvoje. Prvky jsou soustavy a jejich kombinace pro řízení budov, čerpání a čištění vody, ohřev TUV, napájení elektro-energetické soustavy rodinných domů kombinované s prvky osobní přepravy a transportu materiálu či prvky vedlejších služeb. Soustavy s OAZE pak budou zahrnovat fotovoltaické a fototermické systémy, tepelná čerpadla, kogenerační zdroje. Studovány budou struktury těchto systémů zajišťující komplexní zázemí pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka. Návrh projektu plně navazuje na týmem řešené projekty v minulém období. Cílem projektu je výzkum struktur takových komplexních systémů s OAZE, které budou zajišťovat komplexní zázemí (voda, energie) pro nezávislý dlouhodobě udržitelný život člověka a společnosti. Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.
Team of the project
Ing. David Vala, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Ing. Agata Palášková
Ing. Jana Růžička
Ing. Dominik Muroň
Bc. Adam Šimela
Ing. Vojtěch Jandásek
Bc. Milan Křivánek
Ing. Hemanth Manoharan
Ing. Petra Mücková
Rohit Dattaram Kirve
Mgr. Matvei Potapov
Goal of the project
Stručný popis předpokládaných výsledků projektu:
1. Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být i jeho dílčí výstupy použity jako základ pro budoucí rozsáhlé projekty nebo nabídky komerční spolupráce. Současně budou některé výstupy zapracovány do studijních podkladů předmětu ISTE. Činnosti v rámci SGS současně podpoří aktivity INTERREG VA CZ-PL v období jeho udržitelnosti (2021-2025) a aktuálně probíhající projekt INTERREG VA CZ-PL (2020-2024)
2. Oblasti řešení budou zahrnuty do nabídky témat a případně přípravy diplomových a disertačních prací (3 témata pro studenty Bc. Studia, 3 témata pro studenty Mgr. Studia a 1 téma pro studenty PhD studia).
3. Řešitelé zorganizují a zúčastní se exkurzí, stáží, letní školy (Budou vypsána 2 témata na stáže studentů v rámci ERASMUS či jiných podpůrných projektů, bude realizována mezinárodní letní škola). Vzhledem ke stávající situaci s ohledy na postup pandemie COVID.
4. Řešitelé uplatní dílčí výsledky formou příspěvků na konferencích či konferenčních panelech (PDeS, Wofex, NZEE, ..) v impaktovaných časopisech z databáze SCOPUS či časopisech s nenulovým IF (v rámci možností výše a předepsané struktury rozpočtu).
5. Praktické výsledky řešení budou navrženy na průmyslovou ochranu a nabídnuty ke komerčnímu využití. Užitné/průmyslové vzory / funkční vzorky budou prototypově ověřovány v rámci možností Prototypové laboratoře CPIT (v rámci možností výše a předepsané struktury rozpočtu).
Postup řešení a časový harmonogram (je uvažována situace bez restrikcí spojených s pandemií COVID):
I-III/2022 Analýza současného stavu, návrhy směrů řešení, jednání o uzavření HS/projektová příprava. Nákup materiálu a návrh prototypových řešení a experimentů.
IV-V/2022 Řešení a ověření vlastností dílčích prototypů. Realizace technické dokumentace, příprava publikací, aktivní účast na konferenčním panelu, příprava publikací, příprava mezinárodních letních škol.
VI-IX/2022 Prezentace výsledků aktivit na konferencích a v rámci organizace letních školy. Pokračování prací na řešení. Rozhodnutí o průmyslové ochraně dílčích výsledků, formální zpracování a podání dílčích výsledků k průmyslové ochraně.
X-XII/2022 Vyhodnocení dosažených výsledků a příprava plánu prací pro závěrečné období a pokračování projektových aktivit v roce 2023.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 22398,- 22398,-
3. Supplies 12000,- 7734,-
4. Property 0,- 0,-
5. Services 10000,- 7227,-
6. Trips 10000,- 17039,-
7. Additional 6044,- 6044,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 60442,-
Total approved 60442,-
Total 60442,- 60442,-
Back