Skip to main content
Skip header
Title
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava
Code
ROZP2007/C23
Solver
Start year
2007
End year
2007
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Summary
V roce 2006 studuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky devět zdravotně handicapovaných studentů (tři sluchově postižení, tři vozíčkáři, tři se sníženou hybností). Tento počet postupně rok od roku narůstá, což odráží systematickou péči, kterou fakulta handicapovaným studentům v posledních letech věnuje. Jako na prvním akademickém pracovišti v rámci univerzity zřídila fakulta po zrušení civilní služby systémové místo asistenční služby. Cílem projektu je usnadnit stávajícím a příštím handicapovaným studentům studium individuálním přístupem pedagogů a přizpůsobením učebních textů a pomůcek tak, aby vyhovovaly úrovní handicapu daných studentů. Základní filozofií péče o handicapované studenty je jejich integrace v rámci studia na FEI. Dalším pracovištěm univerzity, která se do systematické péče zapojilo je Katedra jazyků, kde se soustředí zejména na zohledňování potřeb studentů se specifickými poruchami učení.,jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back