Skip to main content
Skip header
Title
Smart instrumentation - Vývoj a ověřování pokročilých měřicích systémů pro aplikační oblast přenosu a distribuce elektrické energie.
Code
LH12183
Solver
Start year
2012
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
KONTAKT II
Summary
V oblasti přenosu a distribuce elektrické energie dochází v posledních letech k dramatickému posunu filozofie těchto systémů. Od tradičního schématu charakterizovaného centralizací zdrojů výroby s deterministickým chováním a distribuovanou spotřebou stochastického charakteru bez akumulační schopnosti se tyto systémy vyvíjejí směrem k distribuovaným zdrojům výroby s často stochastickým charakterem (fotovoltaické a větrné elektrárny) a nástupem technologií umožňujících distribuovanou akumulaci energie na straně spotřeby (e-mobilita – elektromobily). Tento posun filozofie je doprovázen rychlým vývojem komunikačních technologií umožňujících masívní výměnu informací v globálním měřítku. Pro zajištění energetické bezpečnosti a zamezení havarijních stavů vyvolaných nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou energie v podmínkách maximálního využití alternativních zdrojů energie je potřeba změny v technologii budování přenosových a distribučních systémů elektrické energie. Součástí těchto systémů se dnes stávají inteligentní moduly se schopností zpracování a výměny dat s ostatními prvky sítě – nastupují chytré sítě (smart grids). Smart Grids můžeme definovat jako inteligentní, samočinně se řídící a regulující přenosové/distribuční sítě, schopné přenášet elektřinu vyrobenou z jakéhokoliv zdroje od centralizované i decentralizované výrobny až ke konečnému spotřebiteli, a to vše s minimem lidských zásahů. Pracoviště Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství se dlouhodobě zabývá problematikou vestavěných řídicích systémů, řídicích systémů s mikrokontroléry, řízením provozu budov, bezdrátovým přenosem dat, měřením a řízením systémů s obnovitelnými a alternativními zdroji energií, výzkumem a vývojem systémů pro měření kvality dodané elektrické energie, výzkumem a vývojem jednotek vyhodnocení fázorů a vývojem další speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku. Katedra je v evropském měřítku špičkovým pracovištěm vybaveným technologiemi pro návrh a implementaci systémů pro měření a testování na bázi virtuální instrumentace. V rámci řešení předkládaného projektu bude navázána spolupráce s obdobně orientovaným pracovištěm Hunan University v Čínské lidové republice. V průběhu řešení projektu dojde k provázání výzkumných aktivit obou pracovišť s očekávanými synergickými efekty v podobě posílení kvality a mezinárodního dopadu výsledků výzkumných a vývojových aktivit obou pracovišť.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back