Skip to main content
Skip header
Title
E-Town - Vývoj superlehkých malých elektrických vozidel s dlouhým dojezdem pro mezigenerační koncepce městské e-mobility využívající inteligentní infrastrukturu
Code
LTE220001
Solver
Start year
2021
End year
2022
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
INTER-EUREKA
Summary
Hlavní myšlenkou projektu je výzkum, analýza a návrh maximálně efektivního a komplexního konceptu městské e-mobility založené na malých lehkých osobních vozidlech (včetně možnosti přepravy menších nákladů), který by přinesl kvalitativně novou úroveň jak z hlediska konstrukce a parametrů samotných vozidel, tak současně z pohledu způsobu jejich provozování, nabíjení a správy. Za tímto účelem byl složen mezinárodní tým expertů (Německo a Česká republika) s bohatými zkušenostmi z oblasti konstrukce vozidel, pohonů, výkonové elektroniky, řídicích, testovacích a informačních systémů. V průběhu projektu by měly být pokryty všechny klíčové části konceptu, tedy jak samotná vozidla, jejich nabíjení, správa a v neposlední řadě pak také testování vozidel jak za účelem jejich vývoje, tak také dlouhodobého sledování vlastností a kalibrace infrastrukturních algoritmů. V rámci mezinárodní spolupráce došlo k rozdělení úkolů takovým způsobem, že na německé straně bude primárně ležet zodpovědnost za oblast vozidel, na straně české potom budou řešeny otázky infrastrukturního vybavení a testování, přičemž díky těsné vzájemné spolupráci v rámci všech dílčích úkolů bude zajištěna plná kompatibilita a konzistence všech částí řešení. Partneři Klädtke a IWU plně vyvinou malé elektrické vozidlo jako prototypové kusy (Klädtke: mikrovozidlo, IWU: e-koloběžka) do stavu připravenosti k použití. Partneři ELVAC a VŠB-TUO vyvinou sběrné místo malých elektrických vozidel jako základ inteligentní podpůrné infrastruktury zajišťující unifikaci rozhraní pro mechanické a elektrické připojení malých e-vozidel různých výrobců. Sběrná místa budou obsahovat vyvinutou vysoce energeticky efektivní hybridní nabíječku s podporou běžné napájecí sítě, ale i obnovitelných zdrojů elektrické energie. Uživatelská přívětivost a efektivita infrastruktury bude zajištěna zastřešujícím databázovým a softwarovým systémem. Partneři ELVAC a VŠB-TUO dále vyvinou tester pro e-koloběžky a e-kola, který umožní testování dojezdu e-vozidel pro účely objektivního ověření vlastností e-vozidel před nákupem velké série a ověření vlastností v průběhu stárnutí akumulátoru během provozu. Ochrana práv průmyslového vlastnictví ve formě užitného vzoru se jeví jako velmi užitečná forma ochrany výsledků výzkumu a vývoje před napodobiteli. Zřízením modelových tras v Ostravě a Chemnitz bude zároveň do městské infrastruktury integrován zkušební koncept e-mobility a bude sloužit jako základ pro inovativní řešení mobility pro partnery projektu i zúčastněná města a který se bude v budoucnu dále rozvíjet. Projekt a plánované úkoly navíc vedou k podstatnému nárůstu znalostí, a tím k posílení výzkumného a vývojového potenciálu zúčastněných partnerů projektu v různých oblastech koncepcí vozidel a mobility v oblasti elektrické mobility. Dosažené výsledky a zkušenosti získané projektem poskytují projektovým partnerům nové příležitosti pro spolupráci ve výzkumu a vývoji. Očekává se, že to bude mít pozitivní dopad na budoucí inovační chování všech partnerů projektu, a tím na zajištění stávajících pracovních míst a vytváření nových. VŠB-TUO a Fraunhofer IWU využijí výsledky projektu k rozšíření svých vědeckých a technických znalostí. To se projeví ve vysoce kvalitních publikacích, studentských závěrečných pracích a disertacích.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back