Skip to main content
Skip header
Title
Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG
Code
FW03010392
Solver
Start year
2021
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
TREND (2020-2027)
Summary
Prvnı́m cı́lem projektu je vývoj nové softwarové/hardwarové platformy pro rozvoj v oblasti neinvazivnı́ho monitorovánı́ plodového elektrokardiogramu (NI-fEKG). Navržená platforma modulárnı́ho systému bude kompatibilnı́ s dnešnı́mi technologiemi NI-fEKG použı́vanými v klinické praxi. Vyvinutá technologie bude představovat spojenı́ námi vyvinutého softwarového řešenı́ s unikátnı́m prototypem fantomu sloužı́cı́ k modelovánı́ elektrické aktivity srdce plodu a matky včetně rizikových stavů, různých poloh a gestačnı́ho stářı́ plodu, děložnı́ch kontrakcı́, vı́cečetné těhotenstvı́ apod. Technologie fantomu představuje nezbytný stupeň pro realizaci prototypu domácı́ho monitoru NI-fEKG, který představuje druhý cíl tohoto projektu.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back