Skip to main content
Skip header
Title
MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií
Code
FW06010498
Solver
Start year
2023
End year
2027
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
Program TS
Summary
Cílem projektu je podpora diagnostiky postižení centrální šedé hmoty mozkové z obrazů magnetické rezonance. Dílčím výstupem projektu bude hardwarové řešení monitorovacího systému ve formě senzorického lehátka. Dalším výstupem bude SW aplikace, která bude umožňovat ovládání monitorovacího systému a zpracování snímaných biosignálů v reálném čase. Tyto nástroje umožní monitoraci pohybu vyšetřovaného novorozence a získání kvalitnějších snímků při snížení potřebného vyšetřovacího času. Dalším výstupem bude softwarová nástroj pro podporu diagnostiky umožňující kvantitativní sledování a automatické hodnocení progrese postižení v čase pomocí algoritmů na bázi umělé inteligence. Dílčí výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v impaktovaných časopisech.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back