Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Historie Katedry informatiky začíná na podzim roku 1990, kdy hrstka nadšenců vedených profesorem Ivo Vondrákem měla jasný cíl a podařilo se jí tehdy vytvořit základy informatického pracoviště. Devítičlenný tým pracovníků katedry tehdy vypomáhal s výukou programování a základní počítačové gramotnosti pro celou univerzitu, a to nejen ve svých dvou počítačových učebnách, ale i v učebnách celoškolských. Pracovníci katedry také navrhovali topologii celoškolské páteřní sítě a pomáhali zavádět moderní počítačové technologie na škole. Byli tak mezi prvními v tehdejším Československu, kteří měli elektronickou adresu a tehdejší adresy jako "ivo@vsb.cz" nebo "peta@vsb.cz" o tom svědčí.

Dnes je Katedra informatiky FEI VŠB –TUO vyzrálým pracovištěm známým v České republice i v zahraničí, na kterém pracuje na 50 pedagogických a vědecko-výzkumných pracovníků a další desítky doktorandů. Původní zaměření na softwarové inženýrství zůstalo, ale prohloubilo se tak, že výuka i výzkum dnes pokrývá celé spektrum oblastí v rámci informačních technologií s ohledem na současné trendy a požadavky praxe. To dokresluje také velký zájem o naše absolventy jak u domácích tak i zahraničních firem. Samozřejmostí je moderní zázemí s celou řadou počítačových učeben či vybavených specializovaných laboratoří. Prvních 16 absolventů, kteří ukončili své studium v roce 1994, se stalo velmi úspěšnými profesionály v oboru, a stalo se tak součástí prudkého rozvoje informačních technologií na konci 20. století. Počet absolventů se od té doby výrazně změnil, protože v dnešní době úspěšně ukončují studium na Katedře informatiky řádově stovky nových bakalářů či inženýrů.

Výuka a další aktivity katedry dnes probíhají v jedné z nejmodernějších univerzitních budov v republice. Ta nabízí nejen kvalitní a moderní zázemí, ale také příjemné prostředí pro výuku, studium i setkávání se. Katedra disponuje 10 vlastními počítačovými učebnami s více než 140 počítači, které jsou připraveny jak na běžné využití (programování, správa databází, návrh software, atd.), tak na specializovanou výuku s využitím aktuálních možností paralelizace či grafických aplikací. Výuka dále probíhá v několika dalších učebnách s multimediálním vybavením a samozřejmostí jsou také vlastní přednáškové místnosti s kapacitou až 200 studentů. Mimo to se využívají také univerzitní prostory, především přednáškové místnosti s kapacitami až 450 studentů. Vedle prostor pro výuku disponuje katedra několika desítkami kanceláří, plně multimediální zasedací místností a 9 specializovanými laboratořemi. Tyto laboratoře jsou vybaveny potřebnou technikou a technologiemi, a to nejen pro podporu výuky, ale také pro potřeby vědecko-výzkumných aktivit členů katedry.

Náplní práce členů katedry není dnes pouze výuka, ale důležitou součástí je také vědecko-výzkumná činnost realizována za podpory různých grantových projektů nebo prostřednictvím spolupráce s firmami. Do takovýchto projektů jsou zapojeni nejen téměř všichni studenti doktorského studia, ale také někteří studenti magisterského i bakalářského studia. Zapojení do některého z týmů dává studentům možnost přispět k řešení netriviálních problémů, setkat se zajímavými lidmi, získat přístup k unikátním technologiím a rozšířit si své obzory a v neposlední řadě i životopis. Z pohledu úspěchů v oblasti vědy a výzkumu patří Katedra informatiky mezi nejlepší "informatická" pracoviště v České republice a spolupráce s ní je vyhledávána celou řadou národní i mezinárodních společností nejen z oblasti informačních technologií, ale také z oblastí automobilového průmyslu, energetiky, lékařství, apod.

Díky úzkým vazbám katedry a kontaktům jednotlivých pracovníků patří mezi činnosti katedry také pořádání různých konferencí, přednášek, workshopů, a veřejných akcí. Na takovéto specializované akce jsou velmi často zvány mezinárodní kapacity a osobnosti nejen z oblasti informačních technologií. Velmi pozitivně jsou studenty hodnoceny přednášky odborníků a zástupců partnerských firem, díky kterým se výuka doplňuje a rozšiřuje o reálné zkušenosti a současné trendy v komerční sféře IT/ICT.