Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimo pedagogickou činnost se katedra plně věnuje také odborné činnosti v různých vědecko-výzkumných oblastech. Výsledky vědy a výzkumu katedry tvoří nedílnou součást výsledků fakulty a celé univerzity a přispívají k celkovému hodnocení univerzity v národním i mezinárodním měřítku. Součástí vědecko-výzkumných činností je také spolupráce na různých projektech a grantech, a to především společně s partnery katedry. 

Výzkumná činnost na katedře je zaměřena na několik specializovaných oblastí, kterým se věnují týmy doktorandů a pracovníků shromážděných kolem docentů a profesorů. Školitelé studentů doktorského studia jsou pak garanty výzkumných témat a přinášejí potřebné zkušenosti a znalosti nejen pro práci doktorandů, ale také pro řešení specializovaných zadání a projektů.

Analýza a zpracování dat

Skupina se zabývá vědeckou prací a výzkumem v oblasti zpracování dat nejrůznějšího typu a nejrůznějšími metodami. Jako příklady lze uvést zpracování rozsáhlých kolekcí dat, kompresi dat, zpracování dat matematickými metodami nebo biologicky inspirovanými algoritmy. Samozřejmostí je také výuka v odpovídajících oblastech.

Vedoucí skupiny: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Databázové a informační systémy

V bakalářském, magisterském i doktorském studiu skupina zajišťuje předměty v oblasti databázových systémů. V předmětech bakalářského a magisterského studia jsou hlavním obsahem tato témata: relační datový model a dotazovací jazyk SQL, fyzická implementace databázových systémů a provádění dotazů, objektově-relační a XML datový model, ladění dotazů a efektivní implementace datové vrstvy informačního systému. Výzkumné projekty, na nichž se členové skupiny podílejí, se zabývají především vývojem datových struktur a algoritmů umožňujících zpracování a indexování rozsáhlých kolekcí dat (např. XML dat nebo prostorových dat).

Skupina by v budoucnu měla pojmout více aktuálních výzkumných témat v databázových systémech, jako např. podobnostní dotazování, transakční zpracování atd. V oblasti výuky chceme především spolupracovat s velkými hráči na trhu databázových systémů.

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.

Netradiční algoritmy a výpočty

Výzkumná skupina NAVY se skládá ze dvou profesorů, jednoho docenta, tří asistentů a více jak 15 doktorandů.

Činnost výzkumné skupiny NAVY je rozdělena do dvou oblastí a to výzkumu a výuky. Výzkum je zaměřen na nekonvenční výpočetní algoritmy a počítačovou bezpečnost. Nekonvenční výpočetní algoritmy zahrnují témata, jako jsou bioinspirované algoritmy, deterministický chaos, fraktální geometrie, počítačová grafika apod. Výzkum je jak teoretický, tak aplikační. NAVY skupina rovněž využívá dostupné paralelní platformy superpočítačového centra VŠB (součást evropského centra excelence IT4Innovations) a technologií CUDA. Použití super počítačových zdrojů tak umožňuje zpracovávat a analyzovat velké množství informací.

Na poli kybernetické bezpečnosti se skupina zabývá bezpečností komunikace, počítačových systémů a novými trendy v počítačovém malwaru. V současné době skupina pracuje na vytvoření platformy pro penetraci a testování malwaru včetně predikce jejich budoucího vývoje. Výzkumná skupina NAVY je řešitelem a spoluřešitelem mnoha grantů jak teoretického, tak aplikačního charakteru, včetně spolupráce s praxí.

Skupina NAVY také garantuje přednášky jako bioinspirované algoritmy, počítačová bezpečnost a malware, adaptivní web, počítačová grafika v lékařství apod. NAVY také garantuje studijní program týkající se kybernetické bezpečnosti.

Vedoucí skupiny: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Počítačové systémy a sítě

Skupina je orientována zejména na výuku, výzkum a aplikace technologií distribuovaných a paralelních systémů, zahrnující oblasti síťových komunikačních infrastruktur a datových center, mobilních zařízení, operačních systémů a speciálních a paralelních hardwarových architektur. Z hlediska počítačových systémů je primárním zaměřením problematika supercomputingu a výpočtů v heterogenním distribuovaném prostředí a akcelerace algoritmů s využitím speciálních hardwarových architektur, zejména GPU. V oblasti počítačových sítí se skupina zabývá problematikou řízení inteligentních konvergovaných sítí, virtualizací a efektivní integraci softwarových aplikací se síťovou infrastrukturou. Skupina intenzivně a úspěšně spolupracuje s průmyslem, zejména na praktických aplikacích v oblasti moderních technologií počítačových sítí a ad-hoc mobilních systémů.

Vedoucí skupiny: Ing. Pavel Moravec, Ph.D.

Softwarové inženýrství

Členové skupiny vyučují předměty, které tématicky spadají do zaměření skupiny a pokrývají oblasti: úvod do softwarového inženýrství, inženýrství požadavků, softwarový a architektonický návrh, Java technologie, testování a softwarová kvalita, konfigurační management, byznys modelování.

Skupina se ve výzkumu orientuje na tyto témata: vytvoření metodik a postupů s cílem usnadnit nebo částečné automatizace procesu hodnocení - hodnocení v souladu s CMM nebo koření; problematika modelování artefaktů vytvořených během procesu vývoje softwaru - modely obchodních procesů, analytických a návrhových modelů.

Vedoucí skupiny: Ing. Kožusznik Jan, Ph.D.

Teoretická informatika

V oblasti teoretické informatiky se ve výuce zaměřujeme na fundamentální základy aparátů jako je logika, teorie grafů, teorie jazyků a automatů, teorie algoritmů, verifikace a složitost programů, algebraické struktury apod., které tvoří základy současné informatiky. Motivací je poskytnout robustní základnu pro navazující studium v nejrůznějších oblastech informačních technologií, ať už jde o práci s daty, grafikou nebo návrh softwaru. Při studiu ale nejde jen o získání těchto teoretických poznatků, ale většina předmětů z této oblasti se snaží směřovat k praktickému nasazení výsledků v produkčním prostředí.

Předměty z oblasti Teoretická informatika tvoří jednak společný základ pro další studium, ale také poskytují možnost zaměřit se na některé speciální oblasti informatiky jako je analýza přirozeného jazyka nebo verifikace programů, což může být zajímavý doplněk všeobecných znalostí z informatiky získaných při studiu. Zabýváme se nejen teorií, ale také aplikacemi teoretických poznatků, např. v oblasti zpracování přirozeného jazyka, návrhu multi-agentních systémů, nebo verifikace paralelních algoritmů a systémů.

Demonstrujeme také použití různých nástrojů, technologií či postupů, které vycházejí z formálních výsledků informatiky a které mohou značně usnadnit řešení různých dílčích problémů při tvorbě softwaru.

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Sawa Zdeněk, Ph.D.

Zpracování obrazu a digitálních médií

Skupina se zabývá výukou, vědeckou a výzkumnou prací v oblasti digitálního zpracování obrazu, počítačové grafiky a počítačové geometrie. Okrajově svojí činností zasahuje také do souvisejících oblastí, jako jsou například uživatelská rozhraní a geografické informační systémy.

Skupina i nadále hodlá působit v oblasti zpracování a analýzy obrazu, počítačové grafiky a výpočetní geometrie. Jako hlavní úkoly pro nejbližší dobu byly identifikovány následující: Rozšířit aktivity v oblasti počítačové grafiky (tak, aby bylo možné otevření doktorského předmětu) a personální posílení skupiny.

Vedoucí skupiny: doc. Dr. Ing. Eduard Sojka