Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace k odevzdání diplomové práce a k státní závěrečné zkoušce programu INF najdete ZDE (pro program ICB ZDE a pro program PRM ZDE)!

Informace pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním programu Informatika:
Výuka se od akademického 2022/23 řídí novým studijním plánem. Informace a pokyny naleznete v samostatném dokumentu.

Kombinované studium - 2022/2023

Studijní plány

Studijní program: Informatika

Diplomová práce

Diplomovou práci může student realizovat dvěma způsoby:

 • výběrem tématu v IS Edison podle odpovídajícího oboru a vytvořením vlastní práce dle příslušného zadání a požadavků
 • schválením tématu a zadání od externího subjektu. V tomto případě musí student postupovat dle Žádosti o externí téma závěrečné práce (PDF formulář - vyplňujte jej pouze elektronicky)

Upozornění:

 • Závěrečná práce je VŽDY práce veřejná!
 • Externí vedoucí práce nemůže být cizinec (neplatí pro občany SR). S externím vedoucím je sepsána DPP (vyplývá to ze studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech, čl. 26, ods. 3).

Postup pro výběr tématu v IS Edison:

 1. Po přihlášení do systému Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
 2. Následně ve formuláři pro nastavení filtrace zvolte korektně studijní obor a rok, který odpovídá poslednímu ročníku Vašeho studia. Případně můžete filtraci upřesnit pomocí dalších parametrů.
 3. Vyberte si téma, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlašte se k němu. Následně je nezbytné kontaktovat pedagoga, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu, příp. si ujasnit zadání. Samotné přihlášení na dané téma v systému nijak nezaručuje faktickou realizaci tématu, vždy je nutná domluva s případným budoucím vedoucím práce.

Informace k samotné diplomové práci

Diplomová práce se odevzdává pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON.

Součástí práce odevzdávané v elektronické podobě je:

 • klíčová slova a abstrakt v češtině i angličtině,
 • vypracování – kompletní diplomová práce uložená ve formátu PDF/A. Maximální velikost je 20 MB. Název souboru má formát "rok odevzdání_login_DP".
 • přílohy – vkládají se, jen pokud nejsou součástí textové části. Do IS EDISON se vkládá jediný ZIP soubor, jehož maximální velikost by neměla překročit 30MB. V případě potřeby má vedoucí diplomové práce a tajemník katedry možnost nastavit větší kapacitu.
 • prohlášení studenta o autorství je realizováno pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON.
 • zadání – zadání diplomové práce má student od AR 2020/2021 k dispozici pouze v elektronické podobě (bez podpisů) v IS EDISON. Do diplomové práce student vkládá toto nepodepsané zadání.

Státní závěrečná zkouška

Termíny konání SZZ 2022/23

 • Termín odevzdání diplomových prací: 30. 4. 2023 do 23.59 hodin (o vložení práce do IS EDISON informujte ihned na email yveta.geleticova@vsb.cz)
 • Elektronická kontrola studia: 12. 5. 2023
 • Verifikace údajů studentem po kontrole studia: 12. - 17. 5. 2023
 • Červnový termín konání SZZ: 29. 5. - 2. 6. 2023
 • Obdobní promocí: 14. 6. - 15. 6. 2023
 • Opravný termín konání SZZ: 7. 8. - 11. 8. 2023

Upozornění: Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní závěrečnou zkoušku odděleně od obhajoby diplomové práce (obhajoba je její součástí). Studentovi určí děkan náhradní konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO má student právo státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoliv její část opakovat pouze jedenkrát.

Prezentace diplomové práce

Při obhajobě diplomové práce je k dispozici dataprojektor a notebook (běžný software pro prezentaci s operačním systémem Windows). Při obhajobě diplomové práce uvede student zejména cíl práce, stručný nástin řešení, zhodnocení dosažených výsledků.

Součástí obhajoby diplomové práce NENÍ demonstrace aplikací, jejich funkcionality atd., neboť toto hodnocení je povinností vedoucího a oponenta diplomové práce. Součástí obhajoby rovněž není opakování teoretických východisek práce (pokud ovšem není cílem práce právě teoretický výstup).

Upozornění: Své prezentace zašlou studenti zapisovateli příslušné státnicové komise nejpozději 3 dny před dnem konání SZZ.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky pro studijní program Informační a komunikační technologie

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, ten je dostupný v systému Edison.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 60 minut.
 3. Prvních 20 minut:
  1. Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  2. V průběhu 12 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  3. Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  4. Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 4. Druhých 20 minut:
  1. Obor IVT - Student obdrží celkem dvě otázky, a to první z povinného předmětu SZZ Informační technologie [EN] a druhou z předem zvoleného volitelného předmětu [EN].
   Obor IKB - Student obdrží dvě otázky ze dvou povinných předmětů SZZ Informační a komunikační bezpečnost [EN] a Informační a komunikační technologie [EN].
   Obor PRM – Student obdrží otázky ze dvou povinných předmětů SZZ  Analýza a zpracování průmyslových dat a Průmyslové a kyberfyzikální systémy
  2. Student si připraví odpovědi k otázkám.
 5. Posledních  20 minut:
  1. Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 6. Komise oznámí studentům výsledky SZZ nejpozději vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.