Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tyto informace se týkají studijních programů Informatika, Informační a komunikační bezpečnost a Průmysl 4.0 pro akademický rok 2022/2023.

Kombinované studium

Studijní plány

Výuka se od akademického 2022/23 řídí novým studijním plánem. Informace a pokyny k semestrálním projektům naleznete v samostatném dokumentu.

Diplomová práce

Diplomovou práci může student realizovat dvěma způsoby:

 • výběrem tématu v IS Edison podle odpovídajícího oboru a vytvořením vlastní práce dle příslušného zadání a požadavků
 • schválením tématu a zadání od externího subjektu. V tomto případě musí student postupovat dle Žádosti o externí téma závěrečné práce (PDF formulář - vyplňujte jej pouze elektronicky)

Postup pro výběr tématu v IS Edison:

 1. Po přihlášení do systému Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
 2. Následně ve formuláři pro nastavení filtrace zvolte korektně studijní obor a rok, který odpovídá poslednímu ročníku Vašeho studia. Případně můžete filtraci upřesnit pomocí dalších parametrů.
 3. Vyberte si téma, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlašte se k němu. Následně je nezbytné kontaktovat pedagoga, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu, příp. si ujasnit zadání. Samotné přihlášení na dané téma v systému nijak nezaručuje faktickou realizaci tématu, vždy je nutná domluva s případným budoucím vedoucím práce.

Informace k samotné diplomové práci

Státní závěrečná zkouška

 • Řádný termín konání SZZ: 3. 6. - 7. 6. 2024
 • Opravný termín konání SZZ: 5. 8. - 9. 8. 2024

Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní závěrečnou zkoušku odděleně od obhajoby diplomové práce (obhajoba je její součástí). Studentovi určí děkan náhradní konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO má student právo státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoliv její část opakovat pouze jedenkrát.

Prezentace diplomové práce

Při obhajobě diplomové práce je k dispozici dataprojektor a notebook (běžný software pro prezentaci s operačním systémem Windows). Při obhajobě diplomové práce uvede student zejména cíl práce, stručný nástin řešení, zhodnocení dosažených výsledků.

Součástí obhajoby diplomové práce NENÍ demonstrace aplikací, jejich funkcionality atd., neboť toto hodnocení je povinností vedoucího a oponenta diplomové práce. Součástí obhajoby rovněž není opakování teoretických východisek práce (pokud ovšem není cílem práce právě teoretický výstup).

Své prezentace zašlou studenti zapisovateli příslušné státnicové komise nejpozději 3 dny před dnem konání SZZ.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, ten je dostupný v systému Edison.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 60 minut.
 3. Prvních 20 minut:
  1. Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  2. V průběhu 12 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  3. Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  4. Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 4. Druhých 20 minut:
  1. Program INF - Student obdrží dvě otázky, a to první z povinného předmětu SZZ Informatika [EN] a druhou z volitelného předmětu SZZ dle zvoleného zaměření studia [EN].
   Program IKB - Student obdrží dvě otázky ze dvou povinných předmětů SZZ [EN] Informační a komunikační bezpečnost a Informační a komunikační technologie.
   Program PRM – Student obdrží otázky ze dvou povinných předmětů SZZ  Analýza a zpracování průmyslových dat a Průmyslové a kyberfyzikální systémy
   Obor IVT - Student obdrží celkem dvě otázky, a to první z povinného předmětu SZZ Informační technologie [EN] a druhou z volitelného předmětu SZZ [EN].

  2. Student si připraví odpovědi k otázkám.
 5. Posledních  20 minut:
  1. Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 6. Komise oznámí studentům výsledky SZZ nejpozději vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.