Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tyto informace se týkají studijního programu Informatika pro akademický rok 2022/2023.

Kombinované studium

Bakalářská práce

Bakalářskou práci může student realizovat způsoby:

 • výběrem tématu v IS Edison podle odpovídajícího oboru a vytvořením vlastní práce dle příslušného zadání a požadavků
 • formou odborné praxe (neplatí pro studenty v kombinované formě studia)

Postup pro výběr tématu v IS Edison:

 1. Po přihlášení do systému Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
 2. Následně ve formuláři pro nastavení filtrace zvolte korektně studijní obor a rok, který odpovídá poslednímu ročníku Vašeho studia. Případně můžete filtraci upřesnit pomocí dalších parametrů.
 3. Vyberte si téma, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlašte se k němu. Následně je nezbytné kontaktovat pedagoga, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu, příp. si ujasnit zadání. Samotné přihlášení na dané téma v systému nijak nezaručuje faktickou realizaci tématu, vždy je nutná domluva s případným budoucím vedoucím práce.

Informace k samotné bakalářské práci

Státní závěrečná zkouška

 • Řádný termín konání SZZ: 3. 6. - 7. 6. 2024
 • Opravný termín konání SZZ: 5. 8. - 9. 8. 2024

Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní závěrečnou zkoušku odděleně od obhajoby bakalářské práce (obhajoba je její součástí). Studentovi určí děkan náhradní konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO má student právo státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoliv její část opakovat pouze jedenkrát.

Prezentace bakalářské práce

Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook (běžný software pro prezentaci s operačním systémem Windows). Při obhajobě bakalářské práce uvede student zejména cíl práce, stručný nástin řešení, zhodnocení dosažených výsledků.

Součástí obhajoby bakalářské práce NENÍ demonstrace aplikací, jejich funkcionality atd., neboť toto hodnocení je povinností vedoucího a oponenta bakalářské práce. Součástí obhajoby rovněž není opakování teoretických východisek práce (pokud ovšem není cílem práce právě teoretický výstup).

Své prezentace zašlou studenti zapisovateli příslušné státnicové komise nejpozději 3 dny před dnem konání SZZ.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny. Rozpis je před SZZ dostupný v systému Edison.
 2. SZZ trvá 30 minut a skládá se ze dvou částí. Nejdříve zapisovatel představí studenta státnicové komisi. Poté následuje obhajoba bakalářské práce, která trvá přibližně patnáct minut a její průběh je následující
  1. Student v deseti minutách odprezentuje výsledky své bakalářské práce, resp. praxe.
  2. Zapisovatel shrne hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce, resp. konzultanta z praxe.
  3. Poté student odpoví dotazy členů státnicové komise, týkající se bakalářské práce, resp. praxe.
 3. Po obhajobě následuje zkoušení ze dvou povinných předmětů SZZ z vyhlášených tematických okruhů:
  Okruhy pro obor Informatika.
  Zkoušení trvá přibližně patnáct minut a jeho průběh je následující:
  1. Student dostane otázku z každého ze dvou povinných předmětů (Počítačové a informační systémy (INF) a Teoretické základy informatiky (TZI)).
  2. Bezprostředně poté student odpoví na položené otázky v pořadí, které si sám zvolí. Členové státnicové komise mohou během zkoušení položit doplňující dotazy.
 4. Komise oznámí studentům výsledky SZZ nejpozději vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.