Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace k odevzdání bakalářské práce a k státní závěrečné zkoušce pro program Informatika najdete ZDE!

Informace pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním oboru Informatika naleznete ZDE!

Kombinované studium - 2022/2023

Studijní plány

Studijní program: Informatika

Bakalářská práce

Bakalářskou práci může student realizovat způsoby:

 • výběrem tématu v IS Edison podle odpovídajícího oboru a vytvořením vlastní práce dle příslušného zadání a požadavků
 • formou odborné praxe (neplatí pro studenty v kombinované formě studia)

Upozornění:

 • Závěrečná práce je VŽDY práce veřejná!

Postup pro výběr tématu v IS Edison:

 1. Po přihlášení do systému Edison zvolte nabídku Závěrečné práce.
 2. Následně ve formuláři pro nastavení filtrace zvolte korektně studijní obor a rok, který odpovídá poslednímu ročníku Vašeho studia. Případně můžete filtraci upřesnit pomocí dalších parametrů.
 3. Vyberte si téma, které je volné (u tématu není ještě přihlášen žádný student) a přihlašte se k němu. Následně je nezbytné kontaktovat pedagoga, který téma vypsal a domluvit se na dalším postupu, příp. si ujasnit zadání. Samotné přihlášení na dané téma v systému nijak nezaručuje faktickou realizaci tématu, vždy je nutná domluva s případným budoucím vedoucím práce.

Informace k samotné bakalářské práci

Bakalářská práce se odevzdává pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON.

Součástí práce odevzdávané v elektronické podobě je:

 • klíčová slova a abstrakt v češtině i angličtině,
 • vypracování – kompletní bakalářská práce uložená ve formátu PDF/A. Maximální velikost je 20 MB. Název souboru má formát "rok odevzdání_login_BP".
 • přílohy – vkládají se, jen pokud nejsou součástí textové části. Do IS EDISON se vkládá jediný ZIP soubor, jehož maximální velikost by neměla překročit 30MB. V případě potřeby má vedoucí bakalářské práce a tajemník katedry možnost nastavit větší kapacitu.
 • prohlášení studenta o autorství je realizováno pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON.
 • zadání – zadání bakalářské práce má student od AR 2020/2021 k dispozici pouze v elektronické podobě (bez podpisů) v IS EDISON. Do bakalářské práce student vkládá toto nepodepsané zadání.

Státní závěrečná zkouška

Termíny konání SZZ 2022/23

 • Termín odevzdání bakalářských prací: 30. 4. 2023 do 23.59 hodin (o vložení práce do IS EDISON informujte ihned na email yveta.geleticova@vsb.cz)
 • Elektronická kontrola studia: 12. 5. 2023
 • Verifikace údajů studentem po kontrole studia: 12. - 17. 5. 2023
 • Červnový termín konání SZZ: 29. 5. - 2. 6. 2023
 • Obdobní promocí: 14. 6. - 15. 6. 2023
 • Opravný termín konání SZZ: 7. 8. - 11. 8. 2023

Upozornění: Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní závěrečnou zkoušku odděleně od obhajoby bakalářské práce (obhajoba je její součástí). Studentovi určí děkan náhradní konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu opakování, jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO má student právo státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoliv její část opakovat pouze jedenkrát.

Prezentace bakalářské práce

Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook (běžný software pro prezentaci s operačním systémem Windows). Při obhajobě bakalářské práce uvede student zejména cíl práce, stručný nástin řešení, zhodnocení dosažených výsledků.

Součástí obhajoby bakalářské práce NENÍ demonstrace aplikací, jejich funkcionality atd., neboť toto hodnocení je povinností vedoucího a oponenta bakalářské práce. Součástí obhajoby rovněž není opakování teoretických východisek práce (pokud ovšem není cílem práce právě teoretický výstup).

Upozornění: Své prezentace zašlou studenti zapisovateli příslušné státnicové komise nejpozději 3 dny před dnem konání SZZ.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studijní program Informatika.

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny. Rozpis je před SZZ dostupný v systému Edison.
 2. SZZ trvá 30 minut a skládá se ze dvou částí. Nejdříve zapisovatel představí studenta státnicové komisi. Poté následuje obhajoba bakalářské práce, která trvá přibližně patnáct minut a její průběh je následující
  1. Student v deseti minutách odprezentuje výsledky své bakalářské práce, resp. praxe.
  2. Zapisovatel shrne hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce, resp. konzultanta z praxe.
  3. Poté student odpoví dotazy členů státnicové komise, týkající se bakalářské práce, resp. praxe.
 3. Po obhajobě následuje zkoušení ze dvou povinných předmětů SZZ z vyhlášených tematických okruhů:
  Okruhy pro obor Informatika.
  Zkoušení trvá přibližně patnáct minut a jeho průběh je následující:
  1. Student dostane po jedné otázce z každého ze dvou povinných předmětů (Informatika a Teoretické základy informatiky).
  2. Bezprostředně poté student odpoví na položené otázky v pořadí, které si sám zvolí. Členové státnicové komise mohou během zkoušení položit doplňující dotazy.
 4. Komise oznámí studentům výsledky SZZ nejpozději vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.

Průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky pro studijní program Informační a komunikační technologie, obor Informatika a výpočetní technika.

 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, ten je dostupný v systému Edison.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 30 minut:
  1. Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  2. V průběhu 10 minut student obhajuje svou bakalářskou práci event. praxi.
  3. Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce resp. konzultanta z praxe.
  4. Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se bakalářské práce resp. praxe. Student může také obdržet otázky u dvou povinných předmětů SZZ z vyhlášených tematických okruhů: 
   Okruhy pro obor Informatika a výpočetní technika [EN]
 3. Při hodnocení zkoušky z povinného předmětu SZZ Informační a komunikační technologie (IKT), se bere v úvahu průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty). Při hodnocení zkoušky z povinného předmětu Informatika a výpočetní technika (IVT) se bere v úvahu průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty).
 4. Komise oznámí studentům výsledky SZZ nejpozději vždy na konci dopoledního a odpoledního bloku.