Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás budeš studovat 

Pomocí matematické analýzy, diferenciálních rovnic a teorie pravděpodobnosti se naučíš vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut.

Díky numerické analýze, lineární algebře a HPC dokážeš tento model naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. S metodami optimalizace budeš schopen navrhovat optimální tvary výrobků, součástek i aut a vyvíjet průmyslové roboty.

Pomocí statistické analýzy se naučíš zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky, určovat spolehlivost a rizika složitých systémů, například pro odhad poškození ocelových konstrukcí nebo modelů pro řízení robotických systémů.

S teorií grafů naplánuješ sportovní soutěže a sestavíš optimální rozvrhy nebo signální plány křižovatek.

Zapoj se do dalších aktivit 

Můžeš se zapojit do jedné ze tří výzkumných skupin na katedře a tím se naučíš pracovat v týmu, komunikovat s odborníky, prezentovat výsledky a komunikovat v anglickém jazyce.

Máš možnost vycestovat na některou ze zahraničních univerzit v rámci programu ERASMUS+. Kromě toho Ti také můžeme domluvit stáž na některém zahraničním pracovišti, s nímž úzce spolupracujeme.

Studenti bakalářského studia se mohou  účastnit aktivit a konferencí pořádaných katedrou, např. Seminářů OSMA, DiMaS, semináře Aplikované matematiky nebo aktivit zaměřených na zvyšování statistické gramotnosti  pořádaných Statistickou laboratoří. Jedná se například o workshopy zaměřené na datovou analýzu, statistické semináře nebo zimní školu datové analýzy s využitím softwaru R. V menší míře se také studenti bakalářského studia zapojují do projektů, jmenujme například projekt  IRP-diverzita s názvem Analýza studia a talentovaní studenti.

Předměty bakalářského studia 

 • Matematická analýza 1, 2, 3,  Matematická analýza s Maplem
 • Lineární algebra, Numerická lineární algebra 1, 2
 • Algebra
 • Diskrétní matematika
 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Numerické metody
 • Pravděpodobnost, Statistika I, Modely s neurčitostí
 • Základy fyziky a Fyzika I
 • Algoritmy I, Úvod do programování
 • Úvod do teoretické informatiky
 • Základy číslicových systémů
 • Architektury počítačů a paralelních systémů
 • Počítačové sítě
 • Správa operačních systémů

Kromě těchto předmětů studenti musí absolvovat anglický jazyk, tělesnou výchovu a dva společenskovědní předměty jako je Filozofie, Politologie, Psychologie, Sociologie, Soft Skills I nebo Základy práva.

Volitelné předměty jsou tvořeny především z nabídky předmětů informatických, jako je Úvod do softwarového inženýrství, Programování v Java, Programování v C++, Skriptovací jazyky, Databázové systémy, Operační systémy, Základy počítačové grafiky, Základy strojového učení, Paralelní a distribuované systémy, Počítačová bezpečnost. V nabídce je ale i Teorie čísel nebo Fyzika.

3D-bryle.jpg

Bakalářské práce aneb studuj, co Tě zajímá 

V rámci psaní tzv. bakalářské práce, která je nutná pro úspěšné absolvování bakalářského studia, se můžeš podrobně věnovat právě té problematice, která tě během studia nejvíce zaujme. Naši pedagogové každý rok vypisují témata prací pokrývající mnoho matematických disciplín (např. optimalizace, modelování, statistika, teorie grafů, dynamické systémy nebo paralelní výpočty).

Stačí si jen vybrat téma, které se ti líbí! Máš vlastní nápad? Tak sem s ním! Pedagogové ti rádi vyjdou vstříc! Pokračuj ve čtení a zjisti, jakým tématům se věnovali naši studenti (dnes již absolventi) bakalářského studia...

Optimalizace

Snaha o dosažení toho nejlepšího výsledku je přirozenou a důležitou součástí našich životů. Podobně je oblast zaměřená na řešení optimalizačních úloh přirozenou a důležitou součástí studia výpočetní a aplikované matematiky. S optimalizačními úlohami se velmi často setkáme při řešení praktických úloh, když chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku v rámci našich možností, např. při hledání optimálního tvaru tělesa (úloha tvarové optimalizace) nebo obecněji hledání optimálního nastavení parametru daného systému (úloha optimálního řízení).

V této oblasti se studenti seznámí s teoretickými poznatky nutnými pro řešení optimalizačních úloh, naučí se používat řadu optimalizačních metod pro řešení optimalizačních úloh a vše nakonec aplikují při řešení reálných optimalizačních úloh.

Modelování

Modelování a simulace fyzikálních polí jako např. rozložení napětí v mechanických konstrukcích, rozložení teploty v rodinném domě, šíření ultrazvukových vln při hledání materiálových poruch, nebo rozložení sil při deformaci plechů elektromagnetickým polem patří mezi hlavní úkoly při vývoji nových prototypů v průmyslu, s nímž naše katedra spolupracuje v rámci několika projektů. Modely zde uvažované se opírají o soustavy parciálních diferenciálních rovnic např. Lamého rovnice mechaniky, Helmholtzova rovnice akustiky, nebo Maxwellovy rovnice popisující elektromagnetismus. Pro jejich řešení je nutné použít metody numerické matematiky, typicky metody konečných prvků, konečných objemů a hraničních prvků. Tyto metody jsou již implementovány v mnoha komerčních i open-source software. Naštěstí pro nás matematiky  jsou požadavky průmyslu často za hranou použitelnosti dostupného software, neboť ten musí být robustní vůči chybám, a proto pokrývá pouze základní varianty metod. Pro řešení takových úloh nezbývá než najmout matematika, který dokáže využít specifika úlohy (periodicita, vysoká frekvence) a vyvinout numerickou metodu na míru.

Na našem oboru se snažíme vychovat odborníky, kteří vidí souvislosti mezi fyzikou, matematikou a kteří dokáží numerické metody efektivně implementovat na paralelním počítači. K tomu jsou vedle základních kurzů fyziky a matematiky určeny předměty Lineární algebra s Matlabem, Numerické metody 1, 2, 3, Iterační metody, Matematické modelování elektromagnetických polí a Paralelní programování.

Příklady bakalářských prací

Příklady diplomových prací

Paralelní výpočty

Potřeba řešit rozsáhlé úlohy, jakými jsou např. numerické simulace reálných problémů, nebo řešit tyto úlohy rychleji, si vyžaduje nasazení superpočítačů. Jejich vývoj znamená i neustálé přehodnocování efektivity algoritmů, které jsou implementovány a optimalizovány pro danou architekturu. Například algoritmus, který je efektivní na sekvenčním počítači, může být velice neefektivní na počítači paralelním a naopak. Příkladem jsou efektivní řešiče kontaktních úloh mechaniky kombinující efektivní algoritmy kvadratického programování s metodami rozložení oblasti zejména FETI typu, s oběma má Katedra aplikované matematiky dlouholeté zkušenosti. Navržené a paralelně implementované a optimalizované řešiče vykazují jak vysokou paralelní škálovatelnost, tj. urychlení výpočtu úměrně počtu použitých výpočetních jader, tak škálovatelnost numerickou, tj. nezávislost počtu iterací na velikosti úlohy, která je výsadou jen těch nejlepších algoritmů. Studenti s tímto zaměřením budou zapojeni do aktuálního výzkumu týkajícího se vývoje těchto algoritmů a do tvorby open-source knihovny PERMON (viz http://permon.vsb.cz), která je budována nad celosvětově uznávaným nástrojem pro paralelní vědecké výpočty PETSc.

Příklady bakalářských prací

Příklady diplomových prací

Statistické modelování a výpočetní statistika

Prakticky vše, co se odehrává ve světě okolo nás, je do jisté míry náhodné. Někdy je vliv náhody tak malý, že jej zcela zanedbáváme a pro modelování příslušných dějů používáme deterministické  modely. V řadě situací je ale náhodný  prvek natolik významný, že je nutné jej do příslušných modelů zahrnout. K  tomuto je v matematice nejčastěji používán aparát teorie pravděpodobnosti.

Matematická statistika pak nabízí prostředky, kterými lze z dat (pozorovní, měření, historické zkušenosti, ...) získat informace o náhodných složkách v modelu a náhodu do jisté míry "zkrotit". V reálných úlohách z praxe je ale  náhodná složka modelu často natolik složitá, že data nelze rozumně zpracovat pomocí běžných statistických nástrojů dostupných v komerčních softwarových produktech. Na řadu pak  přichází pravděpodobnostní modely šité na míru konkrétním problémům a výpočetně náročné statistické metody uzpůsobené pro tyto modely.

Příklady bakalářských prací

Příklady diplomových prací

Teorie grafů

Pomocí teorie grafů se řeší notoricky známé úlohy hledání nejkratších cest nebo maximálních toků v produktových sítích. Ale teorii grafů využívají naši studenti i při řešení dalších atraktivních problémů z praktického života: řada studentských prací se věnuje návrhu různých rozlosování jednotlivých kol sportovních turnajů. Pomocí grafů studenti modelovali hlavolamy a deskové hry, hledali nebo porovnávali různé strategie. A třeba pomocí barvení grafů lze sestavovat optimální signální plány křižovatek.

Diskrétní matematika

Diskrétní matematika zažívá svůj rozmach od nástupu výpočetní techniky. Podstatu praktického problému můžeme často popsat pomocí celočíselných veličin a řešení se může nacházet v sice ohromné, avšak konečné množině. Pomocí metod diskrétní matematiky se pak snažíme najít nejlepší řešení, aniž bychom museli probírat všechny možnosti. Do diskrétní matematiky spadá i teorie kódování. Vhodné kódy pro přenos nebo uložení informace hledáme tak, aby co nejlépe odpovídaly specifickým požadavkům praxe.

Příklady bakalářských prací

Příklady diplomových prací

Dynamické systémy

Teorie dynamických systémů a chaosu v posledních letech pronikla do přírodních i inženýrských věd. Setkáváme se s ní v umění, filozofii, biologii, genetice, ekonomii, politologie, teologii i v dalších oblastech lidských činností. Výsledky bádání v této oblasti pozměnily mnohé z toho, co jsme doposud chápali jako definitivní či normální. Chaos zde hraje tvůrčí roli, kdy díky synergiím může docházet k samoorganizaci systémů. Důsledkem takovýchto jevů, určujících konkrétní stav systému, jsou projevy charakterizované atraktory. Studenti se dozví aktuální stav poznání teorie chaosu a jeho detekce v aplikacích napříč vědními disciplínami. Uplatnění takto zaměřených studentů je pak široké, jak v samotném výzkumu, tak v praxi, kde jsou dynamické systémy a detekce chaosu nutné pro vývoj odpovídajících aplikací.

STUDIJNÍ PROGRAM

VÝPOČETNÍ A APLIKOVANÁ MATEMATIKA

Bakalářský studijní program

ball-1

Bakalářské studium je ideálním spojením matematiky a informatiky, které je tolik potřebné pro řešení konkrétních problémů současnosti. Naučíte se úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

Navazující magisterský program

ball-1

Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy technických i přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací - Aplikovaná matematika a Výpočetní metody a HPC

Doktorský studijní program

ball-1

Doktorský studijní program je součástí doktorské školy, která spojuje MFF Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

chci se přihlásit

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava pro aktuální akademický rok najdete zde.

Pro více informací o Studijním programu Výpočetní a aplikovaná matematika (dříve studijním oboru Výpočetní matematika v programu Informační a komunikační technologie) kontaktujte vedoucího katedry nebo zástupce pro pedagogiku.