Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Diplomová práce

Diplomová práce je rozsáhlejší odborná studie. Její úspěšné vypracování a obhájení je podmínkou pro získání akademického titulu a bránou k státním závěrečným zkouškám. Student by měl prokázat, že je schopen samostatně a kreativně zpracovat odborné téma.

Studenti si na začátku letního semestru prvního ročníku vybírají téma diplomové práce zveřejněných v systému EDISON. Nejprve kontaktují vedoucího zvolené diplomové práce, sejdou se s ním a prodiskutují zadání práce. Následně se na téma přihlásí v systému EDISON. Studenti mohou přijít za garantem studijního oboru s návrhem vlastního téma diplomové práce, který jej posoudí a případně doporučí vhodného vedoucího. Od tohoto okamžiku je vhodné na realizaci práce aktivně pracovat a komunikovat s vedoucím závěrečné práce.

V průběhu zimního semestru druhého ročníku (obvykle v listopadu) si  vyzvednou na sekretariátě katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství  originál zadání bakalářské práce. Toto zadání musí být vloženo oficiálně jako druhý list diplomové práce. S diplomovou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Diplomový projekt I v zimním semestru a Diplomový projekt II v letním semestru. Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí diplomové práce. Udělení zápočtů se řídí požadavky na udělení zápočtu zveřejněnými v popisu předmětů v systému EDISON.

Diplomové práce musí být vloženy do IS nejpozději do termínu uvedeného na originálu zadání diplomové práce. Diplomová práce se zároveň odevzdává tištěná a svázaná v pevných deskách vedoucímu diplomové práce. Obě verze diplomové práce - elektronická i její tištěná verze musí být shodné.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS v termínu definovaném v harmonogramu příslušného akademického rokuSZZ probíhají pouze na přelomu května a června (řádný termín) a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu v květnu). Ke komisi SZZ budou zapsáni pouze ti studenti, kteří se přihlásili k SZZ, mají svou diplomovou práci ve stavu ODEVZDÁNA, úspěšně prošli kontrolou studia a verifikovali údaje v IS.

Závěrečná kontrola studia

K termínu uvedenému v harmonogramu akademického roku musí student mít všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 120 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Předpokládaný průběh obhajoby
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, viz Edison.
 2. Student se dostaví asi 30 minut před přiděleným časem podle rozpisu.
 3. Prvních 20 minut:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obdrží celkem dvě otázky z předmětů SZZ, které jsou dostupné na úložišti SMAK.VSB.CZ
  • Studenti si připraví odpovědi k otázkám.
 1. V průběhu dalších 20 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 2. Posledních 20 minut:
  • Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 1. Komise oznámí studentům výsledky SZZ obvykle po poradě členů komise po zodpovězení všech otázek studentem.

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu a komise doporučí dopracování diplomové práce, odevzdají přepracovanou práci do termínu uvedeného v harmonogramu akademického roku (obvykle v červenci), aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud studenti nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do termínu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Studenti, kteří budou opakovat závěrečný ročník a měli jakýkoliv předmět již 2x zapsán, musí doručit na studijní odd. žádost o třetí zápis předmětu (maximálně dvou předmětů). Předměty, které nebudou úspěšně vykonané v daném roce, se po řádném zápisu v následujícím akademickém roce, automaticky převedou do nového akademického roku. Formuláře žádostí naleznete na https://www.fei.vsb.cz/cs/o-fakulte/uredni-deska/formulare/formulare-ke-studiu/.

Studenti, kteří neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu akademického roku. V průběhu zimního semestru následujícího akademického roku si mohou studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání DP) na sekretariátě oborové katedry. Studenti, kteří už nemohou závěrečný ročník opakovat a neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, musí doručit na studijní oddělení žádost o prodloužení zkouškového období. Tito studenti musí do konce semestru odevzdat bakalářskou práci a ke dni kontroly studia musí mít všechny předměty ve stavu VYKONÁN. SZZ se zúčastní až příští akademický rok v květnu/červnu.

Elektronický zápis do opakovaného ročníku

Zápis bude probíhat v 1. týdnu v září. Podmínkou elektronického zápisu do opakovaného ročníku je Vaše verifikace  údajů v IS Edison. Pokyn k této verifikaci bude zaslán e-mailem po kontrole. Verifikaci údajů musíte provést nejpozději do termínu uvedeného v harmonogramu daného akademického roku.