Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Cílem studia v tříletém bakalářském programu Biomedicínská technika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti zdravotnické techniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu magisterských elektrotechnických programů nebo navazujícího magisterského programu Biomedicínské inženýrství.


Studijní program Biomedicínská technika je orientován na přípravu prakticky zaměřených absolventů, avšak teoreticky připravených i pro další magisterské studium na FEI VŠB-TUO i jiných vysokých školách. Cíle studijního programu se týkají profesního vzdělání, tj. získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka pro budoucí registraci a získání oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. respektive jeho novelizace zák. č. 201/2017 Sb.

Typ studijního programu:

 • Bakalářský studijní program, 3 letý

Forma výuky:

 • Prezenční
 • Kombinována

Jazyk výuky:

 • Studium v českém jazyce
 • Studium v anglickém jazyce

Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví. Absolventi se tak stávají nelékařským zdravotnickým pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb.

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni jako biomedicínští technici se znalostmi technické kybernetiky, které zahrnují všeobecné znalosti z matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky.

 • Mají dobré odborné znalosti z elektroniky a počítačové techniky
 • Mají základní znalosti z předmětů zdravotnického charakteru v rozsahu potřebném pro biomedicínské inženýrství, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, simulace a modelování biologických systémů, biofyzika a fyzikální metody v terapii.

Speciální a hlubší znalosti absolventů na bakalářské úrovni jsou orientovány do technické problematiky biomedicínského inženýrství a to na:

 • snímače a senzory v biomedicíně a jejich použití
 • návrh a konstrukci přístrojové zdravotnické techniky
 • zpracování signálů a obrazů (teorie signálů, číslicové zpracování signálů a obrazů, analýza a interpretace biosignálů, teorie zobrazovacích systémů)
 • zdravotnické přístroje (diagnostické zdravotnické přístroje, terapeutické zdravotnické přístroje, laboratorní zdravotnické přístroje, komplexy zdravotnických přístrojů, zobrazovací systémy v klinice)
 • informatiku a kybernetiku (statistika v medicíně, počítačová podpora diagnostiky, telemedicína, informační systémy ve zdravotnictví, teorie simulace a modelování v medicíně).
 • Celkově je profil absolventa orientován v kontextu existující legislativy konkrétně vyhlášky 55/2011 Sb. respektive její novelizace vyhlášky 391/2017 Sb., odborných společností a praxe.
Uplatnění

Biomedicínský technik vykonává činnosti podle vyhl. 55/2011 Sb., respektive její novelizace 391/2017 sb. § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

 • se podílí na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích,
 • se účastní na výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu,
 • zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích,
 • zajišťuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb,
 • se účastní procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a podílí se na realizaci preventivních a nápravných opatření.

Biomedicínský technik bez odborného dohledu na základě indikace lékaře obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech.

Biomedicínský technik nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických prostředků a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Nemocnice v celé ČR, Philips, GE HealtsCare, Medtronic, MediSap, Honeywell, Státní zkušební ústav Radvanice, Stapro s.r.o., Mediatrade s.r.o., Technicare CZ, spol. s r.o. aj .

Skladba výuky

Studium je koncipováno jako 3 leté. V průběhu každého akademického roku musí student získat min 60 ECTS kreditů, celkem 180 kreditů během celého studia.

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně, během každého semestru student získá přibližně 30 ECTS kreditů (v závislosti na daném semestru) v rámci povinných a povinně volitelných předmětů. V posledních semestrech je studijní zátěž snížena tak, aby měl student možnost se dostatečně věnovat své závěrečné práci.

Student má možnost absolvování také volitelných předmětů, které jsou nad rámec povinného studia a kreditového rozsahu. Některé z povinných předmětu mají stanoveny prerekvizitu. Je to z toho důvodu, aby studenti před absolvováním daného předmětu získali potřebné znalosti, na které je pak možné navázat v rámci dalšího studia.

Během tříletého studia student absolvuje:

 • předměty společného elektrotechnického základu
 • odborné lékařské předměty, jejichž výuku zabezpečuje Lékařský fakulta Ostravské univerzity
 • Odborné technické předměty - zaměřeny na snímače a senzory, lékařskou diagnostickou, terapeutickou a speciální zdravotnickou techniku.
 • Povinná je také Souvislá řízená praxe, která je v rozsahu 100 vyučovacích hodin a je realizována v nemocnicích pod vedením zkušených mentorů. Více informací o organizaci praxe naleznete zde.

Možnost dalšího studia

Studijní program Biomedicínská technika souvisí po technické stránce se studijními programy typu Měřicí a řídicí technika resp. Řídicí a informační systémy. Na VŠB - TUO je proto garantován katedrou Kybernetiky a biomedicínského inženýrství, která současně garantuje studijní program Řídicí a informační systémy. Zásadní rozdíl spočívá v oblasti aplikace společného technického základu obou studijních programů. Na studijní bakalářský program Biomedicínská technika má přímou návaznost studijní program Biomedicínské inženýrství, který je navazujícím magisterským programem.

Garant programu

prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Garance předmětů:

 • 8 předmětů v Bc studiu
 • 10 předmětů v Mgr. Studiu
 • 2 předměty v Ph.D. studiu

Specializace:

 • Speciální zdravotnická technika
 • Snímače a senzory v biomedicíně
 • Infuzní a hemodialyzační technika
 • Zpracování biologických signálů