Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Cílem studia v tříletém bakalářském programu Biomedicínské asistivní technologie je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti techniky aplikovatelné v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné osoby a oblasti péče o zdraví a osobní komfort v domácích podmínkách.

Absolvent má díky šíři záběru studijního programu možnost pokračovat ve studiu magisterských programů Biomedicínské inženýrství, Telekomunikační technika, Informatika nebo studijního programu Behaviorální zdraví, sport a technologie vyučovaného společně s Ostravskou univerzitou.

Studijní program Biomedicínské asistivní technologie dává studentům výjimečnou míru volby volitelných předmětů. Student si musí zvolit 32 kreditů ve volitelných předmětech, což odpovídá v součtu jednomu semestru studia. Součástí studia je povinná praxe buď u poskytovatelů sociálních služeb nebo u technologických firem poskytujících technická řešení v oblasti asistivních technologií.

Typ studijního programu:

 • Bakalářský studijní program, 3 letý

Forma výuky:

 • Prezenční
 • Kombinována

Jazyk výuky:

 • Studium v českém jazyce

Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Profil absolventa

Asistivní technologie jsou komplexní technická řešení, která usnadňují život osobám se speciálními potřebami, vyššími nároky na ošetřovatelskou péči a seniorům s cílem dosáhnout co nejvyšší autonomie v jejich každodenních životech. Další oblastí jsou řízená terapeutická řešení aplikovaná do domácího prostředí, které umožňují zpomalovat vývoj projevů chronických onemocnění. Nedílnou součástí uceleného systému asistivních technologií jsou systémy chytrých domácností, technické prostředky pro podporu zdravého životního stylu a ochrany zdraví v domácích podmínkách. Tyto mohou být jak prostředkem pro zvýšení samostatnosti a nezávislosti tak prostředkem pro zvyšování komfortu uživatele chytré domácnosti.

Studenti získají v průběhu studia:

 • Základní znalosti a dovednosti z oblasti medicíny, péče o nemocné, etiky a komunikace ve zdravotnictví a sociálních službách.
 • Bazální znalosti a dovednosti týkající se elektrotechniky, elekroniky a software aplikovaných ve formě biomedicínských snímačů, lékařské diagnostické a terapeutické techniky, vestavěných systémů pro snímání a automatizaci, telekomunikačních technologií, programování a základů informatiky, zpracování digitálních a biomedicínských signálů a rozhraní uživatel- počítač.

Studenti dovedou:

 • Aplikovat znalosti v průběhu vývoje produktů a systémové integrace, jakož i pochopit komplexní síťové technické vztahy a vyřešit nepředvídatelné problémy
 • Aplikovat existující podpůrné technologie, snímače a akční členy a dále samostatně realizovat softwarové komponenty pro praktickou a jednoduchou integraci specifických hardwarových ovládacích prvků
 • Testovat, posuzovat a zlepšovat bezpečnost, zabezpečení a spolehlivost systému
 • Naplánovat a realizovat praktické inteligentní domácí prostředí pomocí nejmodernějších nástrojů, které zohledňují příslušné standardy
 • Vytvořit specifikace a implementace komplexních řešení pro asistivní technologie a prostředků pro podporu zdravého životního stylu
 • Integrovat a testovat systémy, které byly dříve provozovány samostatně v inteligentním domácím prostředí, s přihlédnutím k současným standardům, směrnicím a právním a etickým aspektům
 • Vytvářet aplikovat a spravovat prostředky informačních technologií do oblasti sociální péče za účelem zvýšení kvality péče, její systematizace, organizace a ekonomické efektivity a také do oblastí podpory zdravého životního stylu.
Uplatnění

Absolventi studijního programu mají znalosti v oblastech asistivních technologií, systémů chytrých domácností, vzdálené řízené rehabilitace, technických prostředků pro podporu zdravého životního stylu a částečně pečovatelství. Znají aplikační oblast, tudíž jsou schopni technická řešení přizpůsobovat požadavkům spotřebitelů těchto služeb. Jsou schopni realizovat řešení v oblasti elektroniky a informačních a komunikačních technologií v bezprostředním kontaktu s jejich uživateli a mohou tak pracovat v celé řadě profesních oborů. Nalézají zaměstnání elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, v informačních a komunikačních technologiích a ve zdravotnictví a sociálních službách.

Skladba výuky

Studium je koncipováno jako tříleté. V průběhu každého akademického roku musí student získat min 60 ECTS kreditů, celkem 180 kreditů během celého studia.

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně, během každého semestru student získá přibližně 30 ECTS kreditů (v závislosti na daném semestru) v rámci povinných a povinně volitelných předmětů. V posledních semestrech je studijní zátěž snížena tak, aby měl student možnost se dostatečně věnovat své závěrečné práci.

Student si musí vybrat v průběhu studia 32 kreditů z volitelných předmětů, což odpovídá v součtu jednomu semestru studia. Volba probíhá nejdříve ve třetím semestru studia. V nabídce je celkem 26 předmětů v celkovém souhrnu odpovídajícím 105 kreditům, ze kterých může vybírat. Předměty jsou rozděleny do 3 základních oblastí, ve kterých může student své znalosti a dovednosti prohlubovat. Jedná se o biomedicínskou techniku, informatiku a telekomunikační techniku. Student si může vybrat předměty z jedné oblasti nebo v jakékoliv libovolné kombinaci dle vlastní preference. 

Během tříletého studia student absolvuje:

 • předměty společného elektrotechnického základu
 • povinné předměty z oblastí biomedicínského inženýrství, telekomunikační techniky a informatiky.
 • odborné lékařské předměty, jejichž výuku zabezpečuje Lékařský fakulta Ostravské univerzity
 • odborné předměty z oblasti sociální práce, jejichž výuku zabezpečuje Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity.
 • Povinná je také Souvislá řízená praxe, která je v rozsahu 100 vyučovacích hodin a je realizována buď u poskytovatelů sociálních služeb nebo u technologických firem zabývajících se asistivními technologiemi a telemedicínou.
Možnost dalšího studia

Studijní program Biomedicínské asistivní technologie má široký odborný záběr a díky vysoké míře volby volitelných předmětů sám student může v průběhu studia rozhodovat o svém budoucím studijním zaměření. Student se tak může po ukončení bakalářského studia přihlásit k magisterskému studiu v oborech Informatiky, Telekomunikačních techniky a Biomedicínského inženýrství. Je pro něj rovněž možné studovat navazující magisterský program Behaviorální zdraví, sport a technologie, který je garantován Ostravskou univerzitou v Ostravě, na jehož realizace se podílí i vyučující studijního programu Biomedicínské asistivní technologie.

Garant programu

prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Garance předmětů:

 • 9 předmětů v Bc. studiu
 • 6 předmětů v Mgr. Studiu
 • 2 předměty v Ph.D. studiu

Specializace:

 • Telemedicína
 • Systémy asistovaného bydlení
 • Technická řešení pro analýzu pohybů a chování osob
 • Prostředky umělé inteligence, fuzzy přístupy
 • Lékařské zobrazovací systémy