Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na VŠB-TUO, ve všech studijních programech Biomedicínského inženýrství vyučují lidé z oboru a praxe a svým studentům dávají to nejlepší, co můžou. Díky úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a Městskou nemocnicí Ostrava je umožněno studentům uplatnit nabyté znalosti v praxi.

Odborná praxe je členěna v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb. a má formu souvislé řízené praxe sestávající ze tří bloků. Odborné praxe probíhají na specializovaných klinických pracovištích, odděleních, centrech a ústavech zdravotnických zařízení - nemocnic, pod vedením zkušených mentorů. Studenti se aktivně účastní pracovních technických úkonů a činností s odborným technikem nebo bioinženýrem příslušného zdravotnického zařízení. Studenti absolvují tuto praxi jednotlivě a samostatně dle rozpisu v daném rozsahu podle kategorie přístrojové techniky.

Garantem odborných praxí ve všech studijních programech je doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA

Celkový rozsah praktické výuky v tomto studijním programu je 100 vyučovacích hodin. V rámci předmětů Souvislá řízená praxe je hodinová dotace a její náplň rozdělena takto:

Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje (50h)

Souvislá řízená odborná praxe na úseku zdravotnické techniky - diagnostické přístroje probíhá na klinikách a odděleních těchto odborných pracovišť: interní klinika, chirurgická klinika, klinika dětské neurologie, klinika léčebné rehabilitace klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, neurologická klinika, radiodiagnostická klinika, porodnicko-gynekologická klinika, otorinolaryngologická klinika, oční klinika, oddělení pro děti s vadami zraku, oddělení kožní a pracoviště zdravotnické techniky.

Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje (30h)

Souvislá řízená odborná praxe na úseku zdravotnické techniky - terapeutické přístroje probíhá na klinikách, odděleních a centrech těchto odborných pracovišť: anesteziologicko-resuscitační klinika, chirurgická klinika, klinika nukleární medicíny, radioterapeutická klinika, klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, neurochirurgická klinika, kardiochirurgické centrum, centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, popáleninové centrum, transplantační centrum, traumatologické centrum, oddělení ortopedické, oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, oddělení urologické, oddělení operačních sálů a pracoviště zdravotnické techniky. 

Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje (20h)

Souvislá řízená odborná praxe probíhá na úseku zdravotnické techniky - laboratorní přístroje probíhá v ústavech těchto odborných pracovišť: ústav klinické biochemie, ústav klinické hematologie, ústav klinické farmakologie, krevní centrum a pracoviště zdravotnické techniky.

BIOMEDICÍNSKÉ ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE

Celkový rozsah povinné praktické výuky v tomto studijním programu je 56 vyučovacích hodin. Student si může volit mezi dvěma typy praxe:

Odborná praxe  - pracovník v sociálních službách

Odborná praxe je realizována na pracovištích sociálních služeb se zaměřením se na seniory, klienty se zdravotním postižením a duševním onemocněním (centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, pracoviště rané péče, zařízení následné péče). Cílem souvislé praxe v organizacích sociálních služeb (státních i nestátních) je poznat běžnou praxi pracovníků v sociálních službách. Mezi dílčí cíle náleží: seznámení se s konkrétním pracovištěm, porozumění klientům a jejich potřebám, osvojení si obecně pracovních dovedností v kontextu pracoviště, rozvoj komunikačních dovedností a náplně pečovatelské praxe u klientů pracoviště. Praxe je orientována na vzdělávání k výkonu odborné činnost v sociálních službách, která je zaměřena na pomoc, podporu a péči o uživatele sociální služby a je vymezena základními činnostmi v § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Odborná praxe -  technik asistivních technologií

Odborná praxe je realizována u výrobců a poskytovatelů služeb z oblasti asistivních technologií, telemedicínských řešení a systémů vzdálené domácí péče. Zaměření praxe je výhradně na technická řešení, jejich provoz a správu. Úkolem studenta je prakticky poznat existující technická řešení a jejich přínos cílové skupině spotřebitelů, osob s hendikepem. Primárně se jedná o správu systému, servisními úkony nad využívanými zařízeními, správa databázových systémů. Cílem je také pochopi organizaci poskytovatele služby a logickou strukturu poskytovaných služeb.

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Celkový rozsah povinné praktické výuky v tomto studijním programu je 80 vyučovacích hodin. V rámci předmětů Praktická výuka je hodinová dotace a její náplň rozdělena takto:

Praktická výuka - diagnostické přístroje (40h)

Praktická výuka je realizována na úseku zdravotnické techniky, dílčích klinikách a odděleních těchto odborných pracovišť: interní klinika, chirurgická klinika, klinika dětské neurologie, klinika léčebné rehabilitace klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, neurologická klinika, radiodiagnostická klinika, porodnicko-gynekologická klinika, otorinolaryngologická klinika, oční klinika, oddělení pro děti s vadami zraku, oddělení.

Praktická výuka - terapeutické přístroje (25h)

Praktická výuka je realizována na úseku zdravotnické techniky, dílčích klinikách a odděleních těchto odborných pracovišť: anesteziologicko-resuscitační klinika, chirurgická klinika, klinika nukleární medicíny, radioterapeutická klinika, klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, neurochirurgická klinika, kardiochirurgické centrum, centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, popáleninové centrum, transplantační centrum, traumatologické centrum, oddělení ortopedické, oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, oddělení urologické, oddělení operačních sálů.

Praktická výuka - laboratorní přístroje (15h)

Praktická výuka je realizována na úseku zdravotnické techniky, dílčích klinikách a odděleních těchto odborných pracovišť: ústav klinické biochemie, ústav klinické hematologie, ústav klinické farmakologie, krevní centrum.