Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)
Kód
TH03030023
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vyvinout a nasadit do provozu monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Výsledné řešení bude implementovat pokročilé systémy zpracování dat a řízení rizik. Ověřený provoz bude realizován v reálných podmínkách na Ostravsku (post těžební oblasti) a ve strategické průmyslové zóně Holešov. Hlavní výstupy budou realizovány i uplatněny do data ukončení projektu. Základní motivace je vyvolána potřebou on-line přístupu k důležitým kontrolním prvkům monitorovacích systémů na lokalitách, kde hrozí riziko úniku látek ohrožujících kvalitu podzemních vod. Typickým případem jsou objekty vodních zdrojů regionálního významu ohrožené činností průmyslu ať již stávajícího nebo plánovaného, popřípadě ekologickými zátěžemi. Ze SWOT analýzy a průzkumu trhu vyplývá, že neexistuje vhodný systém pro komplexní automatizované sledování rizikových látek s pokročilými funkcemi pro kontrolu rozvoje lokality a zabezpečení krizového managementu. Hlavním přínosem bude vývoj systému, který urychlí, zefektivní a zlevní systematické monitorování rizikových míst kontaminace vodních zdrojů. Typickým uživatelem výsledku bude správce průmyslové lokality, popř. jímacího území.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
EPSILON
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam