Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Cílem dvouletého magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství je vychovat inženýry jako vysokoškolsky vzdělané odborníky pro všechny oblasti zdravotnické techniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.

Studijní program Biomedicínské inženýrství je orientován na přípravu prakticky zaměřených absolventů, avšak teoreticky připravených pro praxi i pro další doktorské studium.


Cíle studijního programu se týkají profesního vzdělání, tj. získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka pro budoucí registraci a získání oprávnění k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. respektive jeho novelizace zák. č. 201/2017 Sb.

Typ studijního programu:

 • Magisterský navazující studijní program, 2 letý

Forma výuky:

 • Prezenční
 • Kombinována

Jazyk výuky:

 • Studium v českém jazyce
 • Studium v anglickém jazyce

Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul Inženýr (Ing.).

Studijní program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví. Absolventi se tak stávají nelékařským zdravotnickým pracovníkem dle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni jako biomedicínští inženýři se znalostmi technické kybernetiky, které zahrnují všeobecné znalosti z matematiky, měřicí a řídicí techniky a elektrotechniky.

 • Mají dobré odborné znalosti z elektrotechniky, elektroniky a počítačových systémů.
 • Mají základní znalosti z předmětů zdravotnického charakteru v rozsahu potřebném pro biomedicínské inženýrství, jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, simulace a modelování biologických systémů, biofyzika, a fyzikální metody v terapii.

Speciální a hlubší znalosti absolventů jsou orientovány do technické problematiky biomedicínského inženýrství a to na:

 • snímače a senzory v biomedicíně a jejich použití
 • návrh, spolehlivost a konstrukci přístrojové zdravotnické techniky
 • zpracování signálů a obrazů (teorie signálů, číslicové zpracování signálů a obrazů, analýza a interpretace biosignálů, teorie zobrazovacích systémů)
 • zdravotnické přístroje (diagnostické zdravotnické přístroje, terapeutické zdravotnické přístroje, laboratorní a speciální zdravotnické přístroje, komplexy zdravotnických přístrojů, zobrazovací systémy v klinice)
 • informatiku a kybernetiku (statistika v medicíně, počítačová podpora diagnostiky, telemedicína, informační systémy ve zdravotnictví, teorie simulace a modelování v medicíně).

Celkově je profil absolventa orientován v kontextu existující legislativy konkrétně vyhlášky 55/2011 Sb. respektive její novelizace vyhlášky 391/2017 Sb.,

Uplatnění

Uplatnění v praxi nalezne absolvent programu Biomedicínského inženýrství například v těchto pozicích:

 • Biomedicínský inženýr,
 • Klinický inženýr,
 • R&D inženýr,
 • Servisní technik ZT,
 • Vývoj SW.

Biomedicínský inženýr vykonává činnosti podle vyhl. 55/2011 Sb., respektive její novelizace 391/2017 sb. § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře.

 •  organizuje a dohlíží na činnost biomedicínských techniků,
 • se podílí při poskytování diagnostické a léčebné péče dohlíží na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků v souladu s návodem k použití a dalších pokynů stanovených výrobcem zdravotnického prostředku,
 • navrhuje vnitřní předpisy pro zacházení se zdravotnickými prostředky u poskytovatele zdravotních služeb,
 • upravuje základní programové nastavení přístrojů podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů v souladu s návody k použití a dalšími pokyny jejich výrobců.

Biomedicínský inženýr nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Skladba výuky

Studium je koncipováno jako 2 leté. V průběhu každého akademického roku musí student získat min 60 ECTS kreditů, celkem 120 kreditů během celého studia.

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně, během každého semestru student získá 30 ETCS kreditů v rámci povinných, povinně volitelných a volně volitelných předmětů. V posledních semestrech je studijní zátěž snížena tak, aby měl student možnost se dostatečně věnovat své závěrečné práci.

Student má možnost absolvování také volitelných předmětů, které jsou nad rámec povinného studia a kreditového rozsahu. Některé z povinných předmětů mají stanoveny prerekvizitu. Je to z toho důvodu, aby studenti před absolvováním daného předmětu získali potřebné znalosti, na které je pak možné navázat v rámci dalšího studia.

Během dvouletého studia student absolvuje:

 • Výuku pokročilých znalostí z matematiky, měřicí a řídicí techniky, aplikované umělé inteligence a zpracování biologických signálů.
 • Odborné technické předměty zaměřené na snímače a senzory, lékařskou diagnostickou, terapeutickou a speciální zdravotnickou techniku, infuzní a hemodialyzační techniku vně klinického inženýrství
 • Odborné lékařské předměty, jejichž výuku zabezpečuje Lékařský fakulta Ostravské univerzity
 • Povinnou souvislou řízenou praxi, která je v rozsahu 80 vyučovacích hodin a je realizována v nemocnicích pod vedením zkušených mentorů. Více informací o organizaci praxe naleznete zde.
Možnost dalšího studia

Studijní program Biomedicínské inženýrství souvisí po technické stránce se studijními programy typu Řídicí a informační systémy. Na VŠB - TUO je proto garantován katedrou Kybernetiky a biomedicínského inženýrství, která současně garantuje studijní program Řídicí a informační systémy. Zásadní rozdíl spočívá v oblasti aplikace společného technického základu obou studijních programů. Na studijní magisterský program Biomedicínské inženýrství má přímou návaznost studijní program Kybernetika a nově připravovaný program Biomedicínské inženýrství, který je navazujícím doktorským programem.

Garant programu

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

Garance předmětů:

 • 8 předmětů v Bc studiu
 • 5 předmětů v Mgr. Studiu
 • 2 předměty v Ph.D. studiu

Specializace:

 • Zdravotnické přístroje a prostředky
 • Elektro- chirurgické nástroje
 • Lékařské elektronické přístroje
 • Biomedicínské senzory
 • Posouzení zdravotnických technologií