Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V šedesátých letech nastoupili na katedru elektrotechniky fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě jako odborní asistenti pracovníci, kteří zůstali pedagogické práci věrni doposud. Získali pedagogické i vědecké hodnosti a dnes působí na fakultě ve vysokých funkcích. V listopadu 1966 nastoupil na katedru Ing. Zdeněk Hradílek. V roce 1972 získal hodnost kandidáta věd na VUT v Brně, v roce 1977 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro oboru elektroenergetika. V roce 1988 obhájil na ČVUT v Praze doktorskou disertační práci a stal se doktorem věd pro obor elektroenergetika. V roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor silnoproudá elektrotechnika. V letech 1980 až 1985 zastával na fakultě strojní a elektrotechnické funkci proděkana. Od založení 1977 do roku 2009 působil prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. na katedře elektroenergetiky jako její vedoucí a byl garantem studijního oboru elektroenergetika.

V roce 1967 nastoupil na katedru elektroenergetiky Ing. Josef Gavlas. Jako vědecko výzkumný pracovník se podílel významnou měrou na všech výzkumných úkolech řešených katedrou. Byl významným, uznávaným odborníkem zejména v oblasti elektrických měření. V roce 1990 přešel do funkce pedagogické jako odborný asistent. V období 1990–91 byl zvolen prvním předsedou akademického senátu elektrotechnické fakulty. Od roku 1993 do 2003 zastával funkci zástupce vedoucího katedry.

V září 1968 nastupuje na katedru elektrotechniky jako odborný asistent Ing. Tomáš Čermák, získal vědeckou hodnost kandidáta věd, později byl jmenován docentem a v roce 1990 profesorem. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. působil ve funkci rektora VŠB – TU Ostrava a prorektora.

V dubnu 1970 nastupuje na katedru Ing. Pavel Santarius, který rovněž získal vědeckou hodnost kandidáta věd, později byl jmenován docentem, v roce 1993 obhájil habilitační práci a byl jmenován profesorem. Od vzniku samostatné fakulty elektrotechniky a informatiky v r.1991 působil prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. jako děkan a proděkan fakulty.

Od roku 1971 působil na katedře elektrotechniky prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nastoupil do pedagogické funkce odborného asistenta. V roce 1982 obhájil na VUT v Brně kandidátskou disertaci a v roce 1985 byl jmenován docentem pro obor silnoproudá elektrotechnika. Od roku 1990 do roku 1994 zastával funkci proděkana fakulty elektrotechnické.

Nedostatek inženýrů silnoproudé elektrotechniky v průmyslových podnicích severomoravského kraje vedl od školního roku 1970/71 ke zřízení nového studijního oboru – silnoproudé elektrotechniky. Do prvního ročníku tehdy bylo přijato 40 posluchačů. Od tohoto data se odvíjí dynamický rozvoj dalších elektrotechnických oborů, které se vyučují v rámci tří zaměření oboru silnoproudá elektrotechnika. Výuku všech elektrotechnických předmětů nového oboru zajišťovala doposud jediná katedra. Pracovníci katedry se postupně zaměřovali na jednotlivé odborné předměty.

K 1.4.1977 došlo k rozdělení stávající katedry elektrotechniky na tři katedry:

  • katedru teoretické a obecné elektrotechniky (vedením pověřen Ing. Jan Šoral, CSc),
  • katedru elektrických strojů a pohonů (vedením pověřen prof. Ing. Svetozár Keppert, CSc.)
  • katedru elektroenergetiky (vedením pověřen doc.Ing. Zdeněk Hradílek, CSc.).

Zavedením nového oboru se značně změnila struktura fakulty strojní, a proto je v r. 1977 změněn její název na fakultu strojní a elektrotechnickou.

V r. 1979 byl fakultě přidělen i obor elektroenergetika, ale do r. 1989 nebyl Ministerstvem školství České republiky dán souhlas k přijímání studentů do 1. ročníku. V roce 1980 byl jmenován do funkce proděkana fakulty strojní a elektrotechnické doc.Ing.Zdeněk Hradílek,CSc. A byl pověřen rozvojem a řízením elektrotechnických oborů na společné fakultě. V této funkci pracoval do roku 1985. Od roku 1986 pokračoval v této činnosti proděkana doc.Ing. Tomáš Čermák,CSc., který byl později v roce 1990 zvolen rektorem VŠB v Ostravě.

Fakulta elektrotechniky VŠB – Technické univerzity Ostrava zahájila svou samostatnou existenci 1. ledna 1991, kdy vznikla rozdělením tehdejší fakulty strojní a elektrotechnické na dvě samostatné fakulty. K 1.září 1993 pak došlo ke změně názvu na Fakultu elektrotechniky a informatiky.

Před rozdělením fakulty strojní a elektrotechnické k 1. lednu 1991 byl rozdělen akademický senát tehdejší společné fakulty na dva samostatné akademické senáty, akademický senát fakulty strojní a akademický senát fakulty elektrotechnické. Akademickým senátem elektrotechnické fakulty byly vypsány volby děkana elektrotechnické fakulty. V těchto volbách byl děkanem fakulty elektrotechnické zvolen doc. Ing. Pavel Santarius, CSc. Akademický senát pak schválil návrh nového děkana fakulty na první proděkany nové fakulty. Proděkanem pro pedagogiku byl jmenován prof. Ing. Jiří Litschmann, proděkanem pro vědu a zahraniční styky doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc., proděkanem pro rozvoj doc. Ing. Karel Sokanský, CSc. S tímto vedením tedy začala existenci nová fakulta Vysoké školy báňské jako Fakulta elektrotechnická.

Od 1.1.2010 došlo k přečíslování útvarů celé fakulty. Katedra elektroenergetiky má nyní číslo 410 (dříve 451). Od 1.9.2009 se katedra sloučila s Katedrou elektrických strojů a přístrojů (dříve kat. 453).

Vývoj obsazení katedry

Od počátku je i nadále věrný katedře prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. Od založení katedry v roce 1977 byl jejím členem prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., prof. Ing. Karel Sokanský, CSc, Ing. Josef Gavlas a Ing. Vladimír Meduna. Posléze nastoupila na katedru jako odborná asistentka Ing. Dagmar Bílá a Ing. Zdeněk Šindler. Tito naši bývalí spolupracovníci odešli na jiná pracoviště školy a do praxe. Další učitelé, kteří přišli na katedru, jsou již vesměs vlastní absolventi: prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc., doc. Dr. Ing. Veleslav Mach, doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký, doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec, doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D., Ing. Jiří Ševčík, který odešel v roce 1995 do praxe, prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D., Ing. Petr Moldřík, Ph.D., Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D. a Ing. Jan Fulneček Ph. D.

Postupně se v osmdesátých létech rozvíjela také vědecká příprava. Na katedře se připravovali a také úspěšně obhájili disertační práce Ing. Jan Žídek, Ing. Stanislav Rusek, Ing. Pavel Motloch, Ing. Roman Portužák, Ing. Daniel Kaminský, Ing. Svatopluk Nečas, Ing. Čestmír Serafín, Ing. Zdeněk Buchta, Ing. Veleslav Mach, Ing. Jiří Gurecký, Ing. Zdeněk Medvec, Ing. Václav Hrubeš, Ing. Martin Pokluda, Ing. Radomír Goňo, Ing. Petr Krejčí, Ing. Vladimír Král a další.

doc. Ing. Jan Žídek,CSc., doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. vytvořili jádro nové katedry elektrických měření a Dr. Ing. Čestmír Serafín působil na katedře obecné elektrotechniky. Také v současné době nezapomínáme na výchovu nových vědeckých pracovníků. V doktorandském studiu se připravuje v oboru elektroenergetika asi 20 absolventů inženýrského studia, z toho přibližně 10 interních, pracujících na katedře.

Pedagogickou i odbornou práci na katedře pomáhá zajišťovat sekretářka katedry Bc. Žaneta Vylegalová.

Ve funkci sekretářek katedry se postupem let vystřídaly paní Jiřina Hampejzová, Marie Caklová, Ing. Dana Žídková, Jaroslava Čumová a nyní Bc. Žaneta Vylegalová.