Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Optimalizace rozvodu elektrické energie v průmyslových podnicích

 1. výzkum ocenění nedodané energie z hlediska ztrát průmyslového podniku a energetiky.
 2. rozbor neefektivních ztrát elektrické energie v průmyslovém podniku.
 3. analýzy bilance el. energie z hlediska nezbytné potřeby.
 4. monitorování spotřeby el. energie zadaných technologických celků za účelem stanovení optimální spotřeby.
 5. návrh na vyrovnání odběrového diagramu, vymezení časových pásem provozu zadaného zařízení, odepínání spotřebičů el. energie podle stupně důležitosti při překračování maxima odběru.
 6. kontrola zkratové odolnosti rozvodných zařízení.
 7. výpočty zkratových poměrů složitých zauzlených sítí.

Spolehlivost a údržba energetických zařízení

 1. vývoj systému spolehlivosti elektrických zařízení vvn, vn a nn.
 2. výpočet spolehlivosti současného stavu napájení.
 3. poruchovost systému napájení s ohledem na údržbu.
 4. údržba elektrického zařízení vzhledem k intenzitě poruch.
 5. rozbor spolehlivosti a poruchovosti rozvoden,stanovení spolehlivostních parametrů.
 6. výpočet doby mezi revizemi s ohledem na pravděpodobnost bezporuchového provozu.
 7. zavedení systému sledování poruchovosti prvků el. zařízení.
 8. návrh hlášenky pro evidenci poruch.
 9. aktualizace hodnot zkratových veličin ve vybraných uzlech napájení.
 10. automatizace a tvorba programů pro vyhodnocování poruchovosti energetických zařízení.
 11. výpočty poruchovosti elektrických přístrojů vn.
 12. vliv elektrických ochran na spolehlivost rozvoden.

Problematika sítí napájejících průmyslové podniky

 1. řešení problematiky napájení průmyslových podniků.
 2. řešení problematiky elektromagnetické kompatibility (EMC) při provozování velkých spotřebičů elektrické energie s negativním vlivem na napájecí síť.
 3. měření úrovně vyšších harmonických a kolísání napětí.

Elektrické světlo

 1. návrhy osvětlovacích soustav pro vnitřní i venkovní prostory.
 2. měření světelných a elektrických parametrů svítidel na fotometrické lavici.
 3. regulace napětí a stmívání u veřejného osvětlení.
 4. měření zapalovačů pro výbojky.

Diagnostika elektrických zařízení

 1. diagnostika asynchronních motorů se zaměřením na rotorové tyče a exentricitu.
 2. diagnostika alternátorů se zaměřením na elektrické poruchy.
 3. diagnostika elektrického oblouku v rozvodných zařízeních.

Obloukové pece

 1. vývoj a aplikace diagnostických metod pro měření energetického režimu EOP.
 2. vývoj metodiky pro aplikaci výpočetní techniky při měření a vyhodnocování hlavních provozních veličin,sledovaných za účelem optimálního provozu EOP.
 3. návrh měřící metodiky pro sledování elektrických veličin na EOP podle zadání zákazníka.
 4. výpočet odporů a reaktancí krátké cesty EOP ze zadaných parametrů, případně z naměřených údajů na reálném zařízení.
 5. diagnostická měření odporů ohebných lan krátké cesty EOP.
 6. vypracování teoretických charakteristik včetně kružnicového diagramu EOP,jako podkladu pro návrh skutečných provozních charakteristik a návrh filtračních a kompenzačních zařízení.
 7. využití kružnicového diagramu na více napěťových odboček pro optimalizaci elektr. režimu EOP.
 8. měření a vyhodnocení pracovních charakteristik EOP pro stanovení optimálního činného výkonu dodávaného do pece v závislosti na opotřebení vyzdívky.
 9. vyhodnocení údajů z tavebních listů pro stanovení funkčních závislostí umožňujících posoudit ekonomiku provozu pece s využitím výpočetní techniky.

Technika vysokého napětí

 1. modelování elektromagnetických přechodných dějů programem EMTP-ATP.
 2. měření a konzultace v oblasti vysokého napětí.