Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program Elektroenergetika (B0713A060005)

Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Program je vyučován jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem tříletého bakalářského studia programu elektroenergetika je vychovat bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka pro všechny oblasti elektrotechniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Student získává široký základ vědomostí v odvětvích silnoproudé elektrotechniky a energetiky. Bakalářský studijní program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody daného oboru. Studium navazuje na předměty teoretického základu studia a je doplněno předměty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, jako jsou elektrické stroje a přístroje, elektrické pohony, technika vysokého napětí, teoretická elektroenergetika, přenos a rozvod elektrické energie, elektrárny, výroba a užití elektrické energie, provoz a řízení elektrizačních soustav, elektrické světlo a teplo, ekonomika a management v elektrotechnice, využití počítačů v elektrotechnice a další, vše s aplikací výpočetní techniky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

 

Navazující magisterský studijní program Elektroenergetika (N0713A060003)

Navazující magisterský studijní program Elektroenergetika je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v dílčích oblastech elektroenergetiky, mezi které patří zejména:
- výroba, přenos a distribuce elektrické energie,
- elektrické stroje a přístroje,
- užití elektrické energie v oblasti elektrického světla.
Studium je proto zaměřeno na prohloubení teoretického základu elektrotechnických oborů a dále na detailnější seznámení s moderními poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma diplomové práce. Magisterské studium umožňuje studentům navázat na příbuzné bakalářské studijní obory, které jsou nabízeny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a na jiných vysokých školách.
Cílem magisterského studijního programu je výchova odborníků, která rozvíjí u absolventů bakalářského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle studijního plánu a zpracováním diplomové práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem uplatnit poznatky studovaného programu. Studijní základ programu tvoří předměty Funkce komplexní proměnné a integrální transformace, Teoretická elektroenergetika a Vybrané principy elektroenergetiky. Na teoretické základy navazují předměty s praktickým zaměřením z oblasti výroby a rozvodu elektřiny nebo elektrických strojů a přístrojů nebo elektrického světla.

 

Doktorský studijní program Elektroenergetika (P0713D060003)

Cílem doktorského studijního programu Elektroenergetika je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce z některého programu elektrotechniky student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného programu.