Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program – Elektroenergetika (3907R001)

Absolventi bakalářského oboru Elektroenergetika jsou schopni řešit provozní a technické problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Uplatnění najdou v průmyslu při řešení otázek elektrických pohonů, elektrotepelných zařízení, elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, dále v technických a provozních útvarech elektráren a rozvodných a distribučních podniků, útvarech přípravy a provozu elektrizační soustavy a také v technických, montážních a provozních útvarech průmyslových závodů.

Magisterský studijní program – Elektroenergetika (3907T001)

Absolventi oboru elektroenergetika jsou schopni řešit provozní a technické problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Uplatnění absolventa je ve vedoucích a řídicích funkcích ve fázi montáže, uvádění do provozu, údržby a provozování elektrických zařízení, v technických, projekčních, investičních a provozních útvarech elektráren a rozvodných a distribučních podniků, energetických dispečincích, útvarech přípravy a provozu elektrizační soustavy, v technických, projekčních, investičních, montážních a provozních útvarech průmyslových závodů, v oblasti užití elektrické energie v průmyslu při řešení otázek elektrických pohonů, elektrotepelných zařízení, elektrického osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, dále ve zkušebnách, v technické kontrole a ve vývojových a výzkumných ústavech.

Doktorský studijní program – Elektroenergetika (3907V001)

Doktorský studijní obor Elektroenergetika je součástí studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika. Doktorské studium je čtyřleté, absolvent získává akademický titul doktor (Ph.D. uváděno za jménem). Toto studium navazuje na ukončené magisterské studium, a student v něm prokazuje schopnost samostatné vědecké práce. Cílem doktorského studijního programu je dále rozvíjet u výborných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických i aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. Disertační prací student prokazuje, že je schopen tvůrčím způsobem řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.