Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program – Elektroenergetika (3907R001)

Obecné způsobilosti absolventa

Studenti bakalářského studijního oboru jsou schopni:

 1. samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.
 2. dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky.
 3. do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru.
 4. srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.
 5. srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu.
 6. používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce.
 7. samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Znalosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního oboru prokazují:

 1. široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru.
 2. široké znalosti teorií, konceptů a metod oboru.
 3. porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod oboru v praxi.

Dovednosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního oboru umí:

 1. s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru.
 2. vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému.
 3. použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru.

Magisterský studijní program – Elektroenergetika (3907T001)

Obecné způsobilosti absolventa

Studenti navazujícího magisterského studijního oboru jsou schopni:

 1. samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování.
 2. dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky.
 3. samostatného řešení etického problému.
 4. srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory
 5. používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce.
 6. plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.

Znalosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru prokazují:

 1. široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání.
 2. široké a/nebo hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oboru.
 3. porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících o­borů.

Dovednosti absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru umí:

 1. s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru.
 2. samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru.
 3. použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.

Doktorský studijní program – Elektroenergetika (3907V001)

Obecné způsobilosti absolventa:

Studenti doktorského studijního oboru jsou schopni:

 1. vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání.
 2. plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění.
 3. samostatného řešení složitého etického problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.
 4. srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.
 5. používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce
 6. získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních.

Znalosti absolventa

Absolventi doktorského studijního oboru prokazují:

 1. hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání
 2. hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni.
 3. porozumění systému věd a výzkumným problémům na pomezí oborů.

Dovednosti absolventa

Absolventi doktorského studijního oboru umí:

 1. navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem.
 2. rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.