Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský studijní program – Elektroenergetika (B0713A060005)

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou připravováni jako bakaláři s širokým základem v oblasti elektrotechniky. Základem jsou znalosti matematiky, fyziky a elektrotechniky, na které navazují odborné a praktické znalosti z oblasti elektroenergetiky. Absolvent bakalář je tedy kvalifikačně připraven jako komplexně vzdělaný elektrotechnický odborník, který dokáže působit zejména v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky.

Studenti bakalářského studijního oboru jsou schopni:

 • samostatně a odpovědně se rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání,
 • dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky,
 • do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru,
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
 • srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu,
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
 • samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Znalosti absolventa

Absolvent studijního programu Elektroenergetika získá během studia nezbytné znalosti z matematiky, fyziky, teorie obvodů, informačních a komunikačních technologií a speciální znalosti ze silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, zejména z oblastí:

 • výroba elektrické energie,
 • přenos a rozvod elektrické energie,
 • elektrické stroje a přístroje,
 • užití elektrické energie.

Absolventi bakalářského studijního programu prokazují:

 • široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného programu,
 • široké znalosti teorií, konceptů a metod programu,
 • porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití teorií, konceptů a metod programu v praxi.

Dovednosti absolventa

Absolvent studijního programu Elektroenergetika je schopen navrhovat a používat v praxi technické postupy z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky.

Absolventi bakalářského studijního oboru umí:

 • s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit praktické problémy v oboru,
 • vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému,
 • použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru.

Magisterský studijní program – Elektroenergetika (N0713A060003)

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent magisterského studijního programu Elektroenergetika je schopen vyhodnocovat nové poznatky v odpovídajících oblastech elektrotechniky, plánovat inženýrské činnosti tvůrčí povahy a navrhovat postupy pro jejich uskutečnění. Je schopen nalézt samostatné řešení složitého technického problému při tvůrčí činnosti nebo využívání jejích výsledků.

Studenti navazujícího magisterského studijního oboru jsou schopni:

 • samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování,
 • dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky,
 • samostatného řešení etického problému.
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory,
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
 • plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.

Znalosti absolventa

Absolvent studijního programu Elektroenergetika získá během studia další nezbytné teoretické znalosti z matematiky a elektroenergetiky, ale především praktické znalosti z oblasti výroby a rozvodu elektřiny nebo elektrických strojů a přístrojů nebo elektrického světla.

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru prokazují:

 • široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání,
 • široké a/nebo hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oboru,
 • porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících o­borů.

Dovednosti absolventa

Absolvent studijního programu Elektroenergetika je schopen navrhovat a používat inženýrské postupy v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, které umožňují rozšiřovat poznání v uvedených oblastech. Předpokládá se použití odborných znalostí také v cizím jazyce (především angličtině).

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru umí:

 • s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru,
 • samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru,
 • použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.

Doktorský studijní program – Elektroenergetika (P0713D060003)

Obecné způsobilosti absolventa

Studenti doktorského studijního programu Elektroenergetika jsou schopni:

 • vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání,
 • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění,
 • samostatného řešení složitého etického problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků,
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti,
 • používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce,
 • získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních.

Znalosti absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Elektroenergetika prokazují:

 • hluboké a systematické znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání,
 • hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni,
 • porozumění systému věd a výzkumným problémům na pomezí oborů.

Dovednosti absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Elektroenergetika umí:

 • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v oboru způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem,
 • rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.