Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.

V roce 1976 ukončil studium na SPŠ strojní a elektrotechnické v Ostravě, v roce 1981 absolvoval VŠB v Ostravě, fakultu strojní a elektrotechnickou, obor silnoproudá elektrotechnika. Vědeckou aspiranturu ukončil na FEl VUT Brno v oboru elektrické stroje a přístroje v r.1989. PGS na PF UP Olomouc v oboru vysokoškolská pedagogika ukončil v r. 1991. Habilitován byl na FEl VŠB Ostrava v r. 1991 a profesorem jmenován v r. 2001.

Od roku 1981 do roku 1984 působil jako samostatný technik elektrických sítí v SME RZ Ostrava. Od r. 1984 pracuje na katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava, kde se v roce 2009 stal jejím vedoucím.

Profesní zaměření: Teoretická elektroenergetika, Přenos a rozvod elektrické energie, Řízení elektrizačních soustav, Spolehlivost v elektroenergetice Vědecká práce je zaměřena na řešení spolehlivosti elektroenergetické soustavy.

 

prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.

V roce 1990 ukončil studium na SPŠ elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm, v roce 1995 absolvoval VŠB – TU Ostrava, FEI, obor elektroenergetika. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 2000 na FEI VŠB – TU Ostrava. Habilitován byl na FEl VŠB-TU Ostrava v roce 2008. V roce 2019 byl jmenován profesorem. V roce 1998 byl na 2 měsíční zahraniční odborné praxi v Israel Electric Company v odboru elektrotechniky uhelné elektrárny v Izraeli. Od roku 1999 pracuje na katedře elektroenergetiky, kde se v roce 2009 stal zástupcem vedoucího katedry. V roce 2005 byl na půlroční vědecké zahraniční stáži na Akita University v Japonsku. Profesní zaměření: Výroba a užití elektrické energie, Provoz a řízení elektrizačních soustav, Elektrárny a Řízení elektrizačních soustav. Vědecká práce je zaměřena na řešení spolehlivosti elektroenergetické soustavy, netradiční zdroje energie a optimalizaci údržby zařízení.

 

prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.

Po ukončení vysokoškolského vzdělání na FE VUT Brno v roce 1962 pracoval nejprve jako technik v Jihomoravských energetických závodech v Brně, pak jako hlavní energetik v Zásobování teplem Ostrava a od roku 1966 až dosud na VŠB Ostrava.

Svou vědeckou přípravu ukončil obhájením kandidátské disertační práce na VUT Brno, obor energetika v roce 1972. Doktorskou práci obhájil na ČVUT Praha v roce 1988. Jeho pedagogická i vědecká práce je zaměřena v oboru elektroenergetika. V roce 1977 byl jmenován docentem a při vzniku katedry elektroenergetiky v roce 1978 se stal jejím vedoucím. Funkci zastával bez přestávky až do roku 2009. V roce 1988 byl jmenován profesorem. Významně se podílel na vzniku fakulty elektrotechniky a oboru elektroenergetika na VŠB-TU Ostrava.

V oboru elektroenergetika je hlavním předmětem jeho zájmu jak oblast elektrotepelné techniky, tak i široký záběr v problematice spolehlivosti elektroenerge­tických zařízení. Je členem mnoha komisí pro vědecké hodnosti, pro habilitační a jmenovací řízení jak v ČR, tak i na Slovensku. Je rovněž členem mezinárodního komitétu U.I.E.

 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Vysokoškolská studia ukončil na VŠB – TU Ostrava, FEI v roce 2003 v oboru elektroenergetika, mezioborové zaměření Elektrické stroje a přístroje, kde v roce 2007 obhájil doktorskou disertační práci a v roce 2009 byl habilitován na docenta. V roce 2017 byl jmenován profesorem. Od roku 2005 pracuje na katedře elektroenergetiky nejdříve jako vědecký pracovník, od roku 2009 jako odborný asistent a docent. Vědecká práce je zaměřena na analýzu provozních poruchových stavů elektrických strojů a přístrojů s využitím metod numerického modelování a experimentálních měření, na diagnostiku elektrických zařízení v oboru elektroenergetika a na optimalizaci vysokonapěťových soustav.

 

doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký

V roce 1976 ukončil gymnázium v Havířově, v roce 1981 absolvoval VŠB v Ostravě, fakultu strojní a elektrotechnickou, obor silnoproudá elektrotechnika. V roce 1989 ukončil postgraduální studium v oboru hlubinné dobývání ložisek na HGF VŠB Ostrava. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1998 na FEI VŠB-TU Ostrava, habilitován pak byl v roce 2001. Od roku 1981 do roku 1990 působil jako vedoucí projektant v Báňských projektech Ostrava, později Rozvoj a projektování Ostrava a v Báňské vývojové základně Ostrava. Od roku 1990 pracuje na katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. Profesní zaměření: Přenos a rozvod elektrické energie, Průmyslová elektroenergetika, Projektování el. distribučních sítí.

 

doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D.

Absolvent oboru elektrické stroje a přístroje na FEI VŠB-TU Ostrava. Na katedře studoval v postgraduálním studiu. V současnosti se zabývá problematikou fyzikálních modelů v silnoproudé elektrotechnice s využitím metody konečných prvků. Přednáší a vede cvičení v předmětech z oblasti numerických metod a MKP a z oboru elektrické stroje.

 

doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.

Absolvent FE VUT Brno, obor telekomunikační technika. V roce 1991 nastoupil jako technik-elektronik na katedru elektroenergetiky FEI VŠB-TU Ostrava, od roku 1995 odborný asistent. V roce 2008 ukončil doktorské studium, v roce 2013 byl habilitován na docenta. Podílí se na výuce předmětů Využití počítačů v elektroener­getice, Výroba a užití elektrické energie, Elektrické světlo a teplo, Počítače pro měření a diagnostiku, Elektrotepelná technika a Energetické problémy elektrotepelných zařízení. Vědecká práce je zaměřená do oblasti spolehlivosti elektroenergetické soustavy a problematiky elektrických obloukových pecí.

 

doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.

Vysokoškolské studium ukončil na FEI VŠB – TU Ostrava v roce 1998 v oboru elektroenergetika. V roce 2001 ukončil doktorské studium a v roce 2009 byl habilitován na FEI VŠB-TUO. Od roku 2001 pracuje na katedře elektroenergetiky, nejdříve jako vědecký pracovník, od roku 2004 jako odborný asistent a od roku 2010 jako docent. Od roku 2006 zastává na fakultě funkci proděkana pro magisterské studium. Vědecká práce je zaměřena do oblasti energetiky průmyslových a distribučních sítí a energetického rušení.

 

doc. Dr. Ing. Veleslav Mach

V r. 1975 absolvoval Vysokou školu baňskou, fakultu strojní, obor silnoproudá elektrotechnika. Byl zaměstnán v letech 1975 až 1980 v k.ú.o. Orgrez, specializace: elektrostatické odlučovače, v letech 1978–9 externě vyučoval na katedře teoretické a obecné elektrotechniky VŠB, v r. 1980 nástup na katedru teoretické a obecné elektrotechniky, r. 1991 přechod na katedru elektroenergetiky VŠB, specializace: technika vysokých napětí, elektrické světlo, elektrárny. V r. 1997 obhájil doktorskou dizertační práci na téma: Identifikace výbojů v rozvodných zařízeních elektráren. Od roku 1992 se věnuje studiu volně hořícího oblouku a v témže roce začíná pracovat s programem EMTP-ATP pro řešení elektromagnetických přechodných dějů v elektroener­getice.

  

doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec

V roce 1977 ukončil studium na SPŠ strojní a elektrotechnické v Ostravě, obor zařízení silnoproudé elektrotechniky. V roce 1982 absolvoval VŠB v Ostravě, fakultu strojní a elektrotechnickou, obor silnoproudá elektrotechnika. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1998 na FEI VŠB-TU Ostrava, habilitován byl na FEl VŠB-TU Ostrava v roce 2007. Od roku 1983 do roku 1991 působil jako vedoucí projektant v Báňských projektech Ostrava, později Rozvoj a projektování Ostrava. Od roku 1991 pracuje na katedře elektroenergetiky. Profesní zaměření: Elektrické ochrany, Poruchy a chránění elektrických sítí, Přechodné jevy v elektrizačních soustavách, Přenos a rozvod elektrické energie, Technika vysokých napětí. Vědecká práce je zaměřena na řešení spolehlivosti elektroenergetické soustavy.

  

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

V roce 1996 vystudoval VŠB-TU v Ostrava, obor Elektroenergetika se zaměřením na technickou diagnostiku. Od roku 1999 pracoval v INGE Opava, spol. s r.o. jako technik pro vývoj interiérových svítidel, návrhy osvětlovacích soustav, měření svítidel a osvětlovacích soustav a inženýrskou činnost. Od roku 2001 přestoupil do firmy METASPORT akciová společnost, kde zastával pozici vedoucího závodu na výrobu svítidel. Titul Ph.D. obhájil na VŠB-TU Ostrava, obor Elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a technickou diagnostiku v roce 2003. V roce 2006 nastoupil na VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky jako odborný asistent se zaměřením na obecnou elektrotechniku, světelnou techniku a obnovitelné zdroje energie. V roce 2017 habilitoval na VŠB-TU Ostrava v oboru Elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a zároveň přestoupil na Katedru elektroenergetiky. Je členem technické normalizační komise TNK 76 – osvětlení, národního komitétu CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování), redakční rady časopisu Světlo, redakční rady časopisu Elektro a trh a rady ČSO (Česká společnost pro osvětlování).

 

doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.

Absolvent FEKT VUT v Brně (Ing.) obor elektroenergetika a FEI VŠB-TU Ostrava (Ph.D.). V současné době se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů elektrické energie, moderními technologiemi a metodami v elektroenergetice nebo elektrickým měřením. Je členem řešitelských týmů českých i mezinárodních výzkumných projektů. Zastává funkci tajemníka výzkumného Centra ENET. 

  

Ing. Petr Bernat, Ph.D.

Absolvent FEI VŠB Ostrava, obor výkonová elektronika a elektrické pohony. Na katedře pracuje od roku 1991 nejprve jako asistent pro elektronizaci a VV pracovník, později jako odborný asistent. Podílí se na přípravě cvičení a na výzkumu v oblasti diagnostiky elektrických strojů, řešení projektů GAČR a hospodářské činnosti katedry. Vede bakalářské a diplomové práce z oborů el. stroje a přístroje, diagnostika, projektování a elektrotechniky obecně. Aktivně se věnuje diagnostice, měření a servisu elektrických zařízení a elektroniky. Vyučuje předměty z oboru elektrické stroje a diagnostika.

 

Ing. Petr Moldřík, Ph.D.

Absolvent oboru elektroenergetika na FEI VŠB – TU Ostrava (Ing. a Ph.D.). V současnosti se zabývá problematikou aplikace palivových článků v elektroenergetice. Vede cvičení v předmětech Projektování el. distribučních sítí a Přechodné jevy v el. soustavách a přednáší v předmětu Technická dokumentace. 

 

Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.

Absolvent oboru elektroenergetika na FEI VŠB-TU Ostrava (Ing. a Ph.D.). Zabývá se problematikou měření a zpracování naměřených dat v elektroener­getice. Vedl více než 25 bakalářských a diplomových prací. Cvičí a přednáší v předmětech Technika vysokých napětí a Využití počítačů v elektroener­getice. 

 

Ing. Pavel Valíček, Ph.D.

 

Bc. Žaneta Vylegalová