Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Měřicí metoda:

Magneto-optická Kerrova mikroskopie pro pozorování magnetických domén na površích materiálů, domény jsou studovány při pokojové teplotě ve statických magnetických polích.

Přístrojové vybavení:

Optický mikroskop Zeiss, Xe lampa, optické komponenty (polarizátor, analyzátor, čočky, filtry), objektivy s různým zvětšením, CCD kamera Hamamatsu, magnety generující magnetické pole v rovině vzorku a kolmo na rovinu vzorku, napájecí zdroj Kepco, software Kerrlab, antivibrační stůl, CMOS kamera, dvě indikační granátové vrstvy na transparentním substrátu a se zrcadlem na zpětné straně (magneto-optické indikační vrstvy).

Zkoumané materiály:

Pevné feromagnetické a ferimagnetické materiály (nutná nízká povrchová drsnost) – tenké vrstvy, multivrstvy, amorfní a nanokrystalické materiály na bázi Fe, Co a Ni .

Zkoumané vlastnosti materiálů:

  • zobrazení povrchových magnetických domén a stavů magnetizace v polárním, longitudinálním a transverzálním Kerrově jevu
  • možnost pozorování domén v lokálních oblastech díky fokusaci svazku do různých míst na vzorku
  • měření magneto-optických hysterezních smyček ze změn optického kontrastu na povrchu vzorku při měnícím se magnetickém poli
  • pozorování magnetických domén na drsných površích s využitím magneto-optické metody indikačních vrstev (MOIF)

http://www.evico-magnetics.de/Standard.html
http://www.evico-magnetics.de/microscope.html

Tab. 1 Objektivy EC Epiplan-Neofluar Pol a jejich parametry

Objektiv zvětšení x/numerická apertura Velikost zorného pole [mm] Ideální rozlišení
[nm]
2,5x/0,06 3,600 x 2,720 6100
10x/0,25 0,900 x 0,680 1464
20x/0,50 0,450 x 0,340 732
50x/0,80 0,180 x 0,136 457
100x/0,90 0,090 x 0,068 406

Tab. 2 Používané magnety

Magnetické pole generované rovnoběžně s povrchem vzorku
Vzduchová cívka,
Velikost mezery 38 mm
Hmax = 32 kA/m I = 4 A
Pólové nadstavce na menší pole
Vzdálenost mezi póly 25 mm
Hmax = 280 kA/m
Pólové nadstavce na větší pole
Vzdálenost mezi póly 12,5 mm
Hmax = 480 kA/m
Magnetické pole generované kolmo na povrch vzorku
Válcově symetrický magnet Hmax = 288 kA/m I = 4 A