FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra aplikované matematiky

     Katedra aplikované matematiky byla založena 1. dubna 1992 s cílem zajistit výuku matematických kurzů potřebných pro studium inženýrských oborů.  kam20let

     I když prioritou bylo a je zajištění výuky matematiky pro studenty elektrotechniky a informatiky na vlastní fakultě, katedra se od počátku snažila nabízet také vybrané kurzy z různých oblastí moderní aplikované matematiky pro celou univerzitu, zejména pro postgraduální studenty. Dalším cílem bylo vybudovat pracoviště s vlastním výzkumným programem v oblasti aplikované matematiky, které by bylo také oporou výzkumu a výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků v inženýrských oborech. Nedílnou součástí práce katedry bylo postupné vytvoření vlastního oboru studia s cílem zajistit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti aplikované matematiky pro místní průmysl a výzkum.       

     Splnění náročných cílů je spojeno s pravidelným zvyšováním kvalifikace pracovníků katedry. Od skromných počátků (dva odborní asistenti v roce 1992) se dařilo postupně zvyšovat kvalifikační strukturu katedry, takže v současné době na katedře působí pět profesorů, šest docentů a třináct odborných asistentů s hodností Ph.D.       

       Budování vlastního oboru studia začalo vytvořením zaměření Aplikovaná matematika, které si zapisovali vesměs výborní studenti oboru Inženýrská informatika se zájmem o matematiku. Významným mezníkem v dalším vývoji bylo získání akreditace pro postgraduální studium v oboru Inženýrská informatika a aplikovaná matematika. Těsné propojení s informatikou se ukázalo jako mimořádně šťastné zejména proto, že umožnilo dotáhnout až do počítačové realizace řadu projektů. O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích. V současné době je studium aplikované matematiky zajištěno v rámci studijního programu  Výpočetní a aplikovaná matematika, který je akreditován pro bakalářské, magisterské i doktorské studium. Katedra taky získala akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení. K dnešnímu dni studium výše uvedených oborů absolvovalo již více než 250 studentů.       

        Pracoviště si postupně vybudovalo kontakty s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, např. Stanford University, University of Colorado, Johannes Kepler University Linz, Aalborg University, Graz University of Technology, City University New York, University of Bologna, University of Minnesota Duluth, CSC Helsinki,Université de Tolouse, Durham University, Institut Jožef Stefan Ljubljana, Ton Duc Thang University, University of Campinas, atd. Spoluprací na společných projektech vznikly práce publikované v předních mezinárodních časopisech.

       Kromě výzkumné spolupráce v rámci vlastní fakulty je významná i spolupráce mimo fakultu v rámci VŠB. Řada členů katedry stála u zrodu Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Jeho současný ředitel i vědecký ředitel jsou bývalí členové naší katedry.