Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav termomechaniky AV ČR Praha

Časová reverzace

V letech 2017-2019 jsme spoluřešitelé projektu GAČR na téma nedestruktivní defektoskopie pomocí časové reverzace ultrazvukových vln. V tomto projektu se nám podařilo vyvinout vlastní paralelní software pro simulace ultrazvukových vln v tenkostěných elastických konstrukcích. Software je založen na metodě konečných prvků a doménové dekompozici.

MFF UK Praha a Matematický ústav AV ČR Praha

Doktorská škola

Od roku 2018 se účastníme projektu Doktorská škola, který má za cíl propojit doktorské obory v oblastech numerické matematiky a HPC. V současnosti jsou do projektu vedle našeho oboru zapojeny dva obory MFF UK Praha a doktorský obor Výpočetní vědy, který je nabízen v rámci FEI VŠB-TU Ostrava a byl iniciován ústavem IT4Innovations.

Tvarová optimalizace elektromagnetu

Institut fyziky, HGF VŠB-TU Ostrava 

V letech 1999-2012 jsme se v rámci projektů MŠMT (dvakrát projekt Výzkumný záměr) podíleli na vývoji stejnosměrných elektromagnetů pro výzkum magneto-optických jevů na tenkých vrstvách. Ve spolupráci s prof. Pištorou, doc. Postavou, doc. Životským a dalšími se podařilo optimalizovat tvar pólových nástavců magnetu tak, že bylo dosaženo maximální homogenity pole mezi těmito nástavci při zachování předepsané velikosti magnetického pole. Magnety byly prodány do několika laboratoří v ČR i zahraničí.

Fotbal robotů

Katedra řídící techniky, FEI VŠB-TU Ostrava

V letech 2006-2007 jsme se zapojili do projektů dr. Bohumila Horáka v oblasti počítačového vidění pro fotbal robotů. Vrcholem naší snahy bylo třetí místo na mistrovství Evropy 2007, 10th European Mirosot Championship, které se konalo v Košicích.

Elektromagnetické tváření plechů

Katedra kybernetiky a biomedicínské techniky, FEI VŠB-TU Ostrava 

V letech 2016-2018 jsme se účastnili projektu SELF, který vedl doc. Jan Žídek. V projektu jsme spolupracovali s metalurgickým ústavem Fraunhoferova institutu v Chemnitz na vývoji technologie tváření plechu elektromagnetickým polem. Zužitkovali jsme své znalosti a software párující metodu konečných a hraničních prvků v časově závislých spřažených úlohách kontaktní mechaniky a elektromagnetismu. Vedle akademických pracovníků na projektu pracovalo také několik doktorandů.

Měření výšky hladiny ultrazvukovými vlnami

Katedra kybernetiky a biomedicínské techniky, FEI VŠB-TU Ostrava 

V letech 2017-2019 se účastníme projektu, který vede doc. Jiří Koziorek.

Spolupracujeme s firmou Continental Ostrava na vývoji ultrazvukových senzorů měření výšky hladiny oleje. Pro projekt jsme vyvinuli vlastní paralelní kód pro piezo-akustické simulace vysokofrekvenčního vlnění.

Kód je založen na metodě konečných prvků. Paralelismus je realizován metodou rozložení oblasti. Vedle akademických pracovníků je v projektu zaměstnána také posluchačka doktorského studia.

IT4Innovations, národní superpočítačové centrum

it4i_logo

Podíleli jsme se na vzniku centra.

Jsme s ústavem silně svázáni ve výuce (společný magisterský obor) i ve výzkumu (společné publikace, projekty, zaměstnanci).

 • ÚGN/AV ČR - vývoj a implementace efektivních algoritmů,
 • ČVUT - únavová analýza, vývoj a implementace FETI metod a řešičů úloh kvadratického programování,
 • Západočeská univerzita (modelování rozlivů řek),
 • TU Liberec - spolupráce v rámci projektu AV ČR “Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů”,
 • Ostravská univerzita - analýza dat z oblasti kinantropologie,
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR - Statistická analýza hormonů pylu tabáku,
 • Ústav termomechaniky AV ČR - řešení kontaktních úloh, využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení,
 • UP Olomouc - spolupráce při vzniku nového doktorského st. programu Bioinformatika a výpočetní biologie,
 • Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Nový Jičín a.s. - statistická analýza pooperačních rizik,
 • ÚTIA/AV ČR - řešení úloh tvarové optimalizace pro kontaktní úlohy se třením,
 • Ostravská univerzita - biomechanika lidského pohybu,
 • VUT,
 • Katedra elektroenergetiky (spolupráce v rámci projektu MŠMT Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie),
 • Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (spolupráce v rámci projektu MŠMT Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů),
 • Institut fyziky HGF (v oblasti aplikace metod tvarové optimalizace v magnetostatice),
 • Katedra mechaniky (v oblasti řešení kontaktních úloh a úloh tvarové optimalizace),
 • Katedra neželezných kovů (při modelování difuze metanu a teplotního režimu v haldách),
 • Katedra analytické chemie (na zkoušení materiálů v oblasti modelování vzniku pestrých vrstev) atd.