Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Algoritmická detekce intermitence typu I
(Algorithmic detection of type-I intermittency)
Jonáš Koziorek prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Bakalářská
Implementace Groverova algoritmu pro nalezení řešení zjednodušené hry Sudoku pomocí kvantového počítače
(Implementation of Grover's algorithm to find the solution of a simplified Sudoku game using a quantum computer)
Jan Hlisnikovský Ing. Jiří Tomčala, Ph.D. Bakalářská
Iterační metody výpočtu aproximace inverze a Moore-Penrosovy inverze řídkých matic
(Iterative methods for approximating inverse and Moore-Penrose inverse of sparse matrices computing )
Jakub Patzián doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Kvalifikace omezení pro úlohy optimalizace s omezeními
(Constraint qualifications for constrained optimization)
Petr Kladov doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Numerické výpočty nevlastních integrálů
(Numerical computation of improper integrals)
Marek Prudil doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod
(Estimation of the hidden Markov chain state using sequential Monte Carlo methods)
Ondřej Polášek Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská
Úloha lineárního programování
(Linear Programming Problem)
Bc. Eliška Poláchová doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Využití izogeometrické analýzy při řešení 1D úloh pomocí MKP
(Utilization of isogeometric analysis for solving of 1D problems using FEM)
Martin Niemczyk Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. Bakalářská

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metoda Škálovatelné Pravděpodobnostní Aproximace v aplikacích
(Scalable Propabilistic Approximation method in Applications)
Bc. Matěj Frič Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D. Bakalářská
Polynomiální interpolace po částech
(Piecewise polynomial interpolation)
Bc. Kateřina Štefánková Ing. Marie Sadowská, Ph.D. Bakalářská
Praktické aplikace teoretické algebry
(Real life applications of Abstract Algebra)
Bc. Daniel Reeves doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Semilineární okrajové úlohy v 1D
(Semilinear Boundary Value Problem in 1D.)
Bc. Tomáš Bezděk prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Bakalářská
Statistická analýza vlivu pandemie COVID-19 na chirurgickou péči o pacienty s nádory gastrointestinálního traktu
(Statistical analysis of the effect of COVID-19 pandemic on surgical care for patients with tumors of gastrointestinal tract)
Bc. Tereza Kocurová Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Statistický návrh experimentu pro regresní modely
(Design of Experiments for Regression Models)
Bc. Marcel Smolík Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza vlivu použitého maticového formátu na efektivitu násobení matice a vektoru
(Analysis of an impact of used matrix format to the efficiency of matrix by vector multiplication)
Bc. Vojtěch Blana doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Barycentrická Lagrangeova interpolace a její aplikace
(Barycentric Lagrange interpolation and its applications)
Bc. Jiří Cingel Ing. Marie Sadowská, Ph.D. Bakalářská
Bifurkační diagramy diskrétních dynamických systémů
(Bifurcation diagrams of discrete dynamical systems)
Bc. Tomáš Stehlík prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Bakalářská
Diferenciální invarianty metrického tenzoru
(Differential invariants of the metric tensor)
Filip Horňák RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. Bakalářská
Korelační analýza biomedicínských dat
(Correlation Analysis of Biomedical Data)
Nela Bulavová Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D. Bakalářská
Matematické základy umělých neuronových sítí
(Mathematics of Neural Networks)
Bc. Tomáš Deingruber Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská
Navedení kamery do předepsané polohy
(Camera calibration)
Bc. David Vojáček doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Paralelní řešení počátečních problémů pomocí metody parareal
(Parallel solution of initial value problems using the parareal method)
Bc. Jan Kowalczyk Ing. Michal Merta, Ph.D. Bakalářská
Spektrum vrcholově magických ohodnocení grafů
(The spectra of VMT labelings of graphs)
Bc. Miloš Kadlec doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace logistické regrese v biomedicíně
(The use of logistic regression in biomedical resort)
Ing. Vojtěch Novák Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D. Bakalářská
Implementace Shorova r-algoritmu pro nehladkou optimalizaci
(On implementation of Shor’s r-algorithm for nonsmooth optimization)
Ing. Lukáš Kapera doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Metody numerické integrace s podrobnějším zaměřením na Rombergovu metodu
(Numerical integration with focus on Romberg's method)
Bc. Roman Král Ing. Marie Sadowská, Ph.D. Bakalářská
Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic
(Numerical solution to ordinary differential equations)
Ing. Adam Bílek doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Numerický výpočet určitého integrálu
(Numerical Computation of Riemann Integral)
Bc. Petr Beneš doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Ohodnocení kubických grafů
(Labelings of cubic graphs)
Bc. Šárka Parmová Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace na Grassmannových varietách pomocí hejnových algoritmů s aplikacemi ve výpočtech elektronových struktur
(Particle Swarm Optimization on Grassmann Manifolds with Applications in Electronic Structure Calculations)
Bc. Silvie Illésová prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. Bakalářská
Shluková analýza: Základní myšlenky a algoritmy
(Cluster analysis: Basic Concepts and Algorithms)
Bc. Roman Macháček Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Výpočet rozložení elektrického náboje na povrchu tělesa
(Computation of charge distrbution on the surface of a body)
Ing. Barbora Halfarová doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Využití pravděpodobnostních modelů při analýze CT snímků
(Application of probabilistic models in CT image analysis)
Ing. Matěj Mazůrek Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Berlekampův algoritmus
(Berlekamp´s algorithm)
Bc. Lukáš Růžička RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Nejlepší polynomiální aproximace
(Best polynomial approximation)
Bc. Tomáš Staško Ing. Marie Sadowská, Ph.D. Bakalářská
Nestandardní číselné soustavy
(Non-Standard Numeral Systems)
Bc. Christian Krutsche RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Ortogonální systémy polynomů
(Orthogonal Polynomials)
Bc. Jan Hertl doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Polyhedrální konečné prvky v úlohách vedení tepla
(Polyhedral Finite Elements in Heat transfer problems)
Ing. Zbyšek Machaczek Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. Bakalářská
Řešení Helmholtzovy úlohy pomocí metody FETI-H
(The FETI-H method for the solution of the Helmholtz equation)
Bc. Martin Mikšovič Ing. Jan Zapletal, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Algebraická analýza hlavolamů
(Algebraic analysis of puzzles)
Bc. David Lukáš doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Aplikace Kálmánova filtru
(Applications of Kálmán Filter)
Bc. Vít Polášek Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská
Aplikace ohodnocení grafů
(Graph labelings and their applications)
Valdemar Ziętek Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Bakalářská
Barnesův-Hutův algoritmus pro řešení problému mnoha těles
(Barnes-Hut algorithm for n-body problem)
Ing. Jakub Homola Ing. Michal Merta, Ph.D. Bakalářská
Extrakce významných rysů v obrazových scénách s využitím v klasifikačních technikách
(Image feature extraction applied in classification techniques)
Bc. Vojtěch Dorňák doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. Bakalářská
Papírové modely
(Paper models)
Bc. Kateřina Polochová doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření interaktivních programů pro výuku lineární algebry
(Interactive programs for the teaching of linear algebra)
Wojciech Raczkowski doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Zvláštnosti při použití tesu ANOVA
(Peculiarities by the use of ANOVA test)
Andrea Jendrisková prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
"0-1" test chaosu
("0-1" test for chaos)
Ing. Judita Buchlovská Nagyová prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Bakalářská
Algoritmy kvadratického programování a jejich aplikace
(Quadratic programming algorithms and their application)
Jan Přindiš prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Bakalářská
Aproximace binomického rozdělení
(Approximation of binomial distribution)
Ing. David Vronka Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Celulární automat a CML systémy
(Cellular automata and CML systems)
Ing. Václav Štula prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Bakalářská
Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
(Boundary element method for the Poisson equation in 3D)
Bc. Lukáš Sideradis Ing. Jan Zapletal, Ph.D. Bakalářská
Ohodnocení grafů
(Graph labelings)
Bc. Tomáš Michna doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Porovnání Newtonovy a Gaussovy numerické integrace
(Comparison of Newton and Gauss quadrature)
Lukáš Pazderka doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Samoopravné kódy a jejich aplikace
(Error detecting and error correcting codes and theirs applications)
Ing. Jakub Salamon Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Bakalářská
Spektrální rozklad obecných matic s využitím Arnoldiho metody
(Spectral decomposition of general matrices using the Arnoldi method)
Ing. Matouš Blažek doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aproximace polynomiálním chaosem
(Polynomial chaos approximations )
Bc. Martin Pazderka Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská
Hry na grafech
(Games on Graphs)
Bc. Radek Vokáč doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Metody numerické integrace a analýza chyb
(Numerical integration methods and error analysis)
Bc. Dominika Floriánová doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Taylorův polynom a jeho aplikace
(Taylor polynomial and its application)
Bc. Jan Cenek Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Věty o pevných bodech
(Fixed Points Theorems)
Jan Vícha doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Vrcholová barvení grafů
(Vertex colorings of graphs)
Jakub Přibylík Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Bakalářská
Vybrané hry pohledem diskrétní matematiky
(Some board games from dicrete mathematics point of view)
Bc. Sára Linhartová doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Benfordův zákon
(Benford's Law)
Ing. Ondřej Markovič Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Dynamika diskrétních infekčních modelů
(Dynamics of discrete infection models)
Bc. Vojtěch Sikora prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Bakalářská
Energetické spektrum částice v trojrozměrné pravoúhlé potenciálové jámě nekonečné hloubky z hlediska teorie čísel
(Energetic spectrum of a particle in three-dimensional infinite potential square well in terms of number theory)
Ing. David Ulčák RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Geometrické modelování šíření polygonálního čela vlny
(Geometrical modelling of a polygonal wavefront scattering)
Jakub Jaroš doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Implementace semihladké Newtonovy metody
(On implementation of the semi-smooth Newton method)
Bc. Lukáš Kresta doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce intervalů spolehlivosti bootstrapovou metodou
(The construction of bootstrap confidence intervals)
Bc. Jan Sabel Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Normalita dat
(Normality of Data)
Bc. Lucie Matějková Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
(BEM and Numerical Solution of Boundary Value Problems )
Bc. Tomáš Kalinec prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Bakalářská
Paralelizace hrubého problému TFETI-1 metody
(Parallelizations of TFETI-1 coarse problem)
Ing. Jakub Kružík doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Paralelní řešení časo-prostorových úloh
(Parallel solution to transient problems by space-time methods)
Ing. Ivo Peterek doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Stabilita obyčejných diferenciálních rovnic
(Stability of ordinary differential equations)
Ing. Petra Kozielová Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Využití statistických metod ve fotbale
(Statistical methods in football)
Bc. Patrik Šenk Ing. Jan Kracík, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Algoritmus využívající kvadratické interpolace pro minimalizaci funkce bez omezení
(An algorithm using quadratic interpolation for unconstrained optimization)
Bc. Štěpán Bednařík doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská
Metoda konečných objemů pro řešení problémů z oblasti mechaniky tekutin
(Finite volume method for solving fluid dynamic problems)
Bc. Martin Koběrský Ing. Marta Jarošová, Ph.D. Bakalářská
Netradiční výpočty zobecněných inverzí matic
(Unconventional computations of generalized inverses)
Ing. Jan Pacholek prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Bakalářská
Počet neizomorfních grafů s daným počtem vrcholů a hran
(The number of nonisomorphic graphs with given number of vertices and edges)
Ing. Jakub Závada RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. Bakalářská
Použití metody Lattice Boltzmann pro řešení problémů z oblasti mechaniky tekutin
(Lattice Boltzmann method for solving fluid dynamics problems)
Bc. Jiří Blahoš Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. Bakalářská
Věty o minimaxu a jejich použití
(Minimax Theorems)
Bc. Jiřina Guniová prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Bakalářská
Využití teorie grafů v dopravě
(Graph Theory in traffic modelling)
Bc. Lubomír Pavlas doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace metod kvadratického programování na ořezání zvukového záznamu v reálném čase
(Quadratic programming methods applied on the real-time clipping of audiosignals)
Bc. Martin Moudrý prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Bakalářská
Faktorizace kompletních grafů na housenky s průměrem 6 a třemi bohatými vrcholy
(Factorizations of complete graphs into caterpillars with diameter 6 and three rich vertices)
Ing. Tom Raiman RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. Bakalářská
Generátory pseudonáhodných čísel
(Random Number Generators)
Ing. Lukáš Mihula Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Kritéria dělitelnosti
(Divisibility criterions)
Bc. Veronika Balcárková RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Laplaceova matice vybraných tříd grafů
(Laplacian matrix of selected graph classes)
Bc. Petra Havlová doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Segmentace obrazu s využitím spektrálního shlukování
(Image Segmentation by Making Use of Spectral Clustering)
Ing. Marek Pecha doc. Dr. Ing. Eduard Sojka Bakalářská
Statistická analýza pacientů s Crohnovou nemocí
(Statistical analysis of patients with Crohn desease)
Bc. Štěpán Bernady prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská
Testování prvočíselnosti
(Primality testing)
Ing. Erika Straková RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Využití metod časoprostorové analýzy v praxi
(Exploratory Spatio-Temporal Analysis in practise)
Ing. Lenka Vozárová Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aproximace funkce polynomem
(Polynomial Approximation of Function)
Bc. Michal Votípka doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Faktorizace kompletních grafů na langusty s průměrem 4 a pěti nelistovými vrcholy
(Factorizations of complete graphs into lobsters with diameter 4 and five nonleaves vertices)
Ing. Tomáš Mrázek RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. Bakalářská
Gaussovy kvadratury
(Gaussian Quadrature)
Ing. Michaela Bailová, Ph.D. doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Bakalářská
Interaktivní 3d grafika generovaná programem Asymptote pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných
(Interaktive 3d graphics generated by program Asymptote for Multi Variable Calculus)
Ing. Ladislav Foltyn RNDr. Petra Vondráková, Ph.D. Bakalářská
Kepstrální analýza a liftrování lidské řeči
(Cepstral analysis and liftering of human speech)
Ing. Adam Vůjtek doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Magická ohodnocení grafů a sportovní turnaje
(Magic-type labelings of graphs and round robin tournaments)
Bc. Martin Kovář doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Matematické modelování znečištění ovzduší
(Mathematical modeling of air pollution)
Ing. Václav Ryška doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Bakalářská
Matice se známou inverzí
(Matrices with known inverses)
Ing. Nikola Plívová prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Bakalářská
Metoda Monte Carlo jako nástroj pro řešení inženýrských problémů
(Monte Carlo as a tool for the solution of engineering problems)
Ing. Michal Béreš, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská
Modelování pohotovosti systému metodou Monte Carlo.
(Availability modeling by Monte Carlo method)
Ing. Simona Bérešová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská
Moderní analýza medicínských dat v praxi
(Modern medical data analysis in practice)
Ing. Ondřej Slavíček Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Multimodální optimalizace pomocí evolučních algoritmů
(Multimodal optimization via evolutionary algorithms)
Ing. Daniel Krpelík prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. Bakalářská
Nevilleova eliminační metoda
(Neville elimination)
Ing. Kateřina Soukupová prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Bakalářská
Nutné podmínky faktorizace
(Necessary conditions of graph factorizations)
Bc. Václav Sitta doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
O různých analytických metodách řešení autonomních homogenních lineárních soustav obyčejných diferenciálních rovnic.
(The different analytical methods for solving linear systems of autonomous homogeneous ordinary differential equations.)
Bc. Martina Lellková Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská
Paralelní implementace ortogonalizace matice
(Parallel implementation of matrix orthogonalization)
Ing. Radim Sojka doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Paralelní implementace řešení modelové lineární úlohy metodou FETI-DP
(Parallel implementation of the model linear problem solution using FETI-DP)
Ing. Jiří Tomčala, Ph.D. doc. Ing. David Horák, Ph.D. Bakalářská
Rozklady grafů při rozpisu střelecké soutěže
(Graph decopositions and scheduling of a shooting competition)
Bc. Kateřina Volná Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Bakalářská
Řešení problému vlastních čísel s aplikacemi v molekulove dynamice
(Solution of the eigenvalue problem with application to molecular dynamics)
Ing. Martin Mrovec prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Bakalářská
Řešení symetrického problému vlastních čísel se zaměřením na dynamiku železničních kol
(Solution of the symmetric eigenvalue problem with application to the analysis of vibrations of wheels)
Bc. Josef Raška prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Bakalářská
Simulační algoritmus SVD pro efektivní analýzu rozsáhlých dat
(A simulation algorithm of SVD for effective analysis of large-scale data)
Bc. Lukáš Pištělák Ing. Pavel Praks, Ph.D. Bakalářská
Testování hypotéz
( Hypothesis testing)
Bc. Pavel Kuzma RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření interaktivních testů pro výuku reálných funkcí
(Interactive tests for the teaching of real functions)
Bc. Eliška Čabajová doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a vyhodnocení lékařských dat pocházejících od pacientů s maligními mozkovými nádory.
(Medical data processing for modeling and prediction. )
Ing. Žaneta Vaníčková prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská
Aplikace 1-VMV ohodnocení grafů
(Applications of 1-VMV labelings of graphs)
Ing. Matěj Krbeček doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Aplikace logistické regrese v chirurgii
(The application of logistic regression in surgery)
Bc. Dušan Polek RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Dotazníkové šetření na téma: „Spokojenost s výukou na K470, FEI, VŠB-TU Ostrava“
(Questionnaire examination "Satisfaction with the study at K470, FEI, VŠB - TU Ostrava")
Michal Maléř Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Bakalářská
Metoda homogenizace pro kompozitní materiály
(Homogenization of Composite Materials)
Bc. Petr Haškovec prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Bakalářská
Modelování pooperační morbidity
(The modelling of postoperative complications)
Bc. Jan Ptáčník RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská
Náhodně generované interaktivní testy v PDF formátu pro výuku Matematické analýzy I.
(Randomly generated interactive tests in PDF format for the teaching of Calculus.)
Bc. Tomáš Majda RNDr. Petra Vondráková, Ph.D. Bakalářská
Paralelizace řešení eliptických okrajových úloh pomocí TFETI metody rozložení oblastí
(Parallelization of the solution of elliptic boundary value problems using TFETI domain decomposition method)
Ing. Pavla Jirůtková prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Bakalářská
Řešení 2D Neumannovy úlohy s Laplaceovým operátorem nepřímou metodou hraničních prvků
(Solving 2D Neumann problem with Laplace operator using indirect boundary element method)
Ing. Robert Skopal Ing. Marie Sadowská, Ph.D. Bakalářská
Statistické prostředky pro podporu léčby pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
(Statistical inference for medical treatment support of patients with cerebrospinal sclerosis. )
Ing. Michal Běloch prof. Ing. Radim Briš, CSc. Bakalářská
Využití 1-VMV ohodnocení grafů
(Utilization of 1-VMV labelings of graphs)
Jaroslav Žáček doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Bakalářská
Zpracování softwarové databáze pro aplikační nástroj Filemaker Pro 11 pro evidenci identifikačních parametrů pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
(Medical data processing for a Filemaker Pro 11 software tool to identify patients with cerebrospinal sclerosis. )
Bc. Pavel Náplava Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metody rozložení oblasti s předpodmíněním
(Preconditioned Domain Decomposition Methods)
Ing. Lukáš Malý doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Vizualizace diskretizovaných polí ve 3 dimenzích
(Visualisation of Discretized Fields over Tetrahedra)
Bc. Miroslav Urban doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Bakalářská
Zpracování softwarové databáze identifikačních údajů pacientů s maligními mozkovými nádory pro zjištění environmentálních vlivů na výskyt onemocnění v Moravskoslezském kraji
(Software application of statistical tests for identification of parameters differentiating two samples)
Petr Jaškovský RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Interaktivní výuka lineární algebry na internetu
(Interactive learning of linear algebra on internet)
Lukáš Fiala doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Bakalářská