Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářská práce

Téma bakalářské práce si studenti volí v 2. ročníku v období od prosince do konce února. Aktuální nabídka témat závěrečných prací je dostupná v systému EDISON v sekci Závěrečné práce. Témata, která Vás zaujmou, je vhodné předem prodiskutovat s vedoucími prací. 

S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský projekt I (3. ročník, ZS) a Bakalářský projekt II (3. ročník, LS). Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí bakalářské práce, popřípadě pověřená osoba na katedře.

Bakalářská práce musí být vložena v elektronické podobě do IS nejpozději do 30. 4. 2024. Bakalářská práce se odevzdává pouze v elektronické podobě

Pokyny k vypracování závěrečných prací

Závěrečná kontrola studia

16. 5. 2024 musí mít student všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS od 30. 4. do 17. 5. 2024. SZZ probíhají od 3. 6. do 7. 6. 2024.  Ke SZZ mohou být zapsáni pouze ti studenti, kteří prošli úspěšně kontrolou studia, přihlásili se k SZZ,  mají svou bakalářskou práci ve stavu ODEVZDÁNA a verifikovali údaje v IS (17. – 22. 5. 2024).

Opravné SZZ (pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu) probíhají od 5. 8. do 9. 8. 2024. Přihlašování k opravnému termínu SZZ probíhá ​od 2. 7. do 15. 7. 2024. Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací je 15. 7. 2024.

Předpokládaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, viz EDISON.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 25 minut a má následující průběh:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obhajuje svou bakalářskou práci. Na prezentaci práce má student 12 minut. Při prezentaci student uvede cíl práce, stručný nástin řešení a dosažené výsledky. Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se bakalářské práce. Student může také obdržet otázku z vyhlášených tematických okruhů SZZ. Tématické okruhy k bakalářské státní zkoušce oboru Výpočetní matematika jsou k dispozici v PDF.
 3. Student získává celkem 3 známky - z bakalářské práce, z předmětu Aplikovaná matematika a z předmětu Výpočetní matematika a informatika. Při hodnocení předmětů se přihlíží k průměru výsledků z povinných předmětů studijního programu.
 4. Výsledná známka SZZ (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) je určena na základě hodnocení jednotlivých částí podle tabulky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech VŠB-Technické univerzity Ostrava.
 5. Komise oznámí studentům výsledky SZZ zpravidla vždy na konci bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v řádném termínu a komise jim doporučí dopracování bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 15. 7. 2024, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2024.

Zápis předmětů 1. ročníku NMgr. studia

Volba OSP pro 1. ročník navazujícího magisterského studia probíhá až po zápisu do studia. Studenti si zapisují povinně volitelné předměty a z volitelných si pak vybírají tak, aby získali pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů (je možné si zapsat i více kreditů, ale maximálně 70). Povinné předměty jsou zapsány automaticky. Předměty volte zodpovědně, protože schválením se OSP stává závazným a všechny zapsané předměty musíte vykonat.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud student nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 16. 5. 2024 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Pro bližší informace ohledně dalšího postupu se obraťte na studijní oddělení.