Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářská práce

Téma bakalářské práce si studenti volí v 2. ročníku v období od prosince do konce února. Aktuální nabídka témat závěrečných prací je dostupná v systému EDISON v sekci Absolventské řízení. Témata, která Vás zaujmou, je vhodné předem prodiskutovat s vedoucími prací. 

Studenti 3. ročníku si na konci listopadu 2019 vyzvednou na sekretariátě Katedry aplikované matematiky (EA532) originál zadání bakalářské práce. Elektronickou kopii podepsaného zadání obdrží studenti také emailem. Toto zadání musí být vloženo jako druhý list bakalářské práce. S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský projekt I (3. ročník, ZS) a Bakalářský projekt II (3. ročník, LS). Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí bakalářské práce, popřípadě pověřená osoba na katedře.

Bakalářská práce musí být vložena v elektronické podobě do IS nejpozději do 15. 5. 2020. V akademickém roce 2019/2020 se bakalářská práce odevzdává pouze v elektronické podobě. 

Pokyny k vypracování závěrečných prací

Závěrečná kontrola studia

K 4. 6. 2020 musí mít student všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS od 30. 4. do 4. 6. 2020. SZZ probíhají od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu). Ke SZZ mohou být zapsáni pouze ti studenti, kteří prošli úspěšně kontrolou studia, přihlásili se k SZZ,  mají svou bakalářskou práci ve stavu ODEVZDÁNA a verifikovali údaje v IS (4. – 9. 6. 2020).

Předpokládaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, viz EDISON.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 25 minut a má následující průběh:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obhajuje svou bakalářskou práci. Na prezentaci práce má student 12 minut. Při prezentaci student uvede cíl práce, stručný nástin řešení a dosažené výsledky. Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se bakalářské práce. Student může také obdržet otázku z vyhlášených tematických okruhů SZZ. Tématické okruhy k bakalářské státní zkoušce oboru Výpočetní matematika jsou k dispozici v PDF.
 3. Student získává celkem 3 známky - z bakalářské práce, z předmětu Informační a komunikační technologie a z předmětu Výpočetní matematika. Při hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie se bere v úvahu průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty), při hodnocení předmětu Výpočetní matematika se bere v úvahu průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty).
 4. Výsledná známka SZZ (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) je určena na základě hodnocení jednotlivých částí podle tabulky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-Technické univerzity Ostrava.
 5. Komise oznámí studentům výsledky SZZ zpravidla vždy na konci bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu a komise jim doporučí dopracování bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 19. 7. 2020, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2020.

Zápis předmětů 1. ročníku NMgr. studia

Od akademického roku 2020/2021 probíhá volba OSP pro 1. ročník navazujícího magisterského studia až po zápisu do studia (14. 7. 2020 - 16. 7. 2020). Studenti si zapisují povinně volitelné předměty a z volitelných si pak vybírají tak, aby získali pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů (je možné si zapsat i více kreditů, ale maximálně 70). Povinné předměty jsou zapsány automaticky. Předměty volte zodpovědně, protože schválením se OSP stává závazným a všechny zapsané předměty musíte vykonat.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud student nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 3. 6. 2020 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Studenti, kteří budou opakovat závěrečný ročník a měli jakýkoliv předmět již 2x zapsán, musí nejpozději do 17. 7. 2020 doručit na studijní odd. žádost o třetí zápis předmětu (maximálně dvou předmětů). Předměty, které nebudou úspěšně vykonané v daném roce, se po řádném zápisu v září 2020, automaticky převedou do nového akademického roku. Formuláře žádostí naleznete na https://www.fei.vsb.cz/cs/o-fakulte/uredni-deska/formulare/formulare-ke-studiu/.

Studenti, kteří neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu akademického roku. Na konci listopadu 2020 si mohou studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání BP) na sekretariátě katedry. Studenti, kteří už nemohou závěrečný ročník opakovat a neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, musí do 3. 6. 2020 doručit na studijní oddělení žádost o prodloužení zkouškového období. Tito studenti musí nejpozději do 28. 6. 2020 odevzdat bakalářskou práci a ke dni 20. 7. 2020 musí mít všechny předměty ve stavu VYKONÁN. SZZ se zúčastní až příští akademický rok v květnu/červnu 2021.

Elektronický zápis do opakovaného ročníku

Zápis bude probíhat v 1. týdnu v září 2020. Podmínkou elektronického zápisu do opakovaného ročníku je Vaše verifikace  údajů v IS Edison. Pokyn k této verifikaci bude zaslán e-mailem po kontrole studia 20. 7. 2020. Verifikaci údajů musíte provést nejpozději do 26. 7. 2020.