Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářská práce

Téma bakalářské práce si studenti volí v 2. ročníku v období od prosince do konce února. Aktuální nabídka témat závěrečných prací je dostupná v systému EDISON v sekci Závěrečné práce. Témata, která Vás zaujmou, je vhodné předem prodiskutovat s vedoucími prací. 

Zadání bakalářské práce má student od AR 2020/2021 k dispozici pouze v elektronické podobě (bez podpisů) v IS EDISON.

S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský projekt I (3. ročník, ZS) a Bakalářský projekt II (3. ročník, LS). Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí bakalářské práce, popřípadě pověřená osoba na katedře.

Bakalářská práce musí být vložena v elektronické podobě do IS nejpozději do 30. 4. 2021. V akademickém roce 2020/2021 se bakalářská práce odevzdává pouze v elektronické podobě

Pokyny k vypracování závěrečných prací

Závěrečná kontrola studia

12. 5. 2021 musí mít student všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS od 30. 4. do 13. 5. 2021. SZZ probíhají od 31. 5. 2021 do 11. 6. 2021.  Ke SZZ mohou být zapsáni pouze ti studenti, kteří prošli úspěšně kontrolou studia, přihlásili se k SZZ,  mají svou bakalářskou práci ve stavu ODEVZDÁNA a verifikovali údaje v IS (13. – 18. 5. 2021).

Opravné SZZ (pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu) probíhají od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021. Přihlašování k opravnému termínu SZZ probíhá ​od 7. 7. 2021 do 21. 7. 2021. Termín odevzdání přepracovaných závěrečných prací je 9. 7. 2021.

Předpokládaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, viz EDISON.
 2. Státní závěrečná zkouška trvá 25 minut a má následující průběh:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obhajuje svou bakalářskou práci. Na prezentaci práce má student 12 minut. Při prezentaci student uvede cíl práce, stručný nástin řešení a dosažené výsledky. Při obhajobě bakalářské práce je k dispozici dataprojektor a notebook.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se bakalářské práce. Student může také obdržet otázku z vyhlášených tematických okruhů SZZ. Tématické okruhy k bakalářské státní zkoušce oboru Výpočetní matematika jsou k dispozici v PDF.
 3. Student získává celkem 3 známky - z bakalářské práce, z předmětu Informační a komunikační technologie a z předmětu Výpočetní matematika. Při hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie se bere v úvahu průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty), při hodnocení předmětu Výpočetní matematika se bere v úvahu průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty).
 4. Výsledná známka SZZ (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) je určena na základě hodnocení jednotlivých částí podle tabulky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-Technické univerzity Ostrava.
 5. Komise oznámí studentům výsledky SZZ zpravidla vždy na konci bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu a komise jim doporučí dopracování bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 9. 7. 2021, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2021.

Zápis předmětů 1. ročníku NMgr. studia

Volba OSP pro 1. ročník navazujícího magisterského studia probíhá až po zápisu do studia. Studenti si zapisují povinně volitelné předměty a z volitelných si pak vybírají tak, aby získali pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů (je možné si zapsat i více kreditů, ale maximálně 70). Povinné předměty jsou zapsány automaticky. Předměty volte zodpovědně, protože schválením se OSP stává závazným a všechny zapsané předměty musíte vykonat.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud student nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 12. 5. 2021 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Pro bližší informace ohledně dalšího postupu se obraťte na studijní oddělení.