Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra si postupně vybudovala kontakty s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, spoluprací na společných projektech vznikly práce publikované v předních mezinárodních časopisech.

Stanford University

stanford-university

Spolupráce se Stanford University v oblasti vývoje masivně paralelních algoritmů začala v roce 2006 s příchodem prof. Farhata do Stanfordu, kde se stal ředitelem Stanford Research Computing Center. Výzkum byl podporován společným česko-americkým projektem financovaným NSF a MŠMT. Kromě společné publikace a numerických experimentů spolupráce zahrnovala vzájemné pobyty i návštěvy předních pracovníků v Ostravě (prof. Farhata, Phil Avery, Radek Tezaur a další).

Johannes Kepler University Linz

JKU-KeplerUSpolupracujeme se skupinou prof. Ulricha Langera v tématech jako jsou metody doménové dekompozice typu FETI, BETI, tvarová optimalizace v elektromagnetismu. V jeho projektech byli v Linci zaměstnáni dva naši akademičtí pracovníci, máme s kolegy z Lince společné publikace, projekty. Prof. Langera jsme nominovali do vědeckých rad působících na VŠB-TUO. 

Graz University of Technology

TU_GrazSpolupracujeme se skupinou prof. Olafa Steinbacha v oblasti metod hraničních prvků a metod BETI. V Grazu dlouhodobě pracoval také náš doktorand, nyní výzkumný pracovník. Pravidelně se účastníme hraničně-prvkových workshopů pořádaných prof. Steinbachem v Soellerhausu. 

University of Minnesota Duluth

University of Minnesota Duluth

Dlouhodobě spolupracujeme s Prof. Daliborem Frončkem, naším bývalým kolegou. Kromě společného výzkum v oblasti grafových ohodnocení, zejména s využitím pro losování sportovních soutěží byli naši kolegové na několika dlouhodobých pracovních pobytech v Duluth, společně vedli některé absolventské práce jak na FEI, tak na UMD. Ve spolpráci s kolegy z UMD jsme organizovali několik mezinárodních konferencí, například IWOCA 2009 nebo CSGT 2007.

Durham University

Durham University

Spoluráce s profesorem Frankem Coolenem: stálá výměna zkušeností a vědeckých poznatků v oblasti aplikované statistiky a pravděpodobnosti v podobě vzájemné účasti na workshopech, organizovaných jak v Durhamu, tak i v Ostravě.

Université Toulouse III - Paul Sabatier

Université Toulouse III Paul SabatierSpolupracujeme s s Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie (LAPLACE) and Laboratorie de Chemie et Physique Quantiques na numerickém modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu na bázi vzácných plynů s cílem přispět k optimalizaci jeho generátorů pro aplikace v medicíně.

Universidad Politéchnica de Cartagena

cartagena

V oblasti dynamických systémů vyvíjíme teorii chaosu s předními odborníky i ze zmiňované univerzity, mezi jinými s Prof. J.L. Garcíou Guiraem. Dlouhodobá spolupráce vede k novým výsledkům publikovaných v předních časopisech a organizování společných komferencí a workshopů.

AGH University of Science and Technology

AGH

Teorie diskrétních dynamických systémů, rekurence, stínování i chaos studujeme ve spolupráci se skupinou vědců vedených Prof. P. Oprochou. Spolupráce je motivovaná aktuálním poznáním problematiky a provokuje výzkum nových trendů, jejichž výsledky publikujeme v prestižních časopisech.

Žilinská univerzita v Žilině

uniza_cc

Spolupráce v rámci projektů programu Visegrad.

Společně s prof. E. Zaitsevou a prof. V. Levashenkem organizujeme každoročně mezinárodní konferenci s označením Information and Digital Technologies.

University of Colorado

boulder-fl-centered-2

Tým prof. Farhata, otce metod rozložení oblasti FETI typu, před svým přesunem na Standfordovu univerzitu působil v Boulderu na Katedře leteckého inženýrství a kosmonautiky. Autorem teoretického důkazu škálovatelnosti FETI metod pro lineární úlohy je pak významný český matematik prof. Jan Mandel působící na univerzitách v Denveru a Boulderu. Cílem spolupráce, jejíž součástí byly i výměnné pobyty v r.

2004, byla optimalizace FETI řešiče pro kontaktní úlohy a implementace víceúrovňové FETI-DP metody jak pro úlohy lineární tak kontaktní.

City University New York

epcc-logo

Průkopníkem ve výchově a vzdělávání v oblasti HPC je Edinburské paralelní superpočítačové centrum (EPCC), které je součástí University of Edinburgh. Jeho školícími kurzy a následně i studijními programy prošla řada špičkových vědců. Naší matematici a studenti se účastní od r. 2000 studijních pobytů na EPCC v rámci HPC-Europa projektů, které kromě školení v oblasti HPC podporují vědeckou spolupráci s osobou zaštiťující tento projekt, například prof. Fletcher z University of Dundee v oblasti iteračních metod nebo prof. Gondzio z University of Edinburgh v oblasti strojového učení a kvadratického programování.

 

CSC Helsinki

CSC Helsinki

Členové katedry se v rámci projektů PRACE a Spolupráce pro budoucnost podíleli na implementaci FETI metody do softwaru Elmer na řešení multifyzikálních úloh. Díky tomuto kontaktu byla nově započata spolupráce v oblasti strojového učení a jeho využití při vývoji léčiv s Aalto University v Helsinkách.

University of Campinas

University of Campinas

Institut Jožef Stefan Ljubljana

Institut Jožef Stefan Ljubljana

University of Bologna

University of Bologna

Aalborg University

Aalborg

Ton Duc Thang University

Ton Duc Thang University

City University New York

CUNY_Logo