Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Předběžná obhajoba doktorské práce

O konání předběžné obhajoby disertační práce (předobhajoby) se dohodne student se svým školitelem. Termíny a složení komise pro předobhajobu se řídí směrnicí děkana FEI_SME_10_004, průběh je popsán v pokynech na webu fakulty.

Přihlášení k předobhajobě
K předobhajobě se student hlásí svému školiteli ke konci třetího ročníku. Student k předobhajobě předkládá aktuální verzi disertační práce, která splňuje všechny formální požadavky. Text práce odevzdá jako PDF soubor svému školiteli. Školitel sestaví nejméně tříčlennou komisi z řad docentů a profesorů školící katedry a nejméně 30dní před předběžnou obhajobou zašle Mgr. Ing. Haně Dluhošové složení komise. Smysl předobhajoby spočívá v posouzení odborné a formální úrovně tak, aby se předešlo zjištění výrazných nedostatků disertační práce až během procesu obhajoby.

Recenzent práce a jeho povinnosti
Školitel práce určí, kdo bude recenzentem disertační práce. Recenzent může, ale nemusí být zaměstnancem VŠB-TU Ostrava. Recenzent předběžné obhajoby musí mít odevzdanou část práce k dispozici nejméně 3 týdny před dnem konání předběžné obhajoby. Recenzent pečlivě projde předložený text a vyjádří se písemně nebo ústní formou během předobhajoby k obsahové i formální stránce práce. Očekává se, že recenzent bude vybrán z okruhu potenciálních oponentů, ideálně později bude určen za jednoho oponenta práce. Tak se maximálně využije práce recenzenta, který navíc bude moci posoudit nápravu případných nedostatků v práci předložené k obhajobě.

Průběh předobhajoby dle pokynů FEI
Předběžná obhajoba proběhne formou veřejné přednášky na fakultě před komisí.
Průběh:

  1. 20 minut prezentace
  2. 10 minut vyjádření recenzenta, diskuse a dotazy
  3. tajné hlasování komise

Komise zhodnotí, zda odborná úroveň doktorské práce je na odpovídající úrovni. Komise hlasuje tajně, každý člen komise vybírá ze dvou možností: vyhověl a nevyhověl. Výsledek předběžné obhajoby je uspěl, pokud nadpoloviční většina členů komise hlasovala vyhověl. V případě rovnosti hlasů rozhoduje volba předsedy. V ostatních případech je výsledek předběžné obhajoby neuspěl. Po hlasování předseda komise vyhlásí výsledky, vyplní protokol (bude obsahovat: komisi, průběh, dotazy, zhodnocení, datum, podpis všech členů). Protokol bude odevzdán do týdne od konání předobhajoby Mgr. Ing. Haně Dluhošové.