Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akcelerace prostoro-časové metody hraničních prvků pomocí GPU
(Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs)
Ing. Jakub Homola Ing. Michal Merta, Ph.D. Diplomová
Algoritmy pro klasifikaci visuálních signálů s využitím technik extrakce významných rysů
(Algorithms used for classifying visual signals using methods for extracting significant features)
Bc. Vojtěch Dorňák Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D. Diplomová
Algoritmy pro úlohy proudění se skluzovou okrajovou podmínkou ve třech prostorových dimenzích
(Algorithms for flow problems with stick-slip boundary conditions in three space dimensions)
Vladimír Arzt prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Diplomová
Ohodnocení grafů a rozpisy
(Graph labeling and scheduling)
Bc. Kateřina Polochová doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza charakteru pohybu Bělousovova–Žabotinského modelu v závislosti na parametru
(Movement character analysis of the Belousov-Zhabotinsky reaction on parameter dependence )
Ing. Judita Buchlovská Nagyová prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diplomová
Aplikace teorie kódování
(Applications of Coding Theory)
Bc. Jakub Salamon Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Diplomová
Implementace bundle trust metody pro konvexní a nekonvexní úlohy nehladké optimalizace
(On implementation of the bundle trust method for convex and nonconvex nonsmooth problem)
Bc. Martin Pazderka doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Diplomová
Implementace Mortarových prvků a metody Internodes pro nesouhlasné sítě do programového balíku PERMON
(Implementation of Mortar elements and the Internodes method for dissimilar meshes in the PERMON software package)
Ing. Matouš Blažek doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. Diplomová
Pravděpodobnostní klasifikátory
(Probabilistic Classifiers)
Sinh Xuan Nguyen Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Řešení modelových úloh souvisejících se stabilitou svahů
(Modelling Problems in Slope Stability)
Bc. Jan Cenek Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. Diplomová
Využití metod optimalizace pro hledání optimální trajektorie průmyslového robota
(Using of optimization methods for trajectory planning of an industrial robot)
Ing. David Vronka doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Diplomová
Využití teorie grafů pro optimalizaci BEM
(Graph Theory Tools Used for BEM)
Bc. Tomáš Michna doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bayesovská volba modelu
(Bayesian model selection)
Phuong Thi Thanh Truong Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Metody rozložení oblasti urychlené multigridem v 2d
(2d multigrid domain decomposition methods)
Bc. Sára Linhartová doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Diplomová
Regresní modely s gaussovskými procesy
(Gaussian Process Regression)
Thy Châu Anh Pham Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Variační nerovnice a minimalizace funkcionálů.
(Variational Inequalities and Minimization of Functionals)
Bc. Ferdinand Čapka prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dynamika modelu lidské buňky
(Dynamics of the human cell model)
Ing. Radek Halfar prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diplomová
Metody hraničních prvků vyšších řádů
(Higher-order boundary element methods)
Ing. David Ulčák doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Diplomová
Párování metody parareal s metodami rozložení oblasti
(Coupled parareal and domain decomposition methods)
Ing. Ivo Peterek doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Diplomová
Po částech lineární regrese
(Piecewise linear regression)
Bc. Martin Koběrský Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Stabilita řešičů soustav obyčejných diferenciálních rovnic
(Stability of integrators of the ordinary differential equations systems)
Ing. Ondřej Markovič Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. Diplomová
Variační bayesovské metody
(Variational Bayesian methods)
Ing. Petra Kozielová Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace teorie grafů v dopravě
(Applied Graph Theory in Traffic Modelling)
Bc. Lubomír Pavlas doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Diplomová
Implementace metody sečen pro nehladkou optimalizaci
(On implementation of the secant method for nonsmooth optimization)
Bc. Štěpán Bednařík doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Diplomová
Minimalizace odchozího stupně vrcholu v téměř pravidelném grafu
(Minimalize of outdegree of vertices into an almost regular graph)
Ing. Jakub Závada RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. Diplomová
Multifrontální metoda pro řešení rozsáhlých řídkých soustav lineárních rovnic
(Multifrontal method for solution of large sparse systems of linear equations)
Ing. Lukáš Mihula Ing. Václav Hapla, Ph.D. Diplomová
Nehladká Newtonova metoda pro řešení Stokesových rovnic s monotónně rostoucí skluzovou podmínkou
(Semi-smooth Newton method for solving the Stokes equations with monotonously increasing slip condition )
Ing. Jan Pacholek prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Diplomová
Optimální konfigurace FETI řešičů v HPC
(Optimal configuration of FETI solvers in HPC)
Ing. Martin Beseda prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Diplomová
Řešení 3D úloh mechaniky tekutin metodou Lattice Boltzmann
(Solving of 3D problems of fluid mechanics by Lattice Boltzmann method)
Bc. Jiří Blahoš Ing. Tomáš Karásek, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza časových řad s využitím prostředí R
(Time series analysis with R)
Bc. Lenka Vozárová Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Diplomová
Analýza škálovatelnosti a přesnosti paralelních FFT algoritmů při násobení obrovských celých čísel
(The analysis of the scalability and accuracy of parallel FFT algorithms for the huge integers multiplication)
Bc. Ivana Rotterová doc. Ing. David Horák, Ph.D. Diplomová
Faktorizace kompletních grafů na pulce
(Factorizations of complete graphs into tadpoles)
Tom Raiman RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. Diplomová
Hledání kořenů komplexních funkcí
(On Locating Clusters Of Zeros Of Analytic Functions)
Ing. Erika Straková doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Diplomová
Neparametrické a semi-parametrické modely v analýze přežití
(Non-parametric and semi-parametric models in survival analysis)
Bc. Adéla Jelínková Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Diplomová
Porovnání různých strategií výběru rožních uzlů a efektivní implementace řešení hrubého problému metody FETI-DP
(The comparison of various corners selection strategies and the efficient implementation of the coarse problem solution in FETI-DP method )
Ing. Jiří Tomčala, Ph.D. doc. Ing. David Horák, Ph.D. Diplomová
Techniky segmentace obrazu v prostředí HPC a jejich aplikace.
(Image segmentation techniques in the HPC environment and their applications.)
Ing. Marek Pecha doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace metod diskrétní matematiky při sestavování rozpisů sportovní střelecké soutěže.
(Application of Discrete Math Methods to Scheduling a Sport Shooting Competition.)
Bc. Kateřina Volná Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Diplomová
Aplikace waveletové transformace v digitálním zpracování obrazu
(The Application of the Wavelet Transform in Digital Image Processing)
Bc. Michal Votípka doc. Ing. David Horák, Ph.D. Diplomová
Efektivní algoritmy pro simulaci DE systémů
(Effective algorithms for simulation of Discrete-Event systems)
Ing. Simona Bérešová prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Hybridní paralelizace TFETI-1 metody
(The hybrid parallelization of TFETI-1 method)
Ing. Radim Sojka doc. Ing. David Horák, Ph.D. Diplomová
Implementace plné linearizace matic v semihladké Newtonově metodě pro dynamické kontaktní problémy
(Implementation of full lineariztion in semismooth Newton method for transient contact problems)
Ing. Ladislav Foltyn Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování elektronických struktur
(Numerical modelling of electronic structures)
Ing. Martin Mrovec prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Diplomová
Numerické modelování šíření znečišťujících látek v ovzduší
(Numerical modelling of air pollution)
Ing. Václav Ryška doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. Diplomová
Řešení optimalizačních inženýrských úloh pomocí efektivních simulačních metod
(Cross-entropy method as a tool for solution of optimization problems.)
Ing. Michal Béreš prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Řešení úlohy tvarové optimalizace
(On solving of the shape optimization problem)
Bc. Eliška Čabajová doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Diplomová
Sekvenční Monte Carlo metody
(Sequential Monte Carlo Methods)
Ing. Daniel Krpelík Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Využití proximal bundle metody pro nehladkou optimalizaci
(On using of the proximal bundle method for nonsmooth optimization)
Ing. Nikola Plívová doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. Diplomová
Základy variačního počtu a některé jeho aplikace
(Calculus of variations and some its applications)
Ing. Michaela Bailová doc. Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Duální řízení Markovských řetězců
(Dual control of Markov chains)
Bc. Dušan Polek Ing. Jan Kracík, Ph.D. Diplomová
Kontaktní problémy se zahrnutím vzniku a šíření tepla
(Contact problems with respect to the formation and propagation of heat)
Bc. Petr Haškovec Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. Diplomová
Paralelizace generování vstupních dat ve FETI metodách
(Parallel input data generation in FETI methods)
Ing. Pavla Jirůtková prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Diplomová
PH model v analýze přežití
(PH model in survival analysis )
Ing. Žaneta Vaníčková prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Řešení optimalizačních úloh pomocí metody hraničních prvků
(Optimal Control Problems and BEM)
Ing. Robert Skopal prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Diplomová
Statistické rozhodování a jeho souvislost se ztrátovou funkcí
(Statistical decision problem in context with loss function )
Bc. Pavel Náplava prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Stochastické metody řešení stacionární Schrödingerovy rovnice
(Stochastic methods for solving the stationary Schrödinger equation)
Ing. Tomáš Luber prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. Diplomová
Vybrané statistické nástroje pro verifikaci logistických regresních modelů.
(Advamced statistical tools for verification of the logistic regression models.)
Ing. Michal Běloch prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Zobecnění magických ohodnocení a jejich využití při losování sportovních turnajů
(Generalization of magic graph labelings and its application to tournament scheduling)
Ing. Matěj Krbeček doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza přežití pro aktuální onkologická data
(Survival analysis of current oncology data)
Bc. Hana Vašíčková prof. Ing. Radim Briš, CSc. Diplomová
Homogenizace eliptických rovnic
(Homogenization of Elliptic Equations)
Ing. Matyáš Theuer prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Diplomová
Ljapunovovy exponenty modelu dravec kořist
(Lyapunov exponents of the predator prey model)
Ing. Rajko Ćosić prof. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Diplomová
Optimalizace cest ve skladu
(Optimal routes in a storehouse)
Ing. Adam Silber doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. Diplomová
Paralelní metody hraničních prvků
(Parallel Boundary Element Methods)
Ing. Michal Kravčenko doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Diplomová
Primární metody rozložení oblasti a hraniční prvky
(Primal Domain Decomposition Methods and Boundary Elements)
Ing. Lukáš Malý doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Matematický model fyziologických spirometrických parametrů
(Mathematical model of spirometric measurements)
Bc. Jan Pavlas Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Numerické řešení Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků
(Numerical solution of Navier-Stokes equations by the finite element methods)
Ing. Martin Hasal, Ph.D. Diplomová
Registrace obrazu se zaměřením na biomedicínské aplikace
(Image registration for medical applications)
Ing. Alena Ješko, Ph.D. prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Diplomová
Řešení Helmholtzovy úlohy pomocí metody hraničních prvků
(BEM for Helmholtz Equations)
Ing. Jan Zapletal, Ph.D. prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Diplomová
Využití dynamických grafů pro vyhledávání nejrychlejší cesty v dopravní síti
(Application of Dynamic Graphs for the Fastest Route Search in a Transport Network)
Ing. Lukáš Rapant, Ph.D. prof. Ing. Jiří Horák, Dr. Diplomová