Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bayesovský přístup k identifikaci parametrů diferenciálních rovnic
(Bayesian approach to the identification of parameters of differential equations)
Ing. Simona Bérešová prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační
Efektivní iterační metody a řešiče pro MKP analýzu
(Efficient iterative methods and solvers for FEM analysis)
Ing. Tomáš Luber Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D. Disertační
Matematické metody výpočtů elektronové struktury velkých systémů
(Mathematical Methods of Modelling Electronic Structure of Large Systems)
Ing. Martin Mrovec prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Matematické metody v diagnostice a v optimalizaci optických multivrstev
(Mathematical methods in diagnostics and in the optimization of optical multilayers)
Mgr. Petr Otipka, Ph.D. doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. Disertační
Metody rozložení oblasti pro smíšené konečné prvky v elasticitě
(Domain Decomposition for Mixed Finite Elements in Elasticity)
Ing. Lukáš Malý doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Disertační
Využití diskrétní matematiky pro paralelizaci metody hraničních prvků
(Utilization of Discrete Mathematics in Parallel Boundary Element Method)
Ing. Michal Kravčenko doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bayes approach to explore the mixture failure rate model
(Bayes approach to explore the mixture failure rate model.)
Thanh Tien Thach, M.Sc., Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační
Modelování termodynamiky kvantových systémů metodami "path-integral" Monte Carlo
(Modeling of thermodynamics of quantum systems via path-integral Monte Carlo methods)
Ing. Rajko Ćosić prof. RNDr. René Kalus, Ph.D. Disertační
Stochastické modelovaní a optimalizace rizik
(Stochastic modeling and optimization of risks)
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Modelování dopravního toku s využitím moderních stochastických nástrojů
(Modelling of traffic flow using modern stochastic approaches)
Ing. Lukáš Rapant, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační
Registrace obrazu založená na rychlých algoritmech řešení eliptických rovnic
(Image Registration Based on Fast Algorithms for the Solution of Elliptic Equations)
Ing. Alena Ješko, Ph.D. prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Disertační
Využití směsových modelů pro identifikaci lomových ploch v kovových materiálech
(Use of mixed models for the identification of fracture surfaces in metallic materials)
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Numerické řešení Stokesových-Brinkmanových rovnic pomocí smíšené metody konečných prvků
(Numerical solution of the Stokes-Brinkman equation by the usage uf the mixed finite element method)
Ing. Martin Hasal, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Burda, CSc. Disertační
Paralelní metody hraničních prvků v prostoru a času
(Parallel Boundary Element Methods in Space and Time)
Ing. Michal Merta, Ph.D. doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. Disertační
Řešení okrajových úloh pomocí BEM
(The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D)
Ing. Jan Zapletal, Ph.D. prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. Disertační
Využití metod optimalizace: inverzní úlohy, algoritmy a aplikace
(Optimization Methods: Inverse Problems, Algorithms and Applications)
Ing. Rostislav Hrtus prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aproximované Kartézské součiny grafů
(A Local Approach for Embedding Graphs into Cartesian Products)
Ing. Tomáš Kupka Anonymizovaná Osoba Disertační
Masivně paralelní řešiče úloh kvadratického programování s aplikacemi v mechanice
(Massively Parallel Quadratic Programming Solvers with Applications in Mechanics)
Ing. Václav Hapla, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Disertační
Nehladká Newtonova metoda pro řešení 2D a 3D kontaktních úloh s Trescovým a Coulombovským třením
(The Semi-Smooth Netwon Method for Solving 2D and 3D Contact Problems with Tresca and Coulomb Friction)
Mgr. Kristina Motyčková, Ph.D. prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Disertační
Vývoj algoritmů pro řešení minimalizačních problémů s konvexní kvadratickou funkcí na speciálních konvexních množinách a aplikace
(Development of Algorithms for Solving Minimizing Problems with Convex Quadratic Function on Special Convex Sets and Applications)
Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D. prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. Disertační
Vývoj metod pro kvantitativní posouzení rizikových a havarijních situací
(Development of Quantitative Risk Assessment Methodology for High-risk Scenarios and Accidents)
Ing. Ondřej Grunt, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vyspělé statistické metody pro efektivní vyhodnocení biomedicínských dat
(Advanced Statistical Methods for Efficient Evaluation of Biomedical Data)
Ing. Kateřina Martinovičová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Efektivní metody pro modelování a kvantifikaci medicínských rizik
(Efektivní metody pro modelování a kvantifikaci medicínských rizik)
Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diskriminační analýza jako nástroj pro hodnocení chirurgických rizik.
(Diskriminační analýza jako nástroj pro hodnocení chirurgických rizik.)
Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační
Efficient solvers for modeling and simulation of elasto-plastic material behavior
(Efficient solvers for modeling and simulation of elasto-plastic material behavior)
doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Disertační
Návrh modelu koordinace světelně řízených křižovatek se zaměřením na zvyšování plynulosti dopravy
(Design of Model of Coordination for Traffic Lights Controlled Intersections with a Focus to Increase Traffic Flow)
Ing. Filip Tresler prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační
Numerical solution of partial differential equations using a fictitious domain method.
(Numerical solution of partial differential equations using a fictitious domain method.)
Ing. Lukáš Mocek prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. Disertační
Využití moderních statistických metod pro analýzu nežádoucích účinků spojených s radioterapií karcinomu prostaty.
(Využití moderních statistických metod pro analýzu nežádoucích účinků spojených s radioterapií karcinomu prostaty.)
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. prof. Ing. Radim Briš, CSc. Disertační

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002