Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Diplomová práce

Téma diplomové práce si studenti volí v 1. ročníku v období od prosince do konce února. Aktuální nabídka témat závěrečných prací je dostupná v systému EDISON v sekci Absolventské řízení. Témata, která Vás zaujmou, je vhodné předem prodiskutovat s vedoucími prací. 

Studenti 2. ročníku si na konci ledna 2020 vyzvednou na sekretariátě Katedry aplikované matematiky (EA532) originál zadání diplomové práceElektronickou kopii podepsaného zadání obdrží studenti také emailem. Toto zadání musí být vloženo jako druhý list diplomové práce. 

S diplomovou prací je spojeno několik povinných předmětů v závislosti na specializaci. Pro specializaci Aplikovaná matematika jsou to  předměty Diplomový projekt I (1. ročník, LS), Diplomový projekt II (2. ročník, ZS) a Diplomový projekt III (2. ročník, LS). Pro specializaci Výpočetní metody a HPC jde o předměty Diplomový projekt I (2. ročník, ZS) a Diplomový projekt II (2. ročník, LS). Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí diplomové práce nebo pověřená osoba na katedře.

 Diplomová práce musí být vložená v elektronické podobě do IS nejpozději do 15. 5. 2020V akademickém roce 2019/2020 se diplomová práce odevzdává pouze v elektronické podobě.

Pokyny k vypracování závěrečných prací 

Závěrečná kontrola studia

K 4. 6. 2020 musí student mít všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 120 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS v od 30. 4. do 4. 6. 2020. SZZ probíhají od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu). K SZZ mohou být zapsáni pouze ti studenti, kteří prošli úspěšně kontrolou studia, přihlásili se k SZZ, mají svou diplomovou práci ve stavu ODEVZDÁNA a verifikovali údaje v IS (4. – 9. 6. 2020).

Předpokládaný průběh SZZ
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, viz EDISON.
 2. Student se dostaví asi 30 minut před přiděleným časem podle rozpisu.
 3. Prvních 20 minut:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • V průběhu dalších 15 minut student obhajuje svou diplomovou práci.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 4. Druhých 20 minut:
  • Student obdrží celkem dvě otázky z předmětů SZZ
   • Matematická a funkcionální analýza. Tematické okruhy naleznete zde.
   • Numerické metody. Tematické okruhy naleznete zde.
  • Studenti si připraví odpovědi k otázkám.
 5. Posledních 20 minut:
  Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 6. Komise oznámí studentům výsledky SZZ vždy na konci bloku. Průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
Studenti, kteří neuspějí u SZZ v řádném termínu a komise jim doporučí dopracování diplomové práce, odevzdají přepracovanou práci do 19. 7. 2020, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2020.
Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období
Pokud student nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do 3. 6. 2020 podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Studenti, kteří budou opakovat závěrečný ročník a měli jakýkoliv předmět již 2x zapsán, musí nejpozději do 17. 7. 2020 doručit na studijní odd. žádost o třetí zápis předmětu (maximálně dvou předmětů). Předměty, které nebudou úspěšně vykonané v daném roce, se po řádném zápisu v září 2020, automaticky převedou do nového akademického roku. Formuláře žádostí naleznete na https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/informace-pokyny/.

Studenti, kteří neodevzdali diplomovou práci v daném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu akademického roku. Na konci listopadu 2020 si mohou studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání DP) na sekretariátě katedry. Studenti, kteří už nemohou závěrečný ročník opakovat a neodevzdali diplomovou práci v daném termínu, musí do 3. 6. 2020 doručit na studijní oddělení žádost o prodloužení zkouškového období. Tito studenti musí nejpozději do 28. 6. 2020 odevzdat diplomovou práci a ke dni 20. 7. 2020 musí mít všechny předměty ve stavu VYKONÁN. SZZ se zúčastní až příští akademický rok v květnu/červnu 2021

 
Elektronický zápis do opakovaného ročníku
Zápis proběhne v 1. týdnu v září 2020. Podmínkou elektronického zápisu do opakovaného ročníku je Vaše verifikace  údajů v IS Edison. Pokyn k této verifikaci bude zaslán e-mailem po kontrole studia dne 20. 7. 2020. Verifikaci údajů musíte provést nejpozději do 26. 7. 2020.