Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářská práce

Bakalářská práce je jedna z prvních větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Práce je hodnocena vedoucím a oponentem, případně jen konzultantem při Absolvování individuální odborné praxe. Je vstupenkou k bakalářskému titulu. Může sloužit i jako podklad pro budoucí povolání. Svou práci studenti mohou dále rozvíjet v diplomových, případně disertačních pracích.

Studenti si na začátku letního semestru druhého ročníku vybírají téma bakalářské práce zveřejněné v systému EDISON. Nejprve kontaktují vedoucího zvolené bakalářské práce, sejdou se s ním a prodiskutují zadání závěrečné práce. Následně se na téma přihlásí v systému EDISON. Studenti mohou přijít za garantem studijního programu s návrhem vlastního tématu bakalářské práce, který jej posoudí a případně doporučí vhodného vedoucího. Od tohoto okamžiku je vhodné na realizaci práce aktivně pracovat a komunikovat s vedoucím závěrečné práce.

V průběhu zimního semestru třetího ročníku (obvykle v listopadu) si  vyzvednou u tajemníka katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství originál zadání bakalářské práce. Toto zadání musí být vloženo oficiálně jako druhý list bakalářské práce. S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský seminář I v zimním semestru a Bakalářský seminář II v letním semestru. Tyto předměty jsou ukončeny zápočty, které uděluje vedoucí bakalářské práce. Udělení zápočtů se řídí požadavky na udělení zápočtu zveřejněnými v popisu předmětů v systému EDISON.

Bakalářské práce musí být vloženy do IS Edison nejpozději do termínu uvedeného na originálu zadání bakalářské práce. Bakalářská práce se zároveň odevzdává tištěná a svázaná v pevných deskách vedoucímu bakalářské práce. Obě verze bakalářské práce - elektronická i její tištěná verze musí být shodné.

Kontrola studia

K termínu uvedenému v harmonogramu akademického roku musí student mít všechny předměty ve svém OSP ve stavu VYKONÁN. Pouze kredity z těchto předmětů se započítávají do kontroly studia a pro výpočet prospěchového stipendia. Celkem za studium musí student získat 180 kreditů. Student musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak nebude připuštěn ke SZZ, a to i v případě dostatečného počtu kreditů.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti se přihlašují k SZZ v IS Edison v termínu definovaném v harmonogramu příslušného akademického rokuSZZ probíhají pouze na přelomu května a června (řádný termín) a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu v květnu). Ke komisi SZZ budou zapsáni jen ti studenti, kteří se přihlásili k SZZ, mají svou bakalářskou práci ve stavu ODEVZDÁNA, úspěšně prošli kontrolou studia a verifikovali údaje v IS Edison.

Předpokládaný průběh státní závěrečné zkoušky
 1. Studenti se zúčastní SZZ dle časového rozpisu, který je sestaven pro jednotlivé komise a dny, viz IS Edison.
 2. Student se dostaví asi 30 minut před přiděleným časem podle rozpisu.
 3. Prvních 15 minut:
  • Zapisovatel představí studenta státnicové komisi.
  • Student obdrží celkem dvě otázky ze státnicových předmětů SZZ, které jsou dostupné na úložišti SMAK.VSB.CZ.
  • Studenti si připraví odpovědi k otázkám.
 4. V průběhu dalších 15 minut student obhajuje svou bakalářskou práci.
  • Zapisovatel přečte hodnocení vedoucího a oponenta diplomové práce.
  • Zbývající čas je vyhrazen na dotazy členů komise, týkající se diplomové práce.
 5. Posledních 15 minut:
  • Student odpovídá na otázky v pořadí, které si zvolí sám.
 6. Komise oznámí studentům výsledky SZZ obvykle po poradě členů komise po vykonání všech částí SZZ studentem.
 7. Student získává celkem 3 známky - z bakalářské práce a dvou státnicových předmětů. Známka z bakalářské práce je ovlivněna známkami z posudků bakalářské práce a zejména známkou za obhajobu bakalářské práce.
 8. Výsledná známka SZZ (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) je určena na základě hodnocení jednotlivých částí podle tabulky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - Technické univerzity Ostrava.
 9. Studenti, kteří neuspějí u SZZ v červnu z jakékoliv části SZZ, mohou jít k opravnému termínu v srpnu daného roku, případně nejpozději do dvou let od řádného termínu.
 10. Pokud student neuspěje s bakalářskou práci a komise doporučí dopracování bakalářské práce, může student odevzdat přepracovanou bakalářskou práci zpravidla v červenci, aby mohl jít k opravnému termínu SZZ v srpnu. Pokud komise doporučí nové téma bakalářské práce, lze jít k opravným SZZ až v následujícím akademickém roce, případně nejpozději do dvou let od řádného termínu.
Zápis předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Studenti, kteří si podali elektronickou přihlášku do navazujícího magisterského studia a mají ji ve stavu registrovaná, jsou povinni zúčastnit se zápisu předmětů zimního a letního semestru pro další akademický rok, který bude probíhat v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. Studenti si zapisují povinně volitelné předměty a z volitelných si pak vybírají tak, aby získali pro daný akademický rok nejméně 60 kreditů ze všech zapsaných předmětů (je možné si zapsat i více kreditů, ale maximálně 70). Povinné předměty jsou zapsány automaticky. Předměty volte zodpovědně, protože schválením se OSP stává závazným a všechny zapsané předměty musíte vykonat.

Opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období

Pokud studenti nesplní podmínky závěrečné kontroly studia, musí do termínu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku podat na studijní oddělení písemnou žádost o opakování ročníku nebo prodloužení zkouškového období, příp. ukončení studia. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Studenti, kteří budou opakovat závěrečný ročník a měli jakýkoliv předmět již 2x zapsán, musí doručit na studijní odd. žádost o třetí zápis předmětu (maximálně dvou předmětů). Předměty, které nebudou úspěšně vykonané v daném roce, se po řádném zápisu v následujícím akademickém roce automaticky převedou do nového akademického roku. Formuláře žádostí naleznete na https://www.fei.vsb.cz/cs/o-fakulte/uredni-deska/formulare/formulare-ke-studiu/.

Studenti, kteří neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, ji odevzdají až v opakovaném ročníku podle harmonogramu akademického roku. V průběhu zimního semestru následujícího akademického roku si mohou studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání ZP) u tajemníka oborové katedry. Studenti, kteří už nemohou závěrečný ročník opakovat a neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu, musí doručit na studijní oddělení žádost o prodloužení zkouškového období. Tito studenti musí do konce semestru odevzdat bakalářskou práci a ke dni kontroly studia musí mít všechny předměty ve stavu VYKONÁN. SZZ se zúčastní až příští akademický rok v květnu/červnu.

Elektronický zápis do opakovaného ročníku

Zápis bude probíhat v 1. týdnu v září. Podmínkou elektronického zápisu do opakovaného ročníku je Vaše verifikace  údajů v IS Edison. Pokyn k této verifikaci bude zaslán e-mailem po kontrole. Verifikaci údajů musíte provést nejpozději do termínu uvedeného v harmonogramu daného akademického roku.