Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
O programu

Cílem je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u úspěšných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného programu.

Program Kybernetika zahrnuje použití kybernetického přístupu při analýze, modelování a simulaci a návrhu systémů. Dále aplikuje teoretické poznatky z kybernetiky do dalších oblastí. Technická kybernetika jako hlavní aplikační oblast zahrnuje:

  • Dynamické systémy: řídicí systémy se zpětnou vazbou, stavový, stochastický a fuzzy popis systémů, řídcí algoritmy, vestavěné a distribuované řídicí systémy, aj.
  • Přenos informace: přenos a zpracování signálů, senzorika, měřicí a informační systémy, průmyslové sítě, informační entropie, kapacita komunikačního kanálu, aj.
  • Umělá inteligence: strojové vnímání a učení, multi-agentní systémy, robotika, modelování a navrhování neuronových sítí pro řídicí systémy, vazba člověk-stroj, expertní systémy, aj.
  • Informační technologie pro řídicí systémy: operační systémy reálného času, navrhování softwaru pro práci v reálném čase, SCADA systémy reálného času, software pro komunikace v reálném čase, aj.

Program je sestaven tak, aby umožňoval i studium v jiných aplikačních oblastech kybernetiky, které jsou založeny na koexistenci elektrotechniky, informatiky a výpočetní matematiky na FEI a které zasahují do mnohých oblastí lidské činnosti, jako např. Biokybernetika: modelování a simulace fyziologických dějů, měření, přenos, zpracování a senzorika biologických signálů a dat, návrh hardwaru a softwaru pro zdravotnické systémy, aj. Další aplikační oblasti jsou biomedicínská technika, management (teorie řízení), dále také informatika, bioinformatika, stochastické modelování s využitím vyspělých statistických metod, apod.

Záměrem rozvoje studijního programu Kybernetika je týmová vědecká spolupráce s dalšími doktorskými programy. Program úzce souvisí s vědeckou činností vyučujících, školitelů a garantů předmětů, kteří jsou vědecky aktivní zejména na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Katedře aplikované matematiky, Katedře informatiky a dalších. Tvůrčí vědecká činnost je na katedrách v rámci celé fakulty řízena prostřednictvím odborných vědeckých skupin, mnohé z nich úzce souvisí se studijním programem Kybernetika: např. Průmyslová automatizace a počítače pro řízení, Biomedicínské inženýrství, Měření a senzory, Aplikovaná statistika a pravděpodobnost a další. Tyto skupiny jsou fakultou motivovány k tomu, aby pravidelně produkovaly kvalitní vědecké výsledky, ať už jsou to výsledky ve významných impaktovaných časopisech, objevující se v uznávaných světových databázích (WoS, Scopus) nebo aplikační výstupy ve formě patentů. To svědčí o úzkém propojení doktorského programu s aktivní vědeckou činností vyučujících a školitelů, jakož i o blízkém sepjetí a souvislosti programu Kybernetika s dalšími doktorskými programy, jako je Výpočetní a aplikovaná matematika, Informatika, Komunikační technologie, atd.

Profil absolventa

Odborné znalosti absolventa: Absolvent programu Kybernetika má hluboké a systematické znalosti  kybernetických principů, přístupů a postupů. Rozsah těchto znalostí odpovídá soudobému stavu poznání - má hluboké a systematické znalosti z teorie, konceptů a metod používaných v kybernetice, které jsou v popředí poznání této vědecké disciplíny na mezinárodní úrovni. Je schopen porozumět výzkumným problémům na pomezí různých aplikací kybernetiky a jiných vědeckých disciplín, programů či oborů.

Odborné dovednosti absolventa: navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy v kybernetice způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem, rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody kybernetiky včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent doktorského programu Kybernetika je schopen vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat zdroje pro jejich uskutečnění, je schopen samostatného řešení složitého etického problému při vlastní tvůrčí činnosti, je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru kybernetika ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent umí používat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce, je schopen získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Kybernetika bude schopen provádět tvůrčí vědeckou práci na pomezí technické kybernetiky a jiných přidružených oborů, na bázi aplikované kybernetiky, přičemž může využívat nejnovější metodické nástroje a optimalizační postupy, které byly vyvinuty v poslední době, zejména v oblasti matematiky, aplikované matematiky a umělé inteligence.

Příklady pozic, v nichž může nový absolvent najít uplatnění:

Vědecko-výzkumný pracovník, podílející se na špičkovém výzkumu v národních i nadnárodních projektech, řídicí pracovník ve firemním výzkumu, reagujícím na potřeby trhu a posledního vývoje v oblasti kybernetiky a aplikované kybernetiky, manažer v oblasti nové zdravotnické techniky ve fakultních nemocnicích a zdravotních ústavech, lektor a garant adekvátních vysokoškolských předmětů, atd.

Skladba výuky

Dle řízeného dokumentu VŠB-TUO "Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech" se studium uskutečňuje podle osobních studijních plánů doktoranda. Osobní studijní plán doktoranda studentovi stanoví, které předměty jsou pro studenta povinné a stanoví podrobnosti a časové rozvržení jeho dalšího studia i odborné vědecké činnosti, jejich program a zaměření disertační práce, a pedagogické aktivity. Studium má dvě části, které se mohou časově překrývat:

a) studijní část ukončenou státní doktorskou zkouškou,

b) vědecko-odbornou část zaměřenou na zpracování disertační práce ukončenou její obhajobou.

Počet předmětů v rámci studijní části je pět odborných předmětů (z toho musí být jeden předmět matematický)+ jeden cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Cizí jazyk nesmí být rodným jazykem studenta.

Systém studia je kreditový.

Garant programu

prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

Garantuje předměty:

  • v bakalářském studiu - 5 předmětů v jazyce českém i anglickém.
  • v navazujícím studiu - 4 předměty v jazyce českém i anglickém.
  • v doktorském studiu - 2 předměty v jazyce českém i anglickém.

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: