Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů
Kód
SP/2010165
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010
Předmět výzkumu
Výzkumný záměr projektu se soustřeďuje na moderní metody pro návrh a realizaci vestavěných řídicích systémů (embeded systems). Vestavěné řídicí systémy se používají ve všech oblastech lidské činnosti: dopravní prostředky, průmysl, domácí elektronika i lékařské přístroje. Vestavěné řídicí systémy využívají nejmodernější hardwarové a softwarové prostředky pro řízení v reálném čase. Rostoucí tendence počtu těchto zařízení vyžaduje moderní metody návrhu a realizace zajišťující jejich bezpečnost, spolehlivost, ale také nízkou výrobní cenu. Zájmová oblast projektu je soustředěna do mobilních robotických zařízení a mechatronických systémů s důrazem na pokročilé algoritmy autonomnosti systému, auto-detekčních systémů a bezdrátových komunikačních sítí. Navrhovaný výzkum z oblasti robotiky je perspektivním tématem, kterým lze dosáhnout špičkové vědeckovýzkumné úrovně a jedinečných pokrokových inovativních výsledků. Projekt je společným výzkumným záměrem dvou pracovišť Fakulty elektrotechniky a informatiky: Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry elektroniky. Výzkumný záměr zahrnuje celkem tři oblasti používající podobné metody a nástroje a je soustředěn na jejich vývoj, ověření, využití, publikaci a prezentaci na mezinárodních konferencích a soutěžích. Tento projekt by měl dále prohlubovat dosavadní schopnosti vyvíjených mobilních robotických zařízení, mechatronických systémů a zlepšit možnosti využití výsledků dosavadní práce. Předkládaný projekt přímo navazuje na projekt IGA 17/2009 - původně dvouletý a těží ze zkušeností získaných v předchozích projektech zejména GAČR a GAAV. V první oblasti předkládaného záměru byl v rámci minulého projektu sestaven distribuovaný řídicí systém průzkumného mobilního robotického zařízení realizovaný pomocí vestavných modulů s využitím RTOS a RT UML. V následující práci je nutné implementovat sofistikované algoritmy pro jeho pohyb v reálném čase a doladit jeho dynamické chování. Projekt také předpokládá zahájení implementace umělé inteligence. V druhé oblasti záměr navazuje na dosavadní výsledky využití moderních algoritmů pro řízení skupiny mobilních robotických zařízení a rozvíjí je. Výsledky byly testovány na aplikaci „Robot soccer“ novým vývojovým týmem a zejména v posledních dvou letech řešitelský tým zaznamenal velmi dobré výsledky na mezinárodních soutěžích (ME2007 Košice – 3 místo, ME Euroby2008 – 6 místo). V rámci předchozího výzkumu byl úspěšně registrován funkční vzorek ev.č.019/20-12-2008_F na VŠB-TUO a užitný vzor 19419 – 2009 na patentovém úřadu. Pro zabezpečení funkce je nutná také spolehlivá bezdrátová komunikace pro předávání aktuální informací v reálném čase mezi robotickými zařízeními popř. ovládacím panelem. Výzkum obsahuje ověření nově navržené struktury sítě s ohledem na její robustnost a bezpečnost přenosu dat. Třetí oblastí je vývoj moderních vestavěných systémů, které využívají signálové procesory pro časově náročné algoritmy řízení mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony. Hlavní důraz při vývoji je kladen na energetickou spotřebu, spolehlivost a robustnost. Elektrické pohony, jejichž hlavním cílem je systémové využití elektrických strojů pro elektromechanickou přeměnu energie a řízení této přeměny, jsou velice důležitým odvětvím elektrotechniky. Neoddělitelnou součástí každého nového elektrického pohonu jsou moderní řídicí systémy. Nezbytnou součástí výzkumu a vývoje těchto řídicích systémů je i výzkum a vývoj nových metod řízení založených na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zejména u složitých, případně distribuovaných mechatronických systémů, je díky jejich komplexnímu charakteru problém jejich efektivního řízení stále otevřen. Nově koncipovaný vestavěný systém pro řízení mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony klade důraz na těsnější integraci hardwarových členů a informačních funkcí jakož i komunikace s nadřazenými i podpůrnými systémy pomocí moderních komunikačních technologií.
Členové řešitelského týmu
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
Ing. Petr Hudeček
Ing. Martin Sobek, Ph.D.
Ing. Petr Wágner
Bc. Ing. David Slivka, Ph.D.
Tomáš Solarski
Ing. Jan Tománek
Ing. Jan Kordas
Ing. Viktor Michna
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Tomáš Lippa
Ing. Hynek Prokop
Bc. Marian Kuruc
Bc. Jan Číž
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Společné cíle výzkumného záměru:
- zvýšit aktivitu studentů doktorských a magisterských studijních zapojením do atraktivních výzkumných projektů
- publikace výsledků výzkumu z předcházejícího i následného výzkumu na prestižních konferencích (záznam ISI WoK)
- podaní navazujícího grantu pro řešení náročných vyvstalých problému u národní agentury (TAČR)
- konfrontace výsledků výzkumné práce s dalšími mezinárodními pracovišti.
- vytvoření/dokončení funkčních vzorků, podání užitného vzoru (patentu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 0,- 0,-
3. Materiálové náklady 0,- 322,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 2842,-
5. Služby 10000,- 153975,-
6. Cestovní náhrady 308182,- 161043,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 31818,- 31818,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 350000,-
Uznané náklady 350000,-
Celkem běžné finanční prostředky 350000,- 350000,-
Zpět na seznam