Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů II
Kód
SP2012/111
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Základním tématem projektu je aplikační výzkum v oblasti sběru, archivace, zpracování a vizualizace dat z rozsáhlých měřicích systémů určených pro různé typy aplikací. Projekt navazuje na řešení projektu se podobným zaměřením v rámci SGS2011, který umožnil značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti, podání a získání několika výzkumných projektů grantových agentur. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2011 a tuto oblast dále prohloubit. Členové řešitelského týmu se touto problematikou dlouhodobě zabývají a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti. Projekt je zaměřen na tři dílčí oblasti, ve kterých chce řešitelský tým rozvíjet metody sběru, archivace a zpracování dat: 1. Sběr, archivace, zpracování a vizualizace dat ze systémů pro měření elektrických/fyzikálních veličin z různých typů lokalit. Jedná se o měření teplot ve vrtech pro tepelná čerpadla, měření teplot a koncentrace nebezpečných plynů (CH4, CO) na důlních odvalech po hornické činnosti, měření veličin v geologických lokalitách vyžadujících sanaci, měření veličin ve fotovoltaických elektrárnách apod. Elektrické/fyzikální veličiny jsou měřeny distribuovaným systémem senzorů, naměřená data jsou primárně zpracována nadřazeným systémem (např. embedded PC), následně přenesena pomocí bezdrátových technologií do jednoho centrálního úložiště, kde probíhá jejich analýza, vizualizace, predikce dalšího vývoje a hlavně případná okamžitá reakce na alarmní stavy. Stejným principem je velmi vhodné uvedené území pokrýt sítí senzorů, které sledují kvalitu ovzduší, především se jedná o měření koncentrací plynů, jako jsou CH4, CO, CO2 aj. Systémy pro uvedený monitoring vyvíjí členové řešitelského týmu již několik let ve spolupráci s průmyslovými partnery a tato oblast je velice perspektivní pro další výzkumné aktivity. Cílem řešení této dílčí části navrhovaného projektu je tedy rozvoj systému pro sběr, archivaci, zpracování a vizualizaci dat. Na vývoji uvedeného systému řešitelský tým dlouhodobě pracuje, v rámci předloženého systému bude cílem zejména zobecnění a zvýšení flexibility systému pro uvedené typy aplikací a pro snadné rozšíření o další typy. Přínosem řešení bude vytvoření komplexního systému pro dlouhodobé měření, monitorování a archivaci dat, který bude poskytovat data pro jejich následnou analýzu. 2. Pokračování ve výzkumu zaměřeného na získávání informací z distribuovaných měřicích systémů, kde jsou data získávána detekcí a zpracováním obrazového signálu. V tomto roce se bude výzkum zaměřovat na aplikování vytvořených algoritmů do aplikací reálného času pro monitorování dynamicky se pohybujících mobilních robotických zařízení, což se bude využívat pro řízení jejich pohybu s implementováním řízení do mikroprocesoru. Dále budou jednotlivé algoritmy pro zpracování a provedení analýz obrazu zdokonalovány s ohledem na vyšší přesnost a zvýšení rychlosti provedení jednotlivých metod. Pro implementaci algoritmů budou opět používány výhradně mikroprocesory a digitální signálové procesory DSP. Dále se bude vyvíjet uživatelské rozhraní s možností simulace a modelováním jednotlivých metod zpracování a analýzy obrazu s možností generování kódu pro jeho pozdější implementaci do mikroprocesoru a digitálního signálového procesoru DSP. 3. Třetí oblastí je sběr a zpracování dat v průmyslových řídicích systémech. Měřená data v této oblasti budou sloužit pro identifikaci systémů, pro které má být navrženo řízení. Na základě této identifikace budou zkoumány možnosti realizace klasických i moderních řídicích a optimalizačních algoritmů na vybraných hw platformách, konkrétně na programovatelných automatech (PAC/PLC) firmy Siemens a ICPDAS. Úlohy budou také experimentálně implementovány na HW platformu tvořenou I/O moduly B-R Automation, jednodeskovým PC s runtime verzí řídicího systému REX pro Linux/Xenomai. Cílem řešení tohoto bodu bude návrh a realizace měřicích, řídicích a optimalizačních algoritmů na vybraných hardwarových platformách, a to pro systémy, jejichž popis vychází z identifikace na základě naměřených dat. Přínosem projektu bude výzkum a vývoj v oblasti syntézy regulačních obvodů, přičemž bude využito dat získaných v rámci řešení první části navrhovaného projektu. Zkušenosti řešitelského týmu Řešitelský tým se dlouhodobě zabývá problematikou uvedenou v přihlášce tohoto projektu. Jednou z prvních aktivit v této oblasti byl vývoj monitorovacího systému pro měření teplot v odvalech po hornické činnosti, který pomáhá předcházet vzniku požárů v haldách. Tento systém byl po jeho nasazení v reálném provozu zaregistrován jako užitný vzor (Srovnal, Hájovský. Monitorovací jednotka teplot s dálkovým přenosem dat, 2007, 13375). Na tyto výsledky navazuje řada dalších výzkumných a vývojových aktivit, které vedly mimo jiné k následujícím výsledkům: 1. Macháček, Srovnal. Funkční vzorek. Zařízení pro prediktivní diagnostiku stavu mechanických zařízení, 020/20-12-2008_F. 2. Macháček, Srovnal. Užitný vzor. Zařízení pro prediktivní diagnostiku stavu mechanických zařízení, 2008-20623, 19380. 3. Macháček, Kotzian, Srovnal. Funkční vzorek. Zařízení pro autonomní řízení mobilních robotických jednotek. 019/20-12-2008_F. VŠB-TUO, Ostrava 2008. 4. Ožana, Hájovský. Funkční vzorek. Mobilní jednotka pro monitoring výskytu metanu s bezdrátovým přenosem dat, 002/17-04-2009 F. 5. Ožana, Hájovský. Software. Databázový automatizovaný systém pro správu dokumentů a dat ze zkušebních strojů, 008/17-04-2009 SW. 6. Macháček, Kotzian, Srovnal. Užitný vzor. Zařízení pro autonomní řízení mobilních robotických jednotek. 2008-20624, 19419. VŠB-TUO, Ostrava 2009. 7. Macháček, Gabzyl. Funkční vzorek. Laboratorní funkční generátor elektrických signálů v základním frekvenčním spektru a digitálních modulovaných signálů. 019/12-04-2010_F. VŠB-TUO, Ostrava. 2010. 8. Macháček, Hercík, Slabý. Funkční vzorek. Laboratorní výukový modul pro naměření, záznam a zpracování obrazového signálu z kamerového systému. 112/13-12-2010_F. VŠB-TUO, Ostrava. 2010. 9. Macháček, Z., Šteffek M.: Systém pro zpracování, vizualizaci průběhu a filtraci zvukového signálu s externím USB, analogovým rozhraním. Funkční vzorek, 094/001-12-2011_F. VŠB-TUO, Ostrava. 2011. 10. Macháček, Z., Toráč R.: Systém na ochranu měřících karet proti přepětí, přetížení karty, zkratům a přepólování. Funkční vzorek, 095/001-12-2011_F. VŠB-TUO, Ostrava. 2011. 11. Macháček, Z., Veselý O.: Komplexní řešení systému pro řízení transportu a zpracování papírového odpadu. Ověřená technologie, 020/04-11-2011_OT. VŠB-TUO, Ostrava. 2011. Řešitelský tým v uvedené oblasti rovněž pravidelně publikuje. Kromě publikování výsledků na konferencích indexovaných v Thompson ISI Proceedings se řešitelský tým v roce 2011 i v předešlých letech zaměřil na získání finanční podpory pro výzkumné aktivity v dané oblasti. V tom byl tým mimořádně úspěšný, jelikož se podařilo zajistit níže uvedené projekty. To je dokladem faktu, že je předložená problematika aktuální, je žádaná v praxi a že tým má předpoklady ji řešit. Získat tyto projekty se podařilo také proto, že oblast byla podpořena projekty SGS2010 a SGS2011 a lze to tedy považovat za jeden z výsledků jejich řešení. 1. MPO TIP FR-TI2/273- „Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat“ (Koziorek, 4 roky, 2,4 mil Kč, začátek 2010). 2. MPO Efekt 122142 0234 – „Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel“ (Koziorek, 1 rok 250 tis. Kč, začátek 2010). 3. TAČR „Zvyšování ochrany životního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních požárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření.“ (Nevřiva, 3 roky, 5,2 mil. Kč, začátek 2011). 4. TAČR „Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla.“ – s HGF (klíčový řešitel za FEI - Koziorek, 4 roky, začátek 2011) 5. GAČR 102/09/1003-Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů pro optimální regulaci výměníků (Nevřiva, 3 roky, 1,8 mil. Kč, konec 2011). 6. Projekt podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji „Studie proveditelnosti sanace centrálního kužele odvalu Ema zasaženého podzemním požárem“ (Hájovský, 1 rok, 95 tis. Kč, začátek 2011) V roce 2011 byly podány následující projekty, které se věnují výše uvedené problematice: MPO TIP 2012, „Výzkum možností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně využití jejich potenciálu“. MPO TIP 2012, „Výzkum využití tepelného potenciálu plynného prostředí a jeho využití pro energetické účely“. ESF OPVK, výzva 7.2.3. „Příležitost pro mladé výzkumníky“. V projektu je samostatný projektový modul „Měření, přenosu a zpracování dat v distribuovaných průmyslových aplikacích a biomedicínských aplikacích“ – projekt přijat, řešení 2012 – 2015. Vybrané publikace řešitelského týmu v roce 2011 týkající se tématu podávaného projektu 1. Filipova, B., Penhaker, M., Vlcek, O., Cerny, M.: Structure of Java Applications for Telemedicine. International Proceedings of Computer Science and Information Technology, Vol.9. IACSIT Press, Singapore, 2011, pp.28 -32. ISBN 978-981-08-8722-3 2. Filipova, B., Penhaker, M., Vlcek, O., Cerny, M.: Mobil Phone Application in Biotelemetry. International Proceedings of Computer Science and Information Technology, Vol.9. IACSIT Press, Singapore,2011, pp.33-37. ISBN 978-981-08-8722-3 3. Filipova B., Hajovsky R.: Using MATLAB for modeling of thermal processes in a mining dump. Recent advances in fluid mechanics and heat & mass transfer. Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. Florence, Italy, WSEAS Press, 2011, pp. 116-119. ISBN 978-1-61804-026-8. 4. Filipová, B., Hajovský, R.: Využití programového prostředí MATLAB pro modelování termických procesů v důlních odvalech. Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike.Fond na podporu odborného vzdělávania, Žilina FRI, KTK, 2011, str. 49 – 54. ISBN 978-80-970760-4-7. 5. Hájovský, R., Filipová, B.:Using MATLAB for Thermal Processes Modeling and Prediction at Mining Dumps. 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Edited by Petr Byron. Published by Humusoft s.r.o. in co-operation with Institute of Chemical Technology, Prague, 2011, pp. 42. ISBN 978-80-7080-794-1. 6. HÁJOVSKÝ, Radovan; OŽANA, Štěpán; NEVŘIVA, Pavel. Remote Sensor Net for Wireless Temperature and Gas Measurement on Mining Dumps. In ZAHARIM, Azami, et al. RECENT RESEARCHES in APPLIED INFORMATICS and REMOTE SENSING : Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE ´11). Penang, Malaysia : WSEAS Press, 2011. s. 124-128. ISBN 978-1-61804-039-8. 7. Hajovsky, R., OZANA, S.: Long term temperature monitoring and thermal processes prediction within mining dumps. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Aquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. ISBN 978-1-4577-1424-5. 8. Kašík, V., Tutsch, M.: Simulation and Measurement of Axle Counter With FPGA. In: Technical Computing Prague 2011, 19th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1 9. KOCIAN, J., KOZIOREK, J., POKORNY, M.. Implementation of Fuzzy Logic Control Based on PLC. In ETFA 2011: Proceedings of IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Toulouse, France, September 5 - 9, 2011. ISBN 978-1-4577-0016-3. 10. KOCIAN, J., KOZIOREK, J., POKORNY, M.. An Approach to PLC-Based Fuzzy Expert System in PID Control. In ICDIPC 2011: Proceedings of International Conference on Digital Information Processing and Communications, Ostrava, Czech Republic, July 7 - 9, 2011. 11. KOCIAN, J., KOZIOREK, J., POKORNY, M.. An Approach to PLC-Based Fuzzy Control. In IDAACS 2011: Proceedings of Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Prague, Czech Republic, September 15 - 17, 2011, p. 322-327. ISBN: 978-1-4577-1424-5. 12. Kocian, J., Ozana, S., Koziorek, J., Fuzzy Knowledge Adaptation Mechanism for PID Controllers Implemented in PLC S7-300/400, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, 19.-20. November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer , ISSN 1876-1100. 13. Kocian, J., Tutsch, M., Ozana, S., Koziorek, J., Application of Modeling and Simulation Techniques for Technology Units in Industrial Control, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, 19.-20. November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer , ISSN 1876-1100. 14. KOCIAN, J., OZANA, S., KOZIOREK, J.. The Concept of Knowledge Adaptation of PID Controller with PLC Implementation. In ICACTE 2011: Proceedings of 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, Dubai, UAE. December 28 - 30, 2011. 15. KOCIAN, J., TUTSCH, M., OZANA, S., KOZIOREK, J.. Modeling and Simulation of Controlled Systems and Technologies in Industrial Control. In ICACTE 2011: Proceedings of 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, Dubai, UAE. December 28 - 30, 2011. 16. KOCIAN, J., OZANA, S., POKORNY, M., KOZIOREK, J.. Optimization of Fuzzy Regulator Parameters by Genetic Algorithm. In TCP 2011: Proceedings of International Conference on Technical Computing Prague, Prague, Czech Republic. October 8, 2011. 17. Machacek, Z., Analysis and Elimination of Dangerous Wave Propagation as Intelligent Adaptive Technique, In Proceedings of the 3rd International Conference,ACIIDS 2011, 20. -22. April 2011, Daegu, Korea, pp. 482-491, ISBN 978-3-642-20041-0, DOI 10.1007/978-3-642-20042-7, LNAI 6592, Intelligent Information and Database Systems, Part 2, Springer Springer Heidelberg Dordrecht London New York. 18. Machacek, Z., Ozana, S., Pies, M., Nevriva, P., Mathematical Modeling of Turbine as a part of Flexible Energy System, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, 19.-20. November 2011, Zhuhai, China, 8 p., Springer , ISSN 1876-1100. 19. Machacek, Z., Hercik, R., Slaby, R., Smart User Adaptive System for Intelligent Object Recognizing, In Studies of Computational Intelligence, 3rd International Conference,ACIIDS 2011, 20. -22. April 2011, Daegu, Korea, pp. 197-206, ISBN 978-3-642-19952-3. 20. Machacek, Z., Pies, M., Ozana, S., Simulation of MIT Rule-based Adaptive Controller of a Power Plant Superheater, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, 19.-20. November 2011, Zhuhai, China, 7 p., Springer , ISSN 1876-1100. 21. MACHÁČEK, Zdeněk; HÁJOVSKÝ, Radovan. Aspect of Electromagnetic Compatibility Verification by Modern Technology Usage. In ZAHARIM, Azami, et al. RECENT RESEARCHES in POWER SYSTEMS and SYSTEMS SCIENCE : Proceedings of the 11th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER '11). Penang, Malaysia : WSEAS Press, 2011. s. 156-161. ISBN 978-1-61804-041-1. 22. OZANA, S., PIES, M., VAZQUEZ, L. Use of Methods of Statistic Dynamics Applied for Analysis of Steam Superheater. In Przeglad Elektrotechniczny, Volume 87, Issue 8, 2011. S.154-158. ISSN 0033-2097. 23. OZANA, S., PIES, M., SKOVAJSA, L. and HAJOVSKY, R. Modeling heat exchanger by FDM and FEM in C# and Comsol Multiphysics, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2011. ISBN 978-145770018-7. 24. PIES, M., OZANA, S., NEVRIVA, P. Control Circuit of the Heat Exchanger and its Verification on Real Operation Data, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2011. ISBN 978-145770018-7. 25. PIES, Martin; MACHACEK, Zdenek; OZANA, Stepan. Mathematical Model of Water Injected into Steam/airMixture Determined for Temperature Control of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, 2011. s. 173-178. ISBN 978-1-61804-041-1. 26. PIES, M., VILIMEC, L. Aspects of Development of Mathematical Model of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, 2011. s. 167-172. ISBN 978-1-61804-041-1. 27. PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Parametric Analysis of the Mathematical Model of Steam Superheater. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11)). Penang,Malaysia : WSEAS Press, 2011. s. 179-184. ISBN 978-1-61804-041-1. 28. PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Variations in flue gas of power plant heat exchanger and their determination with the assistance of the mathematical model. In DEMIRALP, Metin; BOJKOVIC, Zoran; REPANOVICI, Angela. Mathematical Methods and Techniques in Engineering&Environmental Science : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE) . Catania,Sicily,Italy : WSEAS Press, 2011. s. 79-84. ISBN 978-1-61804-046-6. 29. Tutsch, M., Vojcinak, P., Koziorek, J., Skrepek, M., Using Automated Evaluation of Efficiency for Photovoltaic Power Plant, In Proceedings of 16th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2011, 5-9 September 2011, Toulouse, France 30. VOJČINÁK, Petr; KOZIOREK, Jiří; HÁJOVSKÝ, Radovan. Using Matlab Functions for Designing Chebyshev Filters. In BYRON, Petr. 19th Annual Conference Proceedings : Technical Computing Prague 2011. Prague, Czech Republic : [s.n.], 2011. s. 124-143. ISBN 978-80-7080-794-1. 31. Vojcinak, P., Hajovsky, R., Koziorek, J.: Using Measurement, Data Analysis and Modelling for Research Borehole Polygons. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Aquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. ISBN 978-1-4577-1424-5.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Michal Tutsch
Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
Ing. Petr Vojčinák, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Radim Hercík, Ph.D.
Ing. Roman Slabý
Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
Ing. Tomáš Vavrla
Ing. Michal Kelnar
Ing. Martin Šteffek
prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je další rozvoj zejména aplikačních řešení, na kterých řešitelský tým pracoval v předchozích letech. Důraz bude kladen na podporu publikačních aktivit, aktivit vedoucích k registracím výsledků VaV a na motivaci studentů doktorského a magisterského studia k zapojení se do těchto aktivit. Projekt navazuje na projekt SGS2010 „Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů“ a projekt SGS2011 „Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů“, a také na řadu výzkumných aktivit realizovaných řešitelským týmem v minulých letech podpořených jinými typy projektů (MSK, MPO, TAČR apod.) a z velké části také formou HS. U těchto projektů byly v minulosti dosti omezené možnosti zejména na publikaci výsledků, proto je předložený projekt zaměřen zejména na podporu publikace výsledků.
Konkrétní cíle řešení projektu jsou uvedeny také v bodě „Předmět výzkumu v rámci projektu“.
Předpokládaným výsledkem projektu bude 10 publikací na kvalitních konferencích (zejména Springer a IEEE, které budou indexovány v databázi Thomson ISI Proceedings a SCOPUS) a prioritou řešitelského týmu bude rovněž pokusit se o publikaci výsledků v časopisech s IF. Řešitelé předpokládají registraci 5-10 užitných vzorů, funkčních vzorků nebo software.
Výzkumné aktivity projektu mají vazbu na výzkum jiných kateder FEI (zejména 460 a 410), řešitelé předpokládají prohloubení spolupráce s těmito pracovišti na uvedených aktivitách.

Časový harmonogram řešení projektu:
Leden 2012 – Zahájení řešení, analýza výsledků předchozích výzkumných aktivit, návrh postupů prací pro rok 2012, sestavení plánu publikačních aktivit a plánu registrace výsledků VaV.
Únor – Březen 2012 – Analýza metod sběru, zpracování a archivace dat z uvedených systémů.
Březen – Říjen 2012 – vývoj systému pro sběr, archivaci, zpracování a vizualizaci dat vzhledem ke zvyšování jeho otevřenosti a flexibility, výzkum metod získávání obrazového signálu z mechanických měřicích přístrojů s detekcí geometrických prvků a předmětů pro průmyslové využití. Výzkum optimalizačních algoritmů a jejich implementace na vybraných hardwarových platformách.
Listopad 2012 – Zpracování a ověřování výsledků.
Prosinec 2012 – Závěrečné hodnocení projektu, revize výsledků, tvorba závěrečné zprávy.

V průběhu celého roku 2012 budou kromě výše uvedených aktivit probíhat činnosti vedoucí k publikaci výsledků a jejich včasné registraci formou užitných vzorů, funkčních vzorků, software případně dalších.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 55000,- 55600,-
3. Materiálové náklady 0,- 660,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 65000,- 125974,-
6. Cestovní náhrady 105000,- 42766,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 25000,- 25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 250000,-
Uznané náklady 250000,-
Celkem běžné finanční prostředky 250000,- 250000,-
Zpět na seznam