Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Biomedicínské inženýrské systémy VIII
Kód
SP2012/114
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. Projekt využívá také spolupráce osob z jiných fakult VŠB-TUO, neboť řešené problémy přesahují svou problematikou i do jiných specializací při řešení této vědecko-výzkumné činnosti. V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů je Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po presentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Průkaznost kvality projektu je že vždy řešil aktuální vědecko-výzkumnou problematiku vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce 2010 bylo publikováno 79 publikací, z toho jedna v impaktovaném žurnálu, 67 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS, 11 v časopisech na bílé listině MSMT v roce 2011 bylo publikováno 47 publikací, z toho osm v impaktovaných žurnálech, 30 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS, 9 v časopisech na bílé listině MSMT. Výsledky řešení byly následně transformovány do Ochrany duševního vlastnictví v roce 2011 v počtu 37 ks, kde jsou tři registrované patenty, 16 registrovaných funkčních vzorků, 11 podaných užitných vzorů, 7 registrovaných softwarů a jedna ověřená technologie. Souhrnně projekt překročil několikanásobně předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT. Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2011. V roce 2011 předcházející projekt dosáhl na 1870 RIV bodů při dotaci 177 tis. Kč., tedy poměr cena/výkon projektu je vypočtena na 95 Kč/RIV bod. V roce 2010 byly na projektu Biomedicínské inženýrské systémy vytvořeny současným týmem řešitelů následující výsledky aktuálně uznané RIV body 1716. Poměr cena výkon aktuálně podávaného projektu při je 1302 Kč/ RIV bod všech řešitelů. Počet RIV bodů řešitelského kolektivu je 1649 RIV bodů. V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly: 1.Telemedicine – Skupina věnující se jak hardwarovému tak softwarovému řešení měření a testů biotelemetrie na miniaturních mobilních zařízeních pro měření biologických signálů v testovacím bytě na Ostravské univerzitě. Data měřená z testovacího bytu systémem Telemedicína budou rovněž vstupem pro skupinu BioAnalysis. 2.BioAnalysis - Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl výzkum a klasifikaci redukovaného měření EKG, EEG, EOG s významem pro kvalifikovanou analýzu dat.Část této pracovní skupiny bude zpracovávat dvourozměrné data z popáleninového centra pro revitalizace popálené tkáně. 3.BioSensation – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření. 4.HEIDIsc – (Hysperoscopy Electrosurgical Intracavitary Dipolar Instrument - Scissor Cauter) – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektrochirurgický nástroj pro ultratenké laparoskopické aplikace s možností mechanického natočení elektrod. 5.FrezenHeart – výzkum této aktivity bude soustředěn na měření teploty srdce u otevřených kardiochirurgických operací a budou zde spolupracovat skupiny BioImpedance. 6.BioBra – Předmětem řešení skupiny je diagnostika a identifikace příčin vzniku karcinomu prsu a prevence onemocnění prsních žláz u žen. 7.BioImpedance – řešením skupiny je HW návrh a realizace systému kvantitativního prahu bolesti u nonverbálních jedinců a stanovení jejich fyziologických vlastností nepřímými metodami 8.GammaRays – skupina se bude zabývat systém plánování radioterapie pro robotnické zákroky pomocí CyberKnife, měření přesnosti plánovací terapie, zpracování získaných dat a kalibrace procesu radioterapie. Součástí je návrh optimalizace vlivů radioizotopové dávky na zdravou tkáň i pro klasickou radioizotopovou léčbu. 9.MedTest – náplní pracovní skupiny bude návrh a zlepšení systému testování a verifikace lékařské přístrojové techniky využívané v klinické praxi.
Členové řešitelského týmu
Ing. Martin Milata
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
doc. Ing. David Horák, Ph.D.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Ing. Jan Kijonka, Ph.D.
Ing. Tomáš Peterek, Ph.D.
Ing. Monika Jasenská
Ing. Jakub Pindor
Ing. Zbyněk Labza
Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
Ing. Zdeněk Duffek
Ing. Mgr. Barbora Hrvolová
Ing. Maroš Šmondrk
Ing. Jana Krohová
Ing. Michal Vožda
Ing. Miroslav Henžel
Bc. Jakub Krawiec
Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
Ing. Iveta Bryjová
Bc. Hoang Tran Minh
Ing. Pavel Sázel
Ing. Michaela Bůšová
Bc. Jakub Maršálek
Bc. Marek Kaczmarczyk
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Příprava a návrh řešení dílčích úkolů se opírá o dlouhodobou dílčí spolupráci založenou jak na osobních kontaktech tak institucionální spolupráci obou subjektů VŠB – TUO , FN Ostrava a Městské Nemocnice Ostrava v minulosti. Tato spolupráce je nyní zastřešena nejen formálně. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce a rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia s návazností spolupráce v těchto oborech se zahraničím.
Globálním cílem je úspěšně aplikovat znalosti a dovednosti řešitelů v oblasti Biomedicínského inženýrství do řešení reálných praktických problémů z klinické praxe a zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Harmonogram řešení je následující: Analytická fáze proběhla v rámci přípravy žádosti projektu a všichni řešitelé mají jasnou představu, jaké problémy a s jakými kroky bude potřeba řešit. Fáze přípravy řešení zahrnuje období leden až březen – kdy bude zprovozněno měření v dílčích částech projektu a dokoupeny senzory a prostředky pro měření tak, aby byl připraven HW k měření a zprovozněny snímače pro snímání dat. Ve druhé fázi duben – srpen proběhnou testy a první měření na realizovaném HW. Data budou otestována na správnost a započne fáze předzpracování dat a odladění problémů v měřicích řetězcích a případně nespolehlivosti měření. Ve třetí fázi červenec až září, budou publikovány první dílčí výsledky měření a zpracování dat a současně budou řešeny problémy analýzy a vyhodnocení biosignálů a měřených dat. Současně budou magisterští studenti finalizovat realizační části diplomových prací. Ve čtvrté fázi září – prosinec budou k dispozici finální výsledky a hotové algoritmy a metodiky zpracování, optimalizace dat tak, aby byly podány užitné vzory, funkční vzorky, presentovány finální výsledky řešení a zpracovávaná závěrečná zpráva projektu. V této fázi se rovněž očekává odevzdání disertačních prací tří studentů PhD. studia a současně zahájení rigorózní zkoušky dalších jednoho doktoranda.
Dílčí cíle projektu vyplývají z jeho částí a to:
1. Telemedicine – Cílem je inovovat a rozvíjet realizaci funkčního prototypového bytu vzdálené domácí péče pro obyvatele, ve kterém budou zařízení pro monitorování životních funkcí. Výstupem bude článek uvedený v ISI WOK a ODV věnované výzkumu v oblasti elektroniky pro mobilní aplikace měření biosignálů. ´
2. BioAnalysis - Výstupem výzkumu v této oblasti by mělo být definování vzájemných korelací jednotlivých biologických signálů a definice vhodnosti použití těchto informací například pro výpočet kondice cévního a srdečního systému.
3. BioSensation – předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů.
4. HEIDIsc – kde v pracovní skupině bude navržen a vyvíjen elektrochirurgický nástroj pro ultratenké laparoskopické aplikace s možností mechanického natočení elektrod.
5. FrezenHeart – výzkum této aktivity bude soustředěn na měření teploty srdce u otevřených kardiochirurgických operací.
6. BioBra – výstupem a cílem řešení je metodika diagnostiky a prevence karcinomu prsu u žen.
7. BioImpedance – Výsledkem bude HW řešením měření úrovně bolesti osob na podněty. Výstupy budou články v ISI WOk a ODV.
8. GammaRays – výstupem bude metodika a publikace v ISI WOK a IF. Na měření přesnosti plánovací terapie, zpracování získaných dat a kalibrace procesu radioterapie.
9. MedTest – Výsledkem a cílem bude návrh a realizace systému testování a verifikace lékařské přístrojové techniky využívané v klinické praxi. Výstupy budou IF a ODV.
Výstupem v roce 2012 budou jednak užitné vzory 5ks, funkční vzorky předpoklad 5ks a samozřejmě kvalitní publikace v ISI WOK a IF v cca. 20 ks. Samozřejmostí je podání návazných přihlášek do grantové agentury jako GAČR, FRVŠ, AV, MZ, 7RP, aj.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 20000,- 20000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 100000,- 98000,-
5. Služby 300000,- 300000,-
6. Cestovní náhrady 300000,- 302000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 80000,- 80000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 800000,-
Uznané náklady 800000,-
Celkem běžné finanční prostředky 800000,- 800000,-
Zpět na seznam